Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan Human resources

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
17/09/2010

LOGO

Tổng quan
Human
Resource
Management
14/9/2010

1

Nội dung chính
1

Nguồn nhân lực và Nhân sự

2

Thuật ngữ chuyên ngành

3

Các chức năng điều hành NNL

4

Các kỹ năng và tính cách cần thiết

5

Trách nhiệm và Quyền hạn GĐ NNL

2

Phuong TT Tran - UEL

Your site here

1

17/09/2010

1. Định nghĩa
HRM là công tác qui hoạch, quản lý & phát triển
NNL trong 1 tổ chức kinh tế hay phi kinh tế. HRM
hoạt động dựa trên việc thiết lập hệ thống các qui
chế, chính sách, qui trình, qui định… làm cơ sở để
chức năng HR điề phối, gắn kết, thúc đẩy và phát
hứ
ă
điều hối ắ kế
hú đẩ
à há
triển NNL trong tổ chức đó.
QT NNL được xem là một thể loại quản trị khó nhất
vì tính phức tạp, đa dạng, linh động… do các tính
cách và lối suy nghĩ khác nhau của con người.
QT NNL là một môn khoa học & nghệ thuật, sự phát
triển của nó tùy thuộc vào sự phát triển chung của
nền kinh tế, văn hóa, xã hội của một quốc gia.

3

Your site here

HR vs Personnel
Nguồn nhân lực

Nhân sự

Chức ă
Chứ năng tổng thể
ổ
hể

Chức ă
Chứ năng chi tiết
hi iế

Quá trình của nhiều chức
năng khác nhau liên quan
đến nhân lực

Chỉ được xem là một phần:
Mối quan hệ lao động

Thực hiện nhiều chức
Thực hiện nhiều chức
năng lãnh đạo hơn quản lý năng quản lý hơn lãnh đạo
Đối nội và đối ngoại

Đối nội nhiều hơn

Phân tích và phát triển
chiến lược

Thực hiện và áp dụng các
qui chế

4

Phuong TT Tran - UEL

Your site here

2

17/09/2010

Personnel Management

Human Resource
Management

Personnel means person
employed. Personnel Mgt. is the
mgt. of people employed.

HRM is the mgt. of employee’s
skills, knowledge, abilities,
talents, etc.

Employee in personnel mgt. is
mostly treated as economic man
as his services psychological are
exchanged for salary/wages.

Employee in HRM is treated not
only as economic but also as
social and Man. Thus, the
complete man is viewed under
this approach.

Employees are treated as cost
centre and therefore mgt.
controls the cost of labor.

Employee is treated as a
resource.

Employees are treated as cost
centre and therefore mgt
mgt.
controls the cost of labor.

Employees are treated as profit
centre and therefore invests
therefore,
capital for human resource
development and future utility.

Employees are used mostly for
organizational benefit.

Employees are used for the
multiple mutual Benefit of the
organization, their family
members.

5

Your site here

2. Thuật ngữ HRM
Human Resource

Functional Chart

Personnel

Org. Chart/ Structure Resume, Cover letter

Labor Re...
17/09/2010
Phuong TT Tran - UEL 1
LOGO
Tng quan
Human
Resource
Resource
Management
14/9/201014/9/2010
11
Ni dung chính
Ngun nhân lc và Nhân s
1
Thut ng chuyên ngành
Các chc năng điu hành NNL
3
2
Your site here
Các k năng và tính cách cn thiết
4
5
Trách nhim và Quyn hn GĐ NNL
22
Tổng quan Human resources - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan Human resources - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng quan Human resources 9 10 491