Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm đường lối

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 9 lần
276 Câu Trắc nghiệm
Đường lối Cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
(Phần I)

Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I)

276 câu hỏi trắc nghiệm ĐLCMĐCSVN
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được
hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a. Địa chủ phong kiến và nông dân
b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a. Công nhân và nông dân
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

ĐHBKHN

Page 1

Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I)

Câu 9: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào
thời gian nào?
a. 1917
b. 1918
c. 1919
d. 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
a. Đảng Xã hội Pháp
b. Đảng Cộng sản Pháp
c. Tổng Liên đoàn L...
276 Câu Trc nghim
Đường li Cách mng ca
Đảng Cng sn Vit Nam
(Phn I)
trắc nghiệm đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm đường lối - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
trắc nghiệm đường lối 9 10 398