Ktl-icon-tai-lieu

triết học

Được đăng lên bởi ahuy2112
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRIẾT HỌC
Câu 1: Định nghĩa vật chất của Lê Nin và ý nghĩa c ủa nó?
1. Định nghĩa duy vật của Lê Nin:
Vị trí: phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản nhất của CN duy vậy bi ện
chứng vì nó là nền tảng của CN duy vật
1.1 Một số quan niện duy vật về vật chất trong lịch s ử Tri ết h ọc:
*Thời kỳ Cổ đại :
Ở Phương Đông : TQ :+ theo thuyết âm dương - bóng tối và ánh sáng
+ theo thuyết ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
Ở Phương Tây: Trong triết học Hy Lạp
+talet: vật chất là nước
+anaximen: vật chất là không khí
+heracolit: vật chất là lửa
+đỉnh cao là quan điểm của dedmocrit, vật chất là
nguyên tử, nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất và ko th ể phân chia
*Thời cận đại:
Niu tơn cho rằng vật chất là khối lượng, khối l ương của v ật ch ất là b ất
biến không thay đổi trong quá trình chuy ển động.
*Cuối TK XIX- đầu TK XX:
Khoa học vật lý vi mô đặc biệt phát triển đã mang lại hang loạt phát minh
mới về vật chất là:
(1) 1895 nhà vật lý học người Đức có tên là Ronghen đã phát minh ra tia
X(đó là sóng điện từ có bước sống rất ngắn…)
(2) 1896 nhà vật lý học người Pháp có tên là Béc conren đã phát hi ện ra
hiện tượng phóng xạ. đã chứng tỏ nguyên tử ko ph ải là biến ch ất, ko fai là
cái ko phân chia đc và ko thể chuyển hóa cho nhau,mà là cái có th ể phân
chia và giữa chúng có khả năng chuyển hóa cho nhau.

(3) 1897 Tôm Xơn của Anh đã phát hiện ra điện t ử. Và ch ứng minh r ằng
Điện tử là 1 trong các thành phần cấu tạo nên nguyên tử.Cho nên nguyên
tử ko phải là đơn vị cuối cùng tạo nên thế giơi vật chất.
(4) 1901 Kaul-phman của Đức đã phát hiện ra hiện t ượng khi vận đ ộng
khối lượng của điện tử tăng khj vận tốc của nó tăng.Nh ư vậy đã bác b ỏ
quan niệm cho rằng khối lượng là bất biến…

1.2

Định nghĩa vật chất của Lê Nin:

Hoàn cảnh ra đời của định nghĩa:
- CN duy tâm tấn công chủ nghĩa duy vật xung quanh ph ạm trù v ật ch ất.
- Các nhà vật lý vi mô bị rơi vào khủng hoảng trước nh ững phát minh
vật lý của mình.
Nội dung định nghĩa VC của Lê Nin
- Trong tác phẩm “CN duy vật & và chủ nghĩa kinh nghiệm phê
phán”(1906-1909).Lê Nin đã phát biểu 1 định nghĩa khoa học, toàn di ện và
sâu sắc về vật chất như sau:” Vật chất là 1 phạm trù triết học dung đ ể chỉ
thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được
cảm giác của chúng ta chép lại,chụp lại,phản ánh lại thực tại khách
quan ấy.Nhưng sư tồn tại của thực tại khách quan ko phụ thuộc vào cảm
giác.
Phân tích định nghĩa
-Vật chất là 1 phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan được
đem lại cho con ngư...
TRI T H C
Câu 1: Đ nh nghĩa v t ch t c a Lê Nin và ý nghĩa c a nó?
1. Đ nh nghĩa duy v t c a Lê Nin:
V trí: ph m trù v t ch t là ph m trù c b n nh t c a CN duy v y bi n ơ
ch ng vì nó là n n t ng c a CN duy v t
1.1 M t s quan ni n duy v t v v t ch t trong l ch s Tri t h c: ế
*Th i kỳ C đ i :
Ph ng Đông : TQ :+ theo thuy t âm d ng - bóng t i và ánh sáng ươ ế ươ
+ theo thuy t ngũ hành: kim, m c, th y, h a, thế
Ph ng Tây: Trong tri t h c Hy L p ươ ế
+talet: v t ch t là n c ướ
+anaximen: v t ch t là không khí
+heracolit: v t ch t là l a
nh cao là quan đi m c a dedmocrit, v t ch t
nguyên t , nguyên t là ph n t nh nh t c a v t ch t ko th phân chia
*Th i c n đ i:
Niu t n cho r ng v t ch t là kh i l ng, kh i l ng c a v t ch t là b t ơ ượ ươ
bi n không thay đ i trong quá trình chuy n đ ng.ế
*Cu i TK XIX- đ u TK XX:
Khoa h c v t lý vi mô đ c bi t phát tri n đã mang l i hang lo t phát minh
m i v v t ch t là:
(1) 1895 nhà v t lý h c ng i Đ c có tên là Ronghen đã phát minh ra tia ư
X(đó là sóng đi n t có b c s ng r t ng n…) ướ
(2) 1896 nhà v t lý h c ng i Pháp có tên là Béc conren đã phát hi n ra ư
hi n t ng phóng x . đã ch ng t ngun t ko ph i là bi n ch t, ko fai là ượ ế
cái ko phân chia đc và ko th chuy n hóa cho nhau, là cái có th phân
chia và gi a chúng có kh năng chuy n hóa cho nhau.
triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết học - Người đăng: ahuy2112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
triết học 9 10 476