Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày nguồn gốc, hình thành tư tưởng HCM? Trong công các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Được đăng lên bởi hieu.vphutanuyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 11745 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Câu 1: Trình bày nguồn gốc, hình thành tư tưởng HCM? Trong công các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào là quan trọng nhất? Vì
sao? (Liên hệ thực tế)
Xuyên suốt con đường lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, qua các triều đại lịch sử: Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê và Tây Sơn,
những người con ưu tú, những anh hùng đã làm rạng rỡ non sông tổ quốc ta. Nhưng đến thời nhà Nguyễn, vua quan thối nát, ươn hèn và
đã từng bước đầu hàng thực dân Pháp và đẩy nhân dân ta, đất nước ta chịu sự xâm chiếm của thực dân Pháp.
Đứng trước thực tế đó, nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã đứng lên đấu tranh tìm mọi biện pháp để cứu dân cứu nước
như: Phan Bội Châu chủ trương cầu ngoại viên, dùng bạo lực để khôi phục độc lập nhưng không thành, Phan Châu Trinh muốn ỷ Pháp
cầu tiến bộ, khai thông dân trí, nâng cao dân trí, nâng cao dân khí để tính chuyện giải phóng nhưng cũng không thành. Hay người anh
hùng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám nổi dậy, dũng cảm đấu tranh chống Pháp song còn nặng tư tưởng phong kiến.
Đầu thế kỷ XX, Chủ Nghĩa Tư Bản cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc
địa, vừa vào hùa nhau nô dịch các dân tộc nhỏ yếu. Bởi vậy cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các
dân tộc thuộc địa chống đế quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.
Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị nô lệ lầm than, nhận thấy rõ con đường cứu nước của cha anh là sai lầm, Nguyễn Tất
Thành – Người con xứ Nghệ có lòng yêu nước nồng nàn - đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. Trải qua ba mươi năm bôn ba
vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, tới gần ba mươi nước quan sát nghiên cứu thuộc địa và các nước tư bản, Nguyễn Tất Thành trở
thành người có hiểu biết phong phú, thực tiễn và thời gian đã dần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xét về nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa truyền thống của dân
tộc, tinh hoa tư tưởng phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng. Cùng với thực tế của dân tộc và thời đại, qua
sự tiếp biến và phát triển của Hồ Chí Minh - một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện chứng , có nhân cách phẩm chất cách
mạng tạo nên.
1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
a) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Trước tiên, đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Đây là truyền thống tư tưởng quý
báu nhất, nguồn gốc sức mạnh lớn n...
Câu 1: Trình bày nguồn gốc, hình thành tưởng HCM? Trong ng các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào quan trọng nhất?
sao? (Liên hệ thực tế)
Xuyên suốt con đường lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, qua các triều đại lịch sử: Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê và Tây Sơn,
những người con ưu tú, những anh hùng đã làm rạng rỡ non sông tổ quốc ta. Nhưng đến thời nhà Nguyễn, vua quan thối nát, ươn hèn
đã từng bước đầu hàng thực dân Pháp và đẩy nhân dân ta, đất nước ta chịu sự xâm chiếm của thực dân Pháp.
Đứng trước thực tế đó, nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã đứng lên đấu tranh tìm mọi biện pháp để cứu dân cứu nước
như: Phan Bội Châu chủ trương cầu ngoại viên, dùng bạo lực để khôi phục độc lập nhưng không thành, Phan Châu Trinh muốn Pháp
cầu tiến bộ, khai thông dân trí, nâng cao dân trí, nâng cao dân k để tính chuyện giải phóng nhưng ng không thành. Hay người anh
hùng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám nổi dậy, dũng cảm đấu tranh chống Pháp song còn nặng tư tưởng phong kiến.
Đầu thế kỷ XX, Chủ Nghĩa Bản cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chúng vừa tranh giành, xâu thuộc
địa, vừa vào hùa nhau nô dịch các dân tộc nhỏ yếu. Bởi vậy cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các
dân tộc thuộc địa chống đế quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.
Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước b lệ lầm than, nhận thấy rõ con đường cứu nước của cha anh là sai lầm, Nguyễn Tất
Thành – Người con xứ Nghệ có lòng yêu nước nồng nàn - đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. Trải qua ba mươi năm bôn ba
vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, tới gần ba mươi ớc quan sát nghiên cứu thuộc địa các nước bản, Nguyễn Tất Thành trở
thành người có hiểu biết phong phú, thực tiễn và thời gian đã dần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xét về nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa truyền thống của dân
tộc, tinh hoa tư tưởng phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng. Cùng với thực tế của dân tộc và thời đại, qua
sự tiếp biến và phát triển của Hồ Chí Minh - một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện chứng , có nhân cách phẩm chất cách
mạng tạo nên.
1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
a) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Trước tiên, đó chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựngớc giữ nước. Đây truyền thống tưởng quý
báu nhất, nguồn gốc sức mạnh lớn nhất trong đấu tranh dựng nước, giữớc của dân tộc ta. Điều đó được phản ánh từ văn hoá dân gian
đến văn hoá bác học, từ những nhân vật truyền thuyết như Thánh Gióng, đến các anh hùng thời xa xưa như Thục Phán, Hai Bà Trưng,
Triệu... đến những anh hùng nổi tiếng thời phong kiến như Ngô Quyền, Phùng Hưng, Trần Quốc Tuấn, Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn
Huệ... Chủ nghĩa yêu nước là giá trị văn hoá cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam, nó làm thành dòng chảy chủ lưu
xuyên suốt lịch sử dân tộc, tạo thành sở vững chắc để nhân dân ta tiếp thu những giá trị văn hoá từ bên ngoài làm phong phú văn hoá
dân tộc và không ngừng phát triển.
Thứ hai là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, ơng thân, tương ái, “lá lành đùm rách” trong hoạn nạn, k khăn.
Điều kiện địachính trị đã đưa nhân dân ta tạo dựng truyền thống này ngay từ buổi bình minh của dân tộc. Các thế hệ Việt Nam đều
trao truyền cho nhau:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Ba ơi năm bôn ba hải ngoại, năm 1941 vừa về nước, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở nhân dân ta: “Dân ta phải biết sử ta”. “Sử ta
dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, t do”. Người căn dặn: “Dân ta xin nhớ chữ
đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!”.
Thứ ba là truyền thống lạc quan yêu đời của dân tộc ta được kết tinh qua hàng ngàn năm nhân dân ta vượt qua muôn nguy, ngàn
khó, lạc quan tin tưởng vào tiền đồ dân tộc, tin tưởng vào chính mình. Hồ Chí Minh là điểm kết tinh rực rỡ của truyền thống lạc quan yêu
đời của dân tộc đã tạo cho mình một sức mạnh phi thường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đi đến chiến thắng.
Thứ tư là nhân dân ta có truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, đồng thời ham học hỏi
và không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá nhân loại. Dân tộc ta trụ vững trên mảnh đất nối liền Nam-Bắc, Đông-Tây, từ rất
sớm người Việt Nam đã xa lạ với đầu óc hẹp hòi, thủ cựu, thói bài ngoại cực đoan. Mà trên cơ sở giữ vững bản sắc dân tộc, nhân dân ta đã
biết chọn lọc, tiếp biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp từ bên ngoài và biến nó thành cái thuần tuý Việt Nam.
b) Tinh hoa văn hoá nhân loại
Từ nhỏ, Hồ Chí Minh đã được tiếp thu văn hoá phương Đông. Lớn lên Người bôn ba khắp thế giới, đặc biệt các nước phương
Tây. Trí tuệ miễn tiệp, ham học hỏi nên ở Người đã có vốn hiểu biết văn hoá Đông-Tây kim cổ uyên bác.
* Về tư tưởng văn hoá phương Đông:
Về Nho giáo, Hồ Chí Minh được tiếp thu Nho giáo từ nhỏ, Người hiểu sâu sắc về Nho giáo. Người nhận xét về cụ Khổng Tử,
người sáng lập ra Nho giáo tuy phong kiến nhưng Cụ những cái hay thì phải học lấy. Cái phong kiến lạc hậu của Nho giáo duy
tâm, đẳng cấp nặng nề, khinh thường lao động chân tay, coi khinh phụ nữ... thì Hồ Chí Minh phê phán triệt để. Nhưng những yếu tố tích
cực của Nho giáo như triết lý hành động, tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời; tưởng về một xã hội bình trị, một “thế giới đại đồng”;
triết nhân sinh: tu thân dưỡng tính;ởng đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học... đã được Hồ Chí Minh khai thác để
phục vụ nhiệm vụ cách mạng.
Về Phật giáo: Phật giáo vào Việt Nam từ rất sớm. Trải qua hàng trăm năm ảnh hưởng, Phật giáo đã đi vào văn hoá Việt Nam, từ
tưởng, tình cảm, tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống... Phật giáo là tôn giáo. Hồ Chí Minh nhận xét: tôn giáo duy tâm... Nhưng
Người cũng chỉ ra nhiều điều hay của Phật giáo đã đi vào duy, hành động, cách ứng xử của người Việt Nam. Đó những điều
cần được khai thác để góp vào việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng nhưtưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như
thể thương thân, một tình yêu bao la đến cả chim muông, cỏ cây. Phật giáo dạy con người nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm
lo làm điều thiện. Phật giáo tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất phác, chống lại mọi phân biệt đẳng cấp. Hoặc như Phật giáo
Thiền tông đề ra luật “Chấp tác”: “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, đề cao lao động, chống lười biếng. Đặc biệt từ truyền thống
yêu nước của dân tộc đã làm nảy sinh nên Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, chủ trương không xa đời mà sống gắn bó với nhân dân, với đất
nước, tham gia vào cộng đồng, vào cuộc đấu tranh của nhân dân, chống kẻ thù dân tộc.
Ngoài ra, còn thấy Hồ Chí Minh bàn đến các giá trị văn hoá phương Đông khác như Lão tử, Mặc tử, Quản tử... cũng như về chủ
nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn mà Người tìm thấy “những điều thích hợp với nước ta”.
1
Trình bày nguồn gốc, hình thành tư tưởng HCM? Trong công các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào là quan trọng nhất? Vì sao? - Trang 2
Trình bày nguồn gốc, hình thành tư tưởng HCM? Trong công các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào là quan trọng nhất? Vì sao? - Người đăng: hieu.vphutanuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trình bày nguồn gốc, hình thành tư tưởng HCM? Trong công các nguồn gốc, nguồn gốc nào nào là quan trọng nhất? Vì sao? 9 10 390