Ktl-icon-tai-lieu

Tourist Information

Được đăng lên bởi nguyenthengoc1990
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
scah
English for Tourism page 1
Unit 1
Tourist Information
Section 1
Language Focus
Vocabulary
1. Work in pairs. Match the words to the correct pictures.
a. Tourist Attractions
a. Floating market
b. Jungle
c. Bay
d. Waterfall
e. Grotto
f. Bird sanctuary
g. Market
h. Pagoda
i. Beach
1.___________ 2.___________
3.___________
4.___________
5.___________
6.___________
7.___________
8.___________
9.___________
Tourist Information - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tourist Information - Người đăng: nguyenthengoc1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tourist Information 9 10 445