Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh lý máu

Được đăng lên bởi Quỳnh Lê
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï

SINH LYÏ MAÏU

N

o

Th
i

ng

1. Noïi vãö quaï trçnh taûo maïu cáu naìo sau âáy phuì håüp :
A.Caïc tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng coï thãø biãût hoaï ra táút caí caïc doìng tãú baìo maïu
khaïc nhau.
B.Quaï trçnh biãût hoaï cuía tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng chè xaíy trong thåìi kyì baìo
thai.
C. Caïc nguyãn baìo laì daûng tãú baìo maïu âáöu tiãn âæåüc phoïng thêch ra maïu ngoaûi vi.
D. Táút caí âãöu âuïng.
E. Cáu A vaì C âuïng.
2. Âæåìng kênh cuía häöng cáöu khoaíng :
A. 6-7 µm
B. 7-8 µm
C. 8-9 µm
D. 9-10 µm
E. 10-11 µm
3. Thãø têch trung bçnh cuía mäùi häöng cáöu bàòng :
A. 75-80 µm3
B. 80-85 µm3
C. 85-90 µm3
D. 90-95 µm3
E. 95-100 µm3
4. Häöng cáöu coï hçnh âéa 2 màût loîm thêch håüp våïi khaí nàng váûn chuyãøn khê vç :
A. Coï thãø biãún daûng âãø dãù daìng xuyãn qua thaình mao maûch nhoí vaìo täø chæïc.
B. Laìm tàng khaí nàng khuãúch taïn khê lãn 30%.
C. Laìm tàng diãûn tiãúp xuïc lãn 40%.
D. Laìm tàng täúc âäü læu thäng cuía maïu.
E. A vaì B âuïng.
5. Nhæîng yãúu täú sau âáy âãöu coï aính hæåíng âãún säú læåüng häöng cáöu, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Säúng åí vuìng cao.
B. Lao âäüng nàûng.
C. Treí så sinh.
D. Säúng åí vuìng biãøn våïi aïp suáút khê quyãøn laì 760 mmHg.
E. Cå thãø giaím khaí nàng taûo erythropoietin.
6. Säú læåüng häöng cáöu tàng trong caïc træåìng håüp sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Bãûnh âa häöng cáöu.
B. Säúng åí vuìng cao.
C. Bãûnh phäøi maûn tênh.
D. Nhiãùm giun moïc.
1

Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï

N

o

Th
i

ng

E. Suy tim keïo daìi.
7. Mäùi phán tæí hemoglobin cuía ngæåìi bçnh thæåìng âæåüc cáúu taûo båíi :
A. Bäún nhán heme vaì bäún voìng porphyrin.
B. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi β.
C. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi γ.
D. Bäún nhán heme vaì vaì bäún chuäùi globin.
E. Bäún ion Fe++ vaì bäún voìng porphyrin.
8. Trong phaín æïng kãút håüp giæîa Hb vaì oxy, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Oxy âæåüc gàõn våïi Fe++ trong nhán heme.
B. Mäüt phán tæí Hb coï thãø gàõn våïi 4 phán tæí O2.
C. Âáy laì phaín æïng oxy hoaï.
D. Phán tæí O2 âæåüc gàõn loíng leîo våïi Fe++.
E. Chiãöu cuía phaín æïng phuû thuäüc vaìo phán aïp O2.
9. Noïi vãö chæïc nàng váûn chuyãøn khê cuía Hb, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Heme kãút håüp våïi oxy.
B. Aïi læûc cuía Hb âäúi våïi CO gáúp hån 200 láön so våïi O2.
C. Trong mäi træåìng nhiãöu CO, Hb chuyãøn thaình Methemoglobin khäng coìn khaí
nàng váûn chuyãøn O2.
D. Globin váûn chuyãøn CO2.
E. Khi Fe++ chuyãøn thaình Fe+++, Hb khäng váûn chuyãøn âæåüc ...
Suu t
m YHDP 08-14
Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï
1
SINH LYÏ MAÏU
1. Noïi vãö quaï trçnh taûo maïu cáu naìo sau âáy phuì håüp :
A.Caïc tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng coï thãø biãût hoaï ra táút caí caïc doìng tãú baìo maïu
khaïc nhau.
B.Quaï trçnh biãût hoaï cuía ú baìo gäúc taûo maïu âa nàng chè xaíy trong thåìi kyì baìo
thai.
C. Caïc nguyãn baìo laì daûng tãú baìo maïu âáöu tiãn âæåüc phoïng thêch ra maïu ngoaûi vi.
D. Táút caí âãöu âuïng.
E. Cáu A vaì C âuïng.
2. Âæåìng kênh cuía häöng cáöu khoaíng :
A. 6-7 µm
B. 7-8 µm
C. 8-9 µm
D. 9-10 µm
E. 10-11 µm
3. Thãø têch trung bçnh cuía mäùi häöng cáöu bàòng :
A. 75-80 µm
3
B. 80-85 µm
3
C. 85-90 µm
3
D. 90-95 µm
3
E. 95-100 µm
3
4. Häöng cáöu coï hçnh âéa 2 màût loîm thêch håüp våïi khaí nàng váûn chuyãøn khê :
A. Coï thãø biãún daûng âãø dãù daìng xuyãn qua thaình mao maûch nhoí vaìo täø chæïc.
B. Laìm tàng khaí nàng khuãúch taïn khê lãn 30%.
C. Laìm tàng diãûn tiãúp xuïc lãn 40%.
D. Laìm tàng täúc âäü læu thäng cuía maïu.
E. A vaì B âuïng.
5. Nhæîng yãúu täú sau âáy âãöu coï aính hæåíng âãún säú læåüng häöng cáöu, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Säúng åí vuìng cao.
B. Lao âäüng nàûng.
C. Treí sinh.
D. Säúng åí vuìng biãøn våïi aïp suáút khê quyãøn laì 760 mmHg.
E. thãø giaím khaí nàng taûo erythropoietin.
6. Säú læåüng häöng cáöu tàng trong caïc træåìng håüp sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Bãûnh âa häöng cáöu.
B. Säúng åí vuìng cao.
C. Bãûnh phäøi maûn tênh.
D. Nhiãùm giun moïc.
No Thing
Trắc nghiệm sinh lý máu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh lý máu - Người đăng: Quỳnh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh lý máu 9 10 116