Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM

Được đăng lên bởi Viên Phạm
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM
1). Trong quá trình sản xuất nhôm thì:
A). Cả hai điện cực đều không bị ăn mòn.
B). Điện cực âm bị ăn mòn.
C). Cả hai điện cực đều bị ăn mòn.
D). Điện cực dương bị ăn
mòn.
2). Trong thực tế người ta dùng sự điện phân Al2 O3 nóng chảy mà không dùng sự điện
phân AlCl3 nóng chảy vì:
A). Điện phân AlCl3 tạo khí Cl2 độc hại cho môi trường.
B). Al2O3 phổ biến và rẻ hơn AlCl3.
C). AlCl3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al2O3.
D). AlCl3 là một hợp chất thăng hoa.
3). Hoá chất dùng để tách Al2O3 ra khỏi quặng boxit là:
A). Dung dịch xút và dung dịch H2SO4 loãng.
B). Dung dịch NaOH đặc và CO2.
C). Dung dịch NaOH loãng và CO2.
D). Nước vôi và dung dịch HCl.
4). Ba nguyên tố A, B, C cùng thuộc một chu kì trong bảng HTTH có tổng số điện tích
hạt nhân là 36. Biết ZB = (ZA + ZC) / 2. Nguyên tố có điện tích hạt nhân lớn nhất là:
A). Cl.
B). Si.
C). Mg.
D). Al.
5). Hoà tan 21,6 gam Al trong một dung dịch hỗn hợp (NaNO3 và NaOH) dư. Tính thể
tích NH3 thoát ra ở (đktc). Biết hiệu suất của phản ứng là 80%.
A). 6,72 lít.
B). Kết quả khác.
C). 4,48 lít.
D). 5,376
lít.
6). Người ta có thể dùng thùng bằng nhôm để đựng axit:
A). HNO3 đặc nguội. B). HNO3 đặc nóng.
C). HNO3 loãng nguội. D). HNO3 loãng nóng.
7). Chọn kết luận sai:
A). Al là một kim loại dễ bị oxi hoá.
B). Al bền trong nước vì có lớp Al(OH)3 bảo vệ.
C). Al bền trong nước vì Al không tác dụng với H2 O.
D). Al bền trong không khí vì có lớp Al2O3 bảo vệ.
8). Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A kết tủa B và khí C. Cho
bột Al dư vào dung dịch A thu được dung dịch D và khí C. Cho Na2CO3 vào dung dịch D
thấy không có chất khí xuất hiện. Dung dịch D có môi trường:
A). Trung tính.
B). Bazơ.
C). Chưa kết luận được. D). Axit.
9). Khối lượng mol của phèn chua là:
A). 948.
B). 516.
C). 732.
D). 342.
3+
10). Biết ZAl = 13. Cấu hình electron của Al là:
A). 1s22s22p63s1.
B). 1s22s22p6.
C). 1s22s22p63s23p1.
D).
2 2
5
1s 2s 2p .
11). Cho các nguyên tử và ion sau: Al, Al3+, Mg2+, F-. Hạt có bán kính nhỏ nhất là:
A). Al.
B). Mg2+.
C). F-.
D). Al3+.
12). Hiện tượng khi cho từ từ đến dư dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng vào dung
dịch hỗn hợp NaAlO2 và NaOH là:
A). Ban đầu xuất hiện kết tủa và tan ngay, sau đó không có hiện tượng gì.

B). Ban đầu không có hiện tượng gì đến một lúc nào đó có kết tủa xuất hiện và tăng
dần đến cực đại sau đó giảm dần đến trong suốt, sau đó lại không có hiện tượng gì.
C). Không có hiện tượng gì xẩy ra.
D). Ban đầu xuất hiện kết tủa và tăng dần đến cực đại, sau đó giảm dần...
TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM
1). Trong quá trình sn xuất nhôm thì:
A). Cả hai điện cực đều không bị ăn mòn. B). Điện cực âm bị ăn mòn.
C). Cả hai điện cực đều bị ăn mòn. D). Điện cực dương bị ăn
mòn.
2). Trong thực tế người ta dùng sự điện phân Al
2
O
3
nóng chảy mà không dùng sự điện
phân AlCl
3
nóng chảy vì:
A). Điện phân AlCl
3
tạo khí Cl
2
độc hại cho môi trường.
B). Al
2
O
3
phbiến và rhơn AlCl
3
.
C). AlCl
3
nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al
2
O
3
.
D). AlCl
3
là một hợp chất thăng hoa.
3). Hoá chất dùng để tách Al
2
O
3
ra khỏi quặng boxit là:
A). Dung dch xút và dung dịch H
2
SO
4
loãng.
B). Dung dch NaOH đặc và CO
2
.
C). Dung dch NaOH loãng và CO
2
.
D). Nước vôi và dung dịch HCl.
4). Ba nguyên t A, B, C cùng thuộc một chu kì trong bảng HTTH có tổng số điện tích
ht nhân là 36. Biết Z
B
= (Z
A
+ Z
C
) / 2. Nguyên tố có điện tích hạt nhân lớn nhất là:
A). Cl. B). Si. C). Mg. D). Al.
5). Hoà tan 21,6 gam Al trong một dung dịch hỗn hợp (NaNO
3
và NaOH) dư. Tính thể
tích NH
3
thoát ra ở (đktc). Biết hiệu suất của phản ứng là 80%.
A). 6,72 t. B). Kết quả khác. C). 4,48 lít. D). 5,376
t.
6). Người ta có thể dùng thùng bằng nhôm để đựng axit:
A). HNO
3
đặc nguội. B). HNO
3
đặc nóng.
C). HNO
3
lng ngui. D). HNO
3
loãng nóng.
7). Chọn kết luận sai:
A). Al là mt kim loại dễ bị oxi hoá.
B). Al bền trong nước vì có lớp Al(OH)
3
bảo vệ.
C). Al bền trong nước vì Al không tác dụng với H
2
O.
D). Al bền trong không khí vì lớp Al
2
O
3
bảo vệ.
8). Cho Ba vào dung dch H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch A kết tủa B và khí C. Cho
bột Alvào dung dch A thu được dung dịch D và khí C. Cho Na
2
CO
3
vào dung dịch D
thấy không có chất khí xuất hiện. Dung dịch D có môi trường:
A). Trung tính. B). Bazơ. C). Chưa kết luận được. D). Axit.
9). Khi lượng mol của phèn chua là:
A). 948. B). 516. C). 732. D). 342.
10). Biết Z
Al
= 13. Cấu hình electron của Al
3+
là:
A). 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. B). 1s
2
2s
2
2p
6
. C). 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
. D).
1s
2
2s
2
2p
5
.
11). Cho các nguyên tvà ion sau: Al, Al
3+
, Mg
2+
, F
-
. Hạt có bán kính nhỏ nhất là:
A). Al. B). Mg
2+
. C). F
-
. D). Al
3+
.
12). Hiện tượng khi cho từ từ đếndung dịch hỗn hợp HCl và H
2
SO
4
loãng vào dung
dch hỗn hợp NaAlO
2
và NaOH là:
A). Ban đầu xuất hiện kết tủa tan ngay, sau đó không có hiện tượng gì.
TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM - Người đăng: Viên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM PHẦN NHƠM 9 10 187