Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về công ty vinamilk

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2648 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMILK

1.  
Tổng quan chung:
 
Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa 
hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm 
chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, 
yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phó mát. Vinamilk cung cấp cho thị trường 
một những danh mục các sản phẩm, hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa 
chọn nhất.
Theo Euromonitor, Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt  Nam 
trong 3 năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Từ khi bắt đầu đi vào hoạt 
động năm 1976, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại Việt 
Nam và đã làm đòn bẩy để giới thiệu các sản phẩm mới như nước ép, sữa đậu 
nành, nước uống đóng chai và café cho thị trường.
Phần   lớn   sản   phẩm   của   Công   ty   cung   cấp   cho   thị   trường   dưới   thương 
hiệu“Vinamilk”, thương  hiệu   này  được  bình chọn   là  một   “Thương  hiệu  Nổi 
tiếng” và là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thương 
bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng được bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng 
Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007.
Hiện tại Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh vào thị trường đang 
tăng trưởng mạnh tại Việt Nam mà theo Euromonitor là tăng trưởng bình quân 
7.85% từ năm 1997 đến 2007. Đa phần sản phẩm được sản xuất tại chín nhà máy với tổng công 
suất khoảng 570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu một mạng lưới phân phối rộng lớn trên 
cả nước, đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng.
Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và cũng xuất khẩu sang 
các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.

2.  
Lịch sử hình thành:
 

Các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau:

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

 
1976
  : Tiền thân là Công ty Sữa, Café Miền Nam, trực thuộc Tổng Công ty Lương Thực, 
với 6 đơn vị trực thuộc là Nhà máy sữa Thống Nhất, Nhà máy sữa Trường Thọ, Nhà máy 
sữa Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico.
 
1978
  : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý và Công ty được 
đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I.
 
1988
  : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam.
 
1991
  : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa UHT và sữa chua ăn tại thị trường Việt Nam.
 
1992
  : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹ...
Chương 1
TNG QUAN V CÔNG TY VINAMILK
1. Tng quan chung:
Tính theo doanh s và sn lượng, Vinamilk là nhà sn sut sa
hàng đầu ti Vit Nam. Danh mc sn phm ca Vinamilk bao gm: sn phm
ch lc là sa nước và sa bt; sn phm có giá tr cng thêm như sa đặc,
yoghurt ăn và yoghurt ung, kem và phó mát. Vinamilk cung cp cho th trường
mt nhng danh mc các sn phm, hương v và qui cách bao bì có nhiu la
chn nht.
Theo Euromonitor, Vinamilk là nhà sn xut sa hàng đầu ti Vit Nam
trong 3 năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. T khi bt đầu đi vào hot
động năm 1976, Công ty đã xây dng h thng phân phi rng nht ti Vit
Nam và đã làm đòn by để gii thiu các sn phm mi như nước ép, sa đậu
nành, nước ung đóng chai và café cho th trường.
Phn ln sn phm ca Công ty cung cp cho th trường dưới thương
hiu“Vinamilk”, thương hiu này được bình chn là mt Thương hiu Ni
tiếng và là mt trong nhóm 100 thương hiu mnh nht do B Công Thương
bình chn năm 2006. Vinamilk cũng được bình chn trong nhóm “Top 10 Hàng
Vit Nam cht lượng cao” t năm 1995 đến năm 2007.
Hin ti Công ty tp trung các hot động kinh doanh vào th trường đang
tăng trưởng mnh ti Vit Nam mà theo Euromonitor là tăng trưởng bình quân
7.85% t năm 1997 đến 2007. Đa phn sn phm được sn xut ti chín nhà máy vi tng công
sut khong 570.406 tn sa mi năm. Công ty s hu mt mng lưới phân phi rng ln trên
c nước, đó là điu kin thun li để chúng tôi đưa sn phm đến s lượng ln người tiêu dùng.
Sn phm Công ty ch yếu được tiêu th ti th trường Vit Nam và cũng xut khu sang
các th trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irc, Philipines và M.
2. Lch s hình thành:
Tổng quan về công ty vinamilk - Trang 2
Tổng quan về công ty vinamilk - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng quan về công ty vinamilk 9 10 731