Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệp vật lý

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC)

Caâu 1 Dao ñoäng ñieàu hoøa laø:
A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian.
B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng
C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä
D. A, B, C ñeàu ñuùng
Caâu 2: Cô naêng cuûa moät con laéc loø xo tæ leä thuaän vôùi
A. Li ñoä dao ñoäng
B. Bieân ñoä dao ñoäng
C. Bình phöông bieân ñoä dao ñoäng
D. Taàn soá dao ñoäng
Caâu 3: Cho con laéc loø xo dao ñoäng khoâng ma saùt treân maët phaúng nghieâng 1 goùc α so vôùi maët
phaúng naèm ngang, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät m, loø xo ñoä cöùng K. Khi quaû caàu caân
baèng, ñoä giaûn loø xo laø Δl , gia toác troïng tröôøng g. Chu kyø dao ñoäng laø:
K
Δl
A. T = 2 π
B. T = 2 π
m
g
C. T = 2 π

Δl
g sin α

D. T = 2 π

Δl.sin α
g

Caâu 4: Neáu choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng thì ôû thôøi ñieåm t, heä thöùc ñoäc laäp dieån taû lieân
heä giöõa li ñoä x, bieân ñoä A, vaän toác v vaø taàn soá goùc ω cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa laø:
A. A2 = v2 + ω2 x2
B. ω2 A2 = ω2 x2 + v2
C. ω2 x2 = ω2 A2 + v2
D. ω2 v2 + ω2 x2 = A2
Caâu 5: Vaän toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi
A. Cuøng pha vôùi li ñoä
B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä
π
C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä
D. Leäch pha
so vôùi li ñoä
4
Caâu 6: Gia toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi
A. Cuøng pha vôùi li ñoä
B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä
π
C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä
D. Leäch pha
so vôùi li ñoä
4
Caâu 7: Trong moät dao ñoäng ñieàu hoøa, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa dao ñoäng khoâng phuï thuoäc
vaøo ñieàu kieän ban ñaàu
A. Bieân ñoä dao ñoäng
B. Taàn soá
C. Pha ban ñaàu
D. Cô naêng toaøn phaàn
Caâu 8: Trong dao ñoäng cuûa con laéc loø xo, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai:
A. Chu kyø rieâng chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng
B. Löïc caûn cuûa moâi tröôøng laø nguyeân nhaân laøm cho dao ñoäng taét daàn
C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng khoâng baûo toaøn
D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn
Caâu 9: Trong dao ñoäng cuûa con laéc ñôn, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai

1

A. Ñieàu kieän ñeå noù dao ñoäng ñieàu hoøa laø bieân ñoä goùc phaûi nhoû
1
B. Cô naêng E = Ks02
2
C. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä ngoaïi löïc tuaàn hoaøn
D. Khi ma saùt khoâng ñaùng keå thì con laéc laø dao ñoäng ñieàu hoøa.
Caâu 10: Moät con laéc loø xo ñoä cöùn...
CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC)
Caâu 1 Dao ñoäng ñieàu hoøa laø:
A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian.
B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng
C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä
D. A, B, C ñeàu ñuùng
Caâu 2: Cô naêng cuûa moät con laéc loø xo tæ leä thuaän vôùi
A. Li ñoä dao ñoäng B. Bieân ñoä dao ñoäng
C. Bình phöông bieân ñoä dao ñoäng D. Taàn soá dao ñoäng
Caâu 3: Cho con laéc loø xo dao ñoäng khoâng ma saùt treân maët phaúng nghieâng 1 goùc so vôùi maët
phaúng naèm ngang, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät m, loø xo ñoä cöùng K. Khi quaû caàu caân
baèng, ñoä giaûn loø xo laø , gia toác troïng tröôøng g. Chu kyø dao ñoäng laø:
α
lΔ
A. T =
K
2
m
π
B. T =
l
2
g
Δ
π
C. T =
l
2
g
sin
Δ
π
α
D. T =
l.sin
2
g
Δ
α
π
Caâu 4: Neáu choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng thì ôû thôøi ñieåm t, heä thöùc ñoäc laäp dieån taû lieân
heä giöõa li ñoä x, bieân ñoä A, vaän toác v vaø taàn soá goùc
ω
cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa laø:
A. A
2
= v
2
+ x
2
B.
2
ω
2
ω
A
2
=
2
ω
x
2
+ v
2
C. x
2
= A
2
+ v
2
D.
2
ω
2
ω
2
ω
v
2
+
2
ω
x
2
= A
2
Caâu 5: Vaän toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi
A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä
C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha
4
π
so vôùi li ñoä
Caâu 6
: Gia toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi
A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä
C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha
4
π
so vôùi li ñoä
Caâu 7: Trong moät dao ñoäng ñieàu hoøa, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa dao ñoäng khoâng phuï thuoäc
vaøo ñieàu kieän ban ñaàu
A. Bieân ñoä dao ñoäng B. Taàn soá
C. Pha ban ñaàu D. Cô naêng toaøn phaàn
Caâu 8
: Trong dao ñoäng cuûa con laéc loø xo, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai:
A. Chu kyø rieâng chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng
B. Löïc caûn cuûa moâi tröôøng laø nguyeân nhaân laøm cho dao ñoäng taét daàn
C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng khoâng baûo toaøn
D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn
Caâu 9: Trong dao ñoäng cuûa con laéc ñôn, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai
1
trắc nghiệp vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệp vật lý - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
trắc nghiệp vật lý 9 10 526