Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng - csi

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG - CSI

TÓM TẮT
Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index –CSI) được ứng dụng nhằm đo lường sự thõa mãn của khách hàng đối với các ngành, các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Xây dựng và ứng dụng chỉ số CSI của các ngân hàng giúp cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở cho các việc hoạch định chiến lược cạnh tranh, tiếp thị, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

The developed countries in the world have applied Customer Satisfaction Index –CSI to measure customer’s satisfaction in their industries and enterprises. The building and application of CSI in Vietnam’s banks will enable the banks to set up their customer’s satisfactions information system as well. This system will be the basis to build competitive strategies, launch marketing strategy, create brand name, promote trade and to increase competitive capacity when joining into the World Trade Organization (WTO).
Tổng quan lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng - csi - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổng quan lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng - csi 9 10 610