Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2266 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tổng hợp và xác định các đặc trƣng của một
số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong
xử lý môi trƣờng
Trần Thị Hƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phan Thị Ngọc Bích
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp 3 loại vật liệu : Mg-Al/CO3, Mg-Cu-Al/CO3, MgAl/Cl. Xác định các đặc trƣng của vật liệu tổng hợp bằng các phƣơng pháp XRD,
SEM, FTIR, TA, EDX. Sơ bộ đánh giá khả năng loại NO3- của các vật liệu đã tổng
hợp đƣợc.
Keywords: Hóa học; Hóa vô cơ; Hydroxide cấu trúc lớp kép; Xử lý môi trƣờng
Content
MỞ ĐẦU
Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi là
hydrotalcite (HT) theo tên của một loại khoáng tồn tại trong tự nhiên
Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Công thức chung của HT là
[M2+13+
x+
nxxM x(OH)2] [(A )x/n.mH2O] . Với cấu trúc nhƣ vậy, các HT vừa có khả năng hấp phụ đồng
thời có khả năng trao đổi ion rất cao. Một đặc tính thú vị nữa của các HT là sản phẩm sau khi
nung có khả năng ghi nhớ cấu trúc lớp của chúng khi đƣa lại vào môi trƣờng dung dịch, chẳng
hạn dung dịch chứa nitrate, tạo ra thuận lợi lớn trong việc tập trung các ion NO 3 - từ dung dịch
vào khoảng giữa các lớp, do đó rất thích hợp là chất xúc tác hoặc chất mang xúc tác. Bên cạnh
đó, bằng cách thay đổi, đƣa thêm vào các thành phần kim loại M2+ và M3+ khác nhau, có thể
tạo ra các dạng HT khác nhau một cách linh hoạt tùy theo tính năng, mục đích sử dụng. Với
những ƣu điểm này, vật liệu họ hydrotalcite nhận đƣợc sự quan tâm ngày càng tăng của các
nhà nghiên cứu.
Trên thế giới những nghiên cứu về vật liệu HT đã và đang diễn ra hết sức sôi nổi. HT
đƣợc tổng hợp rất đa dạng với nhiều kim loại và anion khác nhau để ứng dụng rộng rãi trong
các lĩnh vực nhƣ xúc tác, xử lý môi trƣờng, y sinh học, …. Trong khi đó ở Việt Nam vật liệu
HT còn chƣa đƣợc quan tâm chú ý nhiều. Thêm vào đó, xử lý môi trƣờng ở nƣớc ta những
năm gần đây đã trở thành vấn đề bức thiết. Do vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Tổng hợp và xác
định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi
trường”.
Chƣơng 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về hydrotalcite
1.2 Các phƣơng pháp tổng hợp hydrotalcite

1.3 Ứng dụng của hydrotalcite
Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Tổng hợp vật liệu hydrotalcite
2.2. Xác định các đặc trƣng của vật liệu
2.3. Khảo sát khả năng loại NO3- của vật liệu
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1.1. Đặc trƣng cấu trúc và ảnh hƣởng của các thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu
Để nghiên cứu cấu trúc vật ...
Tổng hợp và xác định các đặc trƣng của một
số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong
xử lý môi trƣờng
Trần Thị Hƣơng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa vô cơ; số: 60 44 25
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phan Thị Ngọc Bích
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp 3 loại vật liệu : Mg-Al/CO3, Mg-Cu-Al/CO3, Mg-
Al/Cl. Xác định các đặc trƣng của vật liệu tổng hợp bằng các phƣơng pháp XRD,
SEM, FTIR, TA, EDX. bộ đánh giá khả năng loại NO3- của các vật liệu đã tổng
hợp đƣợc.
Keywords: Hóa học; Hóa vô cơ; Hydroxide cấu trúc lớp kép; Xử lý môi trƣờng
Content
MỞ ĐẦU
Các hydroxide cấu trúc lp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi là
hydrotalcite (HT) theo tên của một loại khoáng tồn tại trong tự nhiên
Mg
6
Al
2
(OH)
16
CO
3
.4H
2
O. Công thức chung của HT [M
2+
1-
x
M
3+
x
(OH)
2
]
x+
[(A
n-
)
x/n
.mH
2
O]
x-
. Với cấu trúc nhƣ vậy, các HT vừa khả năng hấp phụ đồng
thời khả năng trao đổi ion rất cao. Một đặc tính thú vị nữa của các HT là sản phẩm sau khi
nung có khả năng ghi nhớ cấu trúc lớp của chúng khi đƣa lại vào môi trƣờng dung dch, chẳng
hạn dung dch chứa nitrate, to ra thuận lợi lớn trong việc tập trung các ion NO
3
-
từ dung dịch
o khoảng giữa các lớp, do đó rất thích hợp là chất xúc tác hoặc chất mang xúc tác. Bên cạnh
đó, bằng cách thay đổi, đƣa thêm vào các thành phần kim loại M
2+
và M
3+
khác nhau, th
to ra các dạng HT khác nhau một cách linh hoạt tùy theo tính năng, mục đích sdụng. Với
những ƣu điểm này, vật liệu họ hydrotalcite nhận đƣợc squan tâm ngày càng tăng của các
nhà nghiên cứu.
Trên thế giới những nghiên cứu về vật liệu HT đã và đang diễn ra hết sức sôi nổi. HT
đƣợc tng hợp rất đa dạng với nhiều kim loại anion khác nhau để ng dụng rộng rãi trong
các lĩnh vực nhƣ xúc tác, xi trƣờng, y sinh học, …. Trong khi đó Việt Nam vật liu
HT còn chƣa đƣợc quan tâm chú ý nhiều. Thêm vào đó, xử môi trƣờng nƣớc ta những
năm gần đây đã trở thành vấn đề bức thiết. Do vậy, chúng i chọn đề i: Tổng hợp c
định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử môi
trường”.
Chƣơng 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về hydrotalcite
1.2 Các phƣơng pháp tổng hợp hydrotalcite
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường 9 10 284