Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm BHXH

Được đăng lên bởi maihang102
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4051 lần   |   Lượt tải: 16 lần
_CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BHXH_
Câu 1: Đối tượng nào được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc:
a. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài
quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên
b. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài
quốc doanh có sử dụng từ 15 lao động trở lên
c. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài
quốc doanh có sử dụng từ 20 lao động trở lên
d. Tất cả người lao động
Câu 2: Bảo hiểm xã hội:
a. Là loại hình bảo hiểm có tính chất kinh doanh.
b. Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ
bị giảm hoặc mất thu nhập
c. Là Bảo hiểm đa dạng về loại hình
d. Tất cả đều đúng
Câu 3: Mức lương tối thiểu chung do chính phủ qui định hiện tại là:
a. 450.000đ
b. 550.000đ
c. 650.000đ
d. 780.000đ
Câu 4: Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm
a. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Hưu trí
b. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, tử tuất
c. Hưu trí, tử tuất
d. Tất cả đều sai
Câu 5: Các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:
a. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Hưu trí
b. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, tử tuất
c. Hưu trí, tử tuất
d. Tất cả đều sai
Câu 6: Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc của người lao động:
a. Hằng tháng, người lao động quy định đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào


quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến
khi đạt mức đóng là 8%.
b. Hằng tháng, người lao động quy định đóng bằng 6% mức tiền lương, tiền công vào
quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến
khi đạt mức đóng là 8%..
c. Hằng tháng, người lao động quy định đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công vào
quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến
khi đạt mức đóng là 8%.
d. Cả a,b,c đều sai
Câu 7 : Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
a. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị
chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân
nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi tháng lương tối thiểu chung.
b. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị
chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thâ...
http://khongphaixoan.blogspot.com
_CÂU HI TRC NGHIM BHXH_
Câu 1: Đối tượng nào được hưởng chế độ Bo him xã hi bt buc:
a. Người lao động làm vic trong các doanh nghip thuc các thành phn kinh tế ngoài
quc doanh có s dng t 10 lao động tr lên
b. Người lao độngm vic trong các doanh nghip thuc các thành phn kinh tế ngoài
quc doanh có s dng t 15 lao động tr lên
c. Người lao động làm vic trong các doanh nghip thuc các thành phn kinh tế ngoài
quc doanh có s dng t 20 lao động tr lên
d. Tt c người lao đng
Câu 2: Bo him xã hi:
a. Là loi hình bo him có tính cht kinh doanh.
b. Là s bảo đảm thay thế hoặc bù đắp mt phn thu nhp của người lao động khi h
b gim hoc mt thu nhp
c. Là Bo hiểm đa dạng v loi hình
d. Tt c đều đúng
Câu 3: Mức lương tối thiu chung do chính ph qui định hin ti là:
a. 450.000đ
b. 550.000đ
c. 650.000đ
d. 780.000đ
Câu 4: Các chế độ bo him xã hi bt buc bao gm
a. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bnh ngh nghiệp, Hưu trí
b. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bnh ngh nghiệp, Hưu trí, tử tut
c. Hưu trí, tử tut
d. Tt c đều sai
Câu 5: Các chế độ bo him xã hi t nguyn bao gm:
a. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bnh ngh nghiệp, Hưu trí
b. Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, bnh ngh nghiệp, Hưu trí, tử tut
c. Hưu trí, tử tut
d. Tt c đều sai
Câu 6: Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buc của người lao động:
a. Hằng tháng, người lao động quy định đóng bằng 5% mc tiền lương, tiền công vào
Trắc nghiệm BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm BHXH - Người đăng: maihang102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Trắc nghiệm BHXH 9 10 978