Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ

Được đăng lên bởi Hoàng Quân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ
Tổng hệ số lương ngạch bậc, phụ
Chênh lệch hệ số phụ cấp ưu đãi
cấp CV, thâm niên vượt khung
TT

1

Họ và tên

2

Ngày
Mã Hệ số Hệ số Hệ số phụ
tháng
cấp vượt
ngạch lươn phụ
năm sinh
Tổng
khung
g
cấp
hệ số
ngạc chức
h bậc vụ
% Hệ số
3

4

5

6

7

9=
5+6+8

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tổng cộng
Xác nhận của Sở Y tế
GIÁM ĐỐC
P.TCCB

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% Hệ số

Chênh lệch Quỹ phụ cấp
ưu đãi tăng
Chênh phụ cấp ưu
thêm năm
lệch hệ đãi tăng thêm
số phụ 1 tháng (ngàn 2011 (ngàn
đồng)
đồng)
cấp ưu
đãi 1
% Hệ số tháng

10

12

Hệ số phụ
Hệ số phụ
cấp ưu đãi
cấp ưu đãi
cũ (QĐ
(NĐ 56)
276)

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14=13- 15=cột 14 x mức 16=cột 15 x 1/3
tháng + cột 15 x
lương tối thiểu
11
4 tháng

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cộng việc, nhiệm vụ được
phân công

Khoa, phòng,
trạm công tác

17

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

Ghi chú: - Không tổng hợp đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư 02/2012 và đối tượng đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.
- Công việc, nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xét tính % phụ cấp ưu đãi

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ
Tổng hệ số lương ngạch bậc, phụ
Chênh lệch hệ số phụ cấp ưu đãi
cấp CV, thâm niên vượt khung
TT

1

Họ và tên

2

Ngày
Mã Hệ số Hệ số Hệ số phụ
tháng
cấp vượt
ngạch lươn phụ
năm sinh
Tổng
khung
g
cấp
hệ số
ngạc chức
h bậc vụ
% Hệ số
3

4

5

6

7

8

9=
5+6+8

% Hệ số

Chênh lệch Quỹ phụ cấp
ưu đãi tăng
Chênh phụ cấp ưu
thêm năm
lệch hệ đãi tăng thêm
số phụ 1 tháng (ngàn 2011 (ngàn
đồng)
đồng)
cấp ưu
đãi 1
% Hệ số tháng

10

12

Hệ số phụ
Hệ số phụ
cấp ưu đãi
cấp ưu đãi
cũ (QĐ
(NĐ 56)
276)

11

13

14=13- 15=cột 14 x mức 16=cột 15 x 1/3
tháng + cột 15 x
lương tối thiểu
11
4 tháng

Cộng việc, nhiệm vụ được
phân công

Khoa, phòng,
trạm công tác

17

18

Tổng cộng
Xác nhận của Sở Y tế
GIÁM ĐỐC
P.TCCB

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

Ghi chú: - Không tổng hợp đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư 02/2012 và đối tượng đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.
- Công việc, nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xét tính % phụ cấp ưu đãi

...
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ
TT Họ và tên
Chênh lệch hệ số phụ cấp ưu đãi
% Hệ số % Hệ số % Hệ số
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
17
18
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
Tổng cộng
0 0
Xác nhận của Sở Y tế
GIÁM ĐỐC P.TCCB NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
Ghi chú: - Không tổng hợp đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư 02/2012 và đối tượng đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.
- Công việc, nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xét tính % phụ cấp ưu đãi
Ngày
tháng
năm sinh
ngạch
Tổng hệ số lương ngạch bậc, phụ
cấp CV, thâm niên vượt khung
Chênh lệch
phụ cấp ưu
đãi tăng thêm
1 tháng (ngàn
đồng)
Quỹ phụ cấp
ưu đãi tăng
thêm năm
2011 (ngàn
đồng)
Cộng việc, nhiệm vụ được
phân công
Khoa, phòng,
trạm công tác
Hệ số
lươn
g
ngạc
h bậc
Hệ số
phụ
cấp
chức
vụ
Hệ số phụ
cấp vượt
khung
Tổng
hệ số
Hệ số phụ
cấp ưu đãi
cũ (QĐ
276)
Hệ số phụ
cấp ưu đãi
(NĐ 56)
Chênh
lệch hệ
số phụ
cấp ưu
đãi 1
tháng
9 =
5+6+8
14=13-
11
15=cột 14 x mức
lương tối thiểu
16=cột 15 x 1/3
tháng + cột 15 x
4 tháng
TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ - Trang 2
TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ - Người đăng: Hoàng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ 9 10 800