Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3099 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và
nghiên cứu điều kiện tối ưu để
nhuộm tế bào phục vụ chẩn
đoán bệnh ung thư bạch cầu
Trần Văn Tính
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án TS ngành: Hóa học hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, GS.TS.
Nguyễn Anh Trí
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp các 3-hiđroxi-(Nthế)naphtalen-2-cacboxamit làm nguyên liệu điều
chế cơ chất nhuộm esteraza đặc hiệu tế bào bạch cầu
người. Nghiên cứu tổng hợp các este 3-(N-thếcacbamoyl)naphtalen-2-yl cacboxylat làm cơ chất
nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người. Xác định
cấu trúc của các hợp chất điều chế được bằng các
phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại (Phổ IR, 1HNMR và MS) và nghiên cứu mối tương quan giữa
độ nhạy của phản ứng nhuộm esteraza với cấu trúc
phân tử cơ chất bằng phương pháp tính hóa lượng
tử. Nghiên cứu sử dụng este 3-(N-thếcacbamoyl)naphtalen-2-yl cacboxylat để nhuộm
esteraza đặc hiệu bạch cầu người và tìm kiếm cơ
chất mới có độ đặc hiệu và độ nhạy cao. Nghiên cứu
1

ảnh hưởng hiệu ứng electron các nhóm thế X, hiệu
ứng không gian của các gốc N-hiđrocacbon nhóm
amit thế và các gốc cacboxylat trong phân tử cơ chất
đến độ nhạy và độ đặc hiệu đối với phản ứng nhuộm
esteraza. Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình nhuộm
bằng phương pháp đơn hình và ứng dụng để chế tạo
bộ kít nhuộm esteraza dùng phân loại dòng tế bào
trong bệnh bạch cầu người từ cơ chất tổng hợp được.
Keywords: Hóa hữu cơ; Tổng hợp cơ chất; Chế tạo
kit; Nhuộm tế bào; Ung thư bạch cầu
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay việc phân loại dòng tế bào ung thư máu theo
tiêu chuẩn của các nhà khoa học Pháp, Mỹ và Anh (gọi tắt
là tiêu chuẩn FAB) chủ yếu dựa trên kết quả của ba phương
pháp: đánh dấu, miễn dịch và nhuộm hóa học tế bào.
Nhuộm esteraza đặc hiệu là một trong những phương pháp
phổ biến để phân biệt ung thư bạch cầu dòng tuỷ với các
dòng tế bào khác trong bệnh máu ác tính. Naphtol AS-D
cloaxetat là một cơ chất được sử dụng rộng rãi để nhuộm
esteraza đặc hiệu do có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với
tế bào bạch cầu dòng tuỷ so với các cơ chất khác. Ngoài ra
naphtol AS-D cloaxetat còn dùng để phân biệt nhiều loại
đối tượng khác như vi khuẩn từ sa khoáng biển, khuẩn cầu
tách từ huyết thanh nhiễm HIV… Tuy nhiên, có nhiều khó
khăn khi sử dụng naphtol AS-D cloaxetat để nhuộm tế bào.
Một là, cho đến nay việc tổng hợp nguyên liệu đầu vẫn
thực hiện theo phương pháp truyền thống nên hiệu suất
2

thấp; thứ hai, kết quả nhuộm chênh lệch so với phương
pháp di truyền và mi...
1
Tng hợp cơ chất, chế to kít
nghiên cứu điều kin ti ưu đ
nhum tế bào phc v chn
đoán bệnh ung thư bạch cu
Trần Văn Tính
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun án TS ngành: Hóa hc hữu cơ; Mã s: 62 44 27 01
Người hướng dn: PGS.TSKH. u Văn Bôi, GS.TS.
Nguyn Anh Trí
Năm bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu tng hp các 3-hiđroxi-(N-
thế)naphtalen-2-cacboxamit làm nguyên liu điều
chế chất nhum esteraza đặc hiu tế bào bch cu
người. Nghiên cu tng hp các este 3-(N-thế-
cacbamoyl)naphtalen-2-yl cacboxylat làm chất
nhuộm esteraza đặc hiu bch cầu người. Xác định
cu trúc ca các hp chất điều chế được bng các
phương pháp vt và hóa hiện đi (Ph IR, 1H-
NMR MS) nghiên cu mối tương quan giữa
độ nhy ca phn ng nhum esteraza vi cu trúc
phân t chất bằng phương pháp tính hóa lượng
t. Nghiên cu s dng este 3-(N-thế-
cacbamoyl)naphtalen-2-yl cacboxylat để nhum
esteraza đc hiu bch cầu người m kiếm
cht mới độ đặc hiệu độ nhy cao. Nghiên cu
Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu 9 10 931