Ktl-icon-tai-lieu

Trích Tốc độ của Niềm tin (The speed of Trust) - Stephen M. R. Covey and Rebecca R. Merrill

Được đăng lên bởi nhatvydogiang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4289 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Stephen M. R. Covey
Rebecca R. Merrill

T C

C A NI M TIN
THE SPEED OF TRUST

Ngu n chia s : http://www.vnedoc.com/

Tay g p 1:
“Khi tôi nh n ư c cu n sách này và ư c yêu c u c và cho ý ki n, ph n ng u tiên
c a tôi là ‘Tôi không có th i gian làm chuy n ó!’. Tuy nhiên sau khi c l i nói u, r i
m t vài chương u, tôi không th r i b cu n sách. N i dung cu n sách úng là v n mà các
nhà lãnh o doanh nghi p ang g p ph i hi n nay. Cu n sách i vào g c r c a hành vi o
c và s chính tr c. Nó gi i thích vì sao các nhà lãnh o và các công ty ư c tin c y có th
làm vi c t t hơn, nhanh hơn và v i chi phí th p hơn. Dù b n là ai, b n cũng nên dành th i gian
c cu n sách này.”
- Nolan D. Archibald, Ch t ch & CEO
The Black & Decker Corporation
M i các b n tìm

c:

1- 7 Thói quen

thành

2- Thói quen th

8

t

(hình bìa)
(hình bìa)
(hình bìa)

3- First Things First
4- 7 Thói quen
có m t gia ình h nh phúc (hình bìa)

Tay g p 2:
“Tôi c m th y vui hơn khi ư c ngư i khác tin c y, và tôi nghĩ ai cũng như v y. Covey
ã làm ư c m t vi c r t áng khâm ph c là gi ng gi i cho chúng ta hi u r ng ni m tin có
ư c là do hành vi c a chúng ta và r ng chúng ta có th thay i hành vi c a mình m t cách
có ý th c x ng áng v i ni m tin. Nh n ra i u này có th làm thay i cu c i c a b n.”
- Ti n sĩ Richard Carlson, tác gi “Don’t Sweat the Small Stuff”

Stephen M. R. Covey là ng sáng l p viên và CEO c a CoveyLink Worldwide. Là di n
gi truy n c m h ng, tác gi và nhà tư v n n i ti ng v các lý thuy t ni m tin, ngh thu t lãnh o, o c h c và
hi u qu ho t ng, Covey chuyên i thuy t trình kh p nơi trên th gi i. T t nghi p Th c sĩ MBA i h c Harvard,
ông t ng là CEO c a Trung tâm Lãnh o Covey, dư i s lãnh o c a ông trung tâm này ã tr thành m t công
ty chuyên v phát tri n ngh thu t lãnh o l n nh t trên th gi i. Covey cùng gia ình ang s ng t i Rocky
Mountains.
Rebecca R. Merrill là m t tác gi thành t và ng tác gi v i Stephen R. Covey và Roger Merrill trong
cu n sách First Thing First và v i Roger Merrill trong cu n Life Matters and Connections.

Bìa 4:
Nh ng l i khen ng i cu n sách T c

c a Ni m tin

“Covey minh ch ng y thuy t ph c s tr i nghi m c a chúng tôi t i công ty Dell r ng ni m tin có tác ng quy t nh n k t qu ho t ng và r ng khi ni m tin tăng lên,
t c ho t ng cũng tăng lên và chi phí gi m xu ng. Nguyên t c này không ch áp d ng cho
các m i quan h chuyên môn v i khách hàng, các i tác kinh doanh, các thành viên
trong t p th làm vi c mà còn cho các m i quan h cá nhân c a chúng tôi n a, i u ó
làm cho cu n sách có chi ...
Stephen M. R. Covey
Rebecca R. Merrill
TC ĐỘ CA NIM TIN
THE SPEED OF TRUST
Ngun chia s
: http://www.vnedoc.com/
Trích Tốc độ của Niềm tin (The speed of Trust) - Stephen M. R. Covey and Rebecca R. Merrill - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trích Tốc độ của Niềm tin (The speed of Trust) - Stephen M. R. Covey and Rebecca R. Merrill - Người đăng: nhatvydogiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Trích Tốc độ của Niềm tin (The speed of Trust) - Stephen M. R. Covey and Rebecca R. Merrill 9 10 827