Ktl-icon-tai-lieu

Trao đổi kế toán công cụ tài chính về đầu tư chứng khoán trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRAO ĐỔI KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở
VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÙ HỢP VỚI THÔNG LỆ
QUỐC TẾ
Hoạt động đầu tư chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển rất
nhanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên
trong quá trình hạch toán các khoản đầu tư chứng khoán hiện nay có những bất
cập. Nguyên nhân là do việc hạch toán các khoản đầu tư chứng khoán theo chế độ
kế toán doanh nghiệp được hạch toán theo giá gốc, trong khi đó theo thông lệ
quốc tế các khoản đầu tư chứng khoán được phản ánh theo giá trị hợp lý.
A. Kế toán đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Hiện nay có rất nhiều công ty đầu tư chứng khoán vào các công ty khác, nắm giữ
những chứng khoán này như một khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đôi
khi, các khoản đầu tư này được mua từ nguồn tiền mặt tạm thời nhàn rỗi mà doanh
nghiệp đang nắm giữ để phục vụ một kế hoạch tương lai nào đó. Trong những trường hợp
khác, doanh nghiệp có thể nắm giữ cổ phần của các công ty khác vì lý do dài hạn như mở
rộng thị trường, sở hữu được những dây truyền sản xuất mới, bảo đảm lượng nguyên vật
liệu cho sản xuất kinh doanh, ...
Tại Việt Nam, trong thời gian qua với sự phát triển của thị trường chứng khoán, có
nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lợi
nhuận cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán các khoản
đầu tư chứng khoán hiện nay được thực hiện theo QĐ 15/2006 về chế độ kế toán doanh
nghiệp. Các khoản đầu tư chứng khoản được hạch toán theo phương pháp gía gốc.
Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban
đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của
nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chỉ
phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu tư được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của
bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư.
Khi giá chứng khoán trên thị trường tăng lên, theo phương pháp ghí gốc doanh
nghiệp không được phép ghi nhận sự tăng giá của chứng khoán là một khoản lãi chưa
thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Ngược lại khi giá chứng khoán trên thị

trường giảm giá, theo nguyên tắc thận trọng các doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm
giá chứng khoán theo TT 228/2009.
Theo quy định hiện hành kế toán các khoản đầu tư chứng khoán chưa phản ánh
đúng tình hình thu nhập cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp (Đặc biệt khi
giá của chứng ...
TRAO ĐI K TOÁN CÔNG C TÀI CHÍNH V ĐU
TƯ CHNG KHOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIP
VIT NAM THEO HƯỚNG PHÙ HP VI THÔNG L
QUC T
Hot đng đu tư chng khoán Vit Nam trong thi gian qua đã phát trin rt
nhanh cùng vi s phát trin mnh m ca th trường chng khoán. Tuy nhiên
trong quá trình hch toán các khon đu tư chng khoán hin nay có nhng bt
cp. Nguyên nhân là do vic hch toán các khon đu tư chng khoán theo chế đ
kế toán doanh nghip được hch toán theo giá gc, trong khi đó theo thông l
quc tế các khon đu tư chng khoán được phn ánh theo giá tr hp lý.
A. Kế toán đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Hiện nay rất nhiều công ty đầu chứng khoán vào các công ty khác, nắm giữ
những chứng khoán này như một khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đôi
khi, các khoản đầu này được mua từ nguồn tiền mặt tạm thời nhàn rỗi doanh
nghiệp đang nắm giữ để phục vụ một kế hoạch tương lai nào đó. Trong những trường hợp
khác, doanh nghiệp có thể nắm giữ cổ phần của các công ty khác vì lý do dài hạn như mở
rộng thị trường, sở hữu được những dây truyền sản xuất mới, bảo đảm lượng nguyên vật
liệu cho sản xuất kinh doanh, ...
Tại Việt Nam, trong thời gian qua với sự phát triển của thị trường chứng khoán,
nhiều doanh nghiệp tham gia đầu chứng khoán điều này ảnh ởng không nhỏ tới lợi
nhuận cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán các khoản
đầu chứng khoán hiện nay được thực hiện theo 15/2006 về chế độ kế toán doanh
nghiệp. Các khoản đầu tư chứng khoản được hạch toán theo phương pháp gía gốc.
Phương pháp ggốc: phương pháp kế toán khoản đầu được ghi nhận ban
đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của
nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chỉ
phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu được phân chia từ lợi nhuận thuần lukế của
bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư.
Khi giá chứng khoán trên thị trường tăng lên, theo phương pháp ghí gốc doanh
nghiệp không được phép ghi nhận sự tăng giá của chứng khoán một khoản lãi chưa
thực hiện của doanh nghiệp trong kkế toán. Ngược lại khi giá chứng khoán trên thị
Trao đổi kế toán công cụ tài chính về đầu tư chứng khoán trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trao đổi kế toán công cụ tài chính về đầu tư chứng khoán trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Trao đổi kế toán công cụ tài chính về đầu tư chứng khoán trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế 9 10 633