Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Khoa
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3740 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
Các từ viết tắt..........................................................................................................................5
Mở đầu....................................................................................................................................8
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ
1.1 Giới thiệu........................................................................................................................10
1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ 1................................................................................11
1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ 2................................................................................12
1.3.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA..............................................................12
1.3.2 Đa truy cập phân chia theo mã CDMA.......................................................................13
1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ ba..............................................................................13
1.5 Kết luận chương..............................................................................................................14
Chương 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
2.1 Giới thiệu lịch sử phát triển............................................................................................16
2.2 Cấu trúc mạng GSM.......................................................................................................17
2.2.1 Trạm di động ..............................................................................................................18
2.2.2 Hệ thống con trạm gốc ...............................................................................................19
2.2.3 Hệ thống mạng con ....................................................................................................19
2.2.4 Đa truy cập trong GSM ..............................................................................................20
2.2.5 Các thủ tục thông tin ..................................................................................................21
2.2.5.1 Đăng nhập thiết bị vào mạng...................................................................................21
2.2.5.2 Chuyển vùng............................................................................................................21
2.2.5.3 Thực hiện cuộc gọi ........................................................................................
MỤC LỤC
Các từ viết tắt..........................................................................................................................5
Mở đầu....................................................................................................................................8
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ
1.1 Giới thiệu........................................................................................................................10
1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ 1................................................................................11
1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ 2................................................................................12
1.3.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA..............................................................12
1.3.2 Đa truy cập phân chia theo mã CDMA.......................................................................13
1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ ba..............................................................................13
1.5 Kết luận chương..............................................................................................................14
Chương 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
2.1 Giới thiệu lịch sử phát triển............................................................................................16
2.2 Cấu trúc mạng GSM.......................................................................................................17
2.2.1 Trạm di động ..............................................................................................................18
2.2.2 Hệ thống con trạm gốc ...............................................................................................19
2.2.3 Hệ thống mạng con ....................................................................................................19
2.2.4 Đa truy cập trong GSM ..............................................................................................20
2.2.5 Các thủ tục thông tin ..................................................................................................21
2.2.5.1 Đăng nhập thiết bị vào mạng...................................................................................21
2.2.5.2 Chuyển vùng............................................................................................................21
2.2.5.3 Thực hiện cuộc gọi ..................................................................................................21
2.2.5.3.1 Cuộc gọi từ thiết bị di động vào điện thoại cố định..............................................21
2.2.5.3.2 Cuộc gọi từ điện thoại cố định đến thiết bị di động..............................................22
2.2.5.3.3 Cuộc gọi từ thiết bị di động đến thiết bị di động..................................................24
2.2.5.3.4 Kết thúc cuộc gọi..................................................................................................24
2.3 Sự phát triển mạng GSM lên 3G ....................................................................................24
2.3.1 Hệ thống GSM sẽ được nâng cấp từng bước lên thế hệ ba.........................................24
2.3.2 Các giải pháp nâng cấp..............................................................................................25
2.4 Kết luận chương .............................................................................................................26
Chương 3: CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 W-CDMA
3.1 Giới thiệu công nghệ W-CDMA ....................................................................................28
3.2 Cấu trúc mạng W-CDMA ..............................................................................................30
1
TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG - Người đăng: Nguyễn Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 9 10 578