Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - 1

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
I. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Khái niệm và các lĩnh vực của quản trị nguồn nhân lực
Để đi đến định nghĩa về quản trị nguồn nhân lực, điều chính là tìm hiểu các nhà quản trị
nguồn nhân lực thực hiện các chức năng chủ yếu nào và ý nghĩa của việc thực hiện các chức năng
này như thế nào đối với tổ chức. Với cách tiếp cận này, chúng tôi sử dụng định nghĩa “Quản trị
nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho
con người đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực như hoạch định
nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, chiêu mộ và lựa chọn, đánh giá thành tích,
đào tạo và phát triển, thù lao, sức khoẻ và an toàn nhân viên, và tương quan lao động,,..”.
Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực như thế nào tuỳ thuộc vào quy mô và nhu cầu của
tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực được phân thành các hoạt động:
Hoạch định nguồn nhân lực
Quá trình hoạch định nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tổ chức trong bối cảnh
tác động của các yếu tố môi trường kinh doanh. Quá trình hoạch định bao gồm dự báo nhu cầu
nguồn nhân lực và phát triển các chương trình nhằm đảm bảo sự sẵn sàng về số lượng của các
loại và với chất lượng mong muốn về nguồn nhân lực cho tổ chức ở đúng nơi và vào đúng lúc.
Quản lý một tổ chức phụ thuộc vào các tình huống có thể có trong tương lai về nhu cầu nguồn
nhân lực, yếu tố nhân khẩu học, tình hình nền kinh tế, sự thay đổi về công nghệ, mức thành công
của tuyển dụng, xác lập lại mục tiêu hay tình huống của chiến lược công ty.
Phân tích và thiết kế công việc
Phân tích công việc là quá trình thu thập, phân tích và sắp xếp một cách hệ thống thông
tin về đặc điểm một công việc cụ thể. Phân tích công việc là công cụ cơ sở cho thiết lập hệ thống
chọn lựa và chương trình huấn luyện và đảm bảo rằng hệ thống đánh giá và thù lao được xây
dựng trên cơ sở nhu cầu công việc.
Bước tiếp theo của các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo nguồn nhân lực, đó là
các hoạt động tuyển mộ ứng viên, đánh giá và lựa chọn các ứng viên tốt nhất; thiết lập và triển
khai các chương trình đào tạo và phát triển thích hợp.
Tuyển mộ và lựa chọn
Nhiệm vụ của tuyển mộ là xúc tiến các hoạt động nhằm thu hút các ứng viên thích hợp
cho tổ chức. Các yêu cầu về sự công bằng và dân chủ trong việc lựa chọn các ứng viên ngày càng
được chú trọng, làm cho quy trình lựa chọn nhân viên ngày càng trở nên chặt chẽ, hợp lý.
Quá t...
Tng quan v qun tr ngun nhân lc - 1
CHƯƠNG I
TNG QUAN V QUN TR NGUN NHÂN LC
I. CHC NĂNG QUN TR NGUN NHÂN LC
1. Khái nim và các lĩnh vc ca qun tr ngun nhân lc
Để đi đến định nghĩa v qun tr ngun nhân lc, điu chính là tìm hiu các nhà qun tr
ngun nhân lc thc hin các chc năng ch yếu nào và ý nghĩa ca vic thc hin các chc năng
này như thế nào đối vi t
chc. Vi cách tiếp cn này, chúng tôi s dng định nghĩa “Qun tr
ngun nhân lc là thiết kế các chính sách và thc hin các lĩnh vc hot động nhm làm cho
con người đóng góp giá tr hu hiu nht cho t chc, bao gm các lĩnh vc như hoch định
ngun nhân lc, phân tích và thiết kế công vic, chiêu m và la chn, đánh giá thành tích,
đào to và phát trin, thù lao, sc kho
và an toàn nhân viên, và tương quan lao động,,..”.
Các hot động qun tr ngun nhân lc như thế nào tu thuc vào quy mô và nhu cu ca
t chc. Qun tr ngun nhân lc được phân thành các hot động:
¾ Hoch định ngun nhân lc
Quá trình hoch định nhm đáp ng nhu cu ngun nhân lc cho t chc trong bi cnh
tác động ca các yếu t môi trường kinh doanh. Quá trình hoch định bao gm d báo nhu cu
ngun nhân lc và phát trin các chương trình nhm đảm bo s sn sàng v s lượng ca các
loi và vi cht lượng mong mun v ngun nhân lc cho t chc đúng nơi và vào đúng lúc.
Qun lý mt t chc ph thuc vào các tình hung có th có trong tương lai v nhu cu ngun
nhân lc, yếu t nhân khu hc, tình hình nn kinh tế, s thay đổi v công ngh, mc thành công
ca tuyn dng, xác lp li mc tiêu hay tình hung ca chiến lược công ty.
¾ Phân tích và thiết kế công vic
Phân tích công vic là quá trình thu thp, phân tích và sp xếp mt cách h thng thông
tin v đặc đim mt công vic c th. Phân tích công vic là công c cơ s cho thiết lp h thng
chn la và chương trình hun luyn và đảm bo rng h thng đánh giá và thù lao được xây
dng trên cơ s nhu cu công vic.
Bước tiếp theo ca các lĩnh vc qun tr ngun nhân lc là đảm bo ngun nhân lc, đó là
các hot động tuyn m ng viên, đánh giá và la chn các ng viên tt nht; thiết lp và trin
khai các chương trình đào to và phát trin thích hp.
¾ Tuyn m và la chn
Nhim v ca tuyn m là xúc tiến các hot động nhm thu hút các ng viên thích hp
cho t chc. Các yêu cu v s công bng và dân ch trong vic la chn các ng viên ngày càng
được chú trng, làm cho quy trình la chn nhân viên ngày càng tr nên cht ch, hp lý.
Quá trình la chn gm mt s bước quan trng. Bước đầu tiên đó là vic xác định nhu
cu các v trí mi và xác định nhng k năng nào cn thiết để thc hin công vic hu hiu. Xác
định được các năng lc và kh năng cn thiết, các qun tr viên ngun nhân lc s d dàng thiết
lp nhiu chiến lược tuyn m khác nhau. Quy trình xem xét và đánh giá để la chn ng viên có
th gm có vic đin phiếu thông tin ng viên, phng vn, kim tra năng lc.
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 9 10 357