Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
MOÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI KHOA HOÏC
1.

Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì?
a. Laø heä thoáng nhöõng quan nieäm phaûn aùnh nhu caàu, öôùc mô cuûa caùc giai caáp lao
ñoäng veà moät xaõ hoäi toát ñeïp.
b. Laø nhöõng thaønh töïu treân caùc lónh vöïc maø loaøi ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc nhaèm naâng cao ñôøi
soáng cuûa con ngöôøi
c. Laø nhöõng taùc phaåm vaên hoïc phaûn aùnh ñôøi soáng hieän thöïc cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng
ngheøo.
d. Caû ba

2.

Bieåu hieän cô baûn cuûa tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì?
a. Laø moät cheá ñoä xaõ hoäi ai cuõng coù vieäc laøm, ai cuõng lao ñoäng.
b. Laø quan nieäm veà moät cheá ñoä xaõ hoäi maø nhöõng tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu thuoäc veà moïi
thaønh vieân, thuoäc veà toaøn xaõ hoäi.
c. Laø quan nieäm veà moät xaõ hoäi moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng, coù cuoäc soáng aám no, töï do,
haïnh phuùc. Moïi ngöôøi ñeàu coù ñieàu kieän lao ñoäng, höôûng thuï vaø phaùt trieån toaøn dieän
d. Caû ba ñeàu ñuùng.

3.

Ai laø nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa tieâu bieåu ôû theá kyû 16?
a. Xanh Xi Moâng
b. Toâ Maùt Morô
c. Phu Ri EÂ
d. Toâ Bôùc OÂ Oen

4.

Ai laø ngöôøi vieát taùc phaåm “Khoâng töôûng” (Utoâpi)
a. Caêm pa nen la
b. Meâlieâ
c. Ba Bôùp
d. Toâ Maùt Morô

5.

Ai laø ngöôøi ñaõ ñaët vaán ñeà ñaáu tranh cho chuû nghóa xaõ hoäi vôùi tính caùch laø phong traøo
thöïc tieãn (phong traøo hieän thöïc)
a. Mo Renly
b. Toâ Maùt Morô
c. Ba Bôùp
d. Xanh Xi moâng

6.

Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ coù coâng lao ñeà caäp, luaän giaûi cho lyù thuyeát veà
giai caáp vaø xung ñoät giai caáp
a. Phu Ri EÂ
b. Roâ Bôùc OÂ Oen
Trang 79

c. Toâ Maùt Morô
d. Xanh Xi Moâng
7.

Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ khaùi quaùt quaù trình tích luõy tö baûn laø quaù trình
“cöøu aên thòt ngöôøi”
a. Roâ Bôùc OÂ Oen
b. Xanh Xi Moâng
c. Phu Ri EÂ
d. Toâ Maùt Morô

8.

Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ toå chöùc thöïc hieän khu vöïc coäng saûn trong loøng
xaõ hoäi tö baûn
a. Xanh Xi Moâng
b. Roâ Bôùc OÂ Oen
c. Phu Ri EÂ
d. Ba Bôùp

9.

Caùc nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa tröôùc Maùc ñaõ coù nhöõng haïn cheá cô baûn gì?
a. Khoâng chuû tröông xoùa boû cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát
b. Khoâng chuû tröông xoùa boû cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi
c. Khoâng phaùt hieän ñöôïc löïc löôïng xaõ hoäi ñeå saùng taïo ra xaõ hoäi môùi.
d. Mong muoán thöïc hieän cheá ñoä bình quaân trong phaân phoái

10.

Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ neâu luaän ñieåm: Trong xaõ hoäi tö baûn, “Söï ngheøo
khoå ñö...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 758