Ktl-icon-tai-lieu

Trò chơi dùng trong tập huấn team building

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 4545 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phô lôc 3: Mét sè trß ch¬i sö dông trong tËp huÊn

I. Mét sè trß ch¬i khuÊy ®éng:
1. §æi chç cho nhau : thµnh viªn ngåi thµnh vßng trßn. §¶m b¶o ®ñ ghÕ ngåi cho
c¸c thµnh viªn, trõ ngêi ®iÒu hµnh ®øng. Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ nh÷ng ngêi cã
®Æc ®iÓm gièng nhau ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh nªu c¸c ®Æc ®iÓm - VD
nh÷ng ngêi tãc ng¾n, nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå... ®æi chç cho nhau. Trong qu¸
tr×nh nh÷ng ngêi cã cïng ®Æc ®iÓm ®øng dËy ®æi chç, ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo
mét ghÕ. Thµnh viªn nµo chËm ch©n bÞ mÊt ghÕ ngåi sÏ lµ ngêi thua cuéc.
2. M¸t xa cho nhau : ®Ò nghÞ mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn, hai tay ®Æt lªn vai ngêi bªn ph¶i. Yªu cÇu mäi ngêi tëng tëng vai ngêi tríc lµ bét lµm b¸nh tr«i b¸nh
chay. §Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay bãp ‘bét’ cho nhuyÔn. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ng êi
dïng tay chÆt nhÑ vµo vai ngêi ®»ng tríc. Yªu cÇu mäi ngêi võa m¸t xa võa ®i
trong vßng trßn. Sau kho¶ng 2 phót, ®Ò nghÞ mäi ngêi ®»ng sau quay. Mäi ngêi
l¹i ®Æt tay lªn vai ngêi tríc vµ lµm t¬ng tù nh lÇn ®Çu. Ngêi ®iÒu hµnh cã thÓ yªu
cÇu c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau, miÔn lµ mäi ngêi tho¶i m¸i tham gia vµ kÕt thóc trß
ch¬i häc viªn ®ì mái ngêi. (VD: ma – dïng c¸c ®Çu ngãn tay vç nhÑ lªn lng ngêi
phÝa tríc; giã – dïng 2 tay xoa lng ngêi tríc; sÊm chíp – dïng 2 tay ®Êm lng ngêi
®»ng tríc)
3. ViÕt ch÷/dÊu b»ng ngêi: Yªu cÇu häc viªn ®øng vµ trëng trß yªu cÇu häc viªn
viÕt ch÷ b»ng ngêi. Häc viªn cã thÓ cö ®éng, xoay ngêi vµ sö dông tay, ch©n...
VD ch÷ H, A...HoÆc ngêi trëng trß cã thÓ ®äc mét sè c©u cã dÊu, ®Ò nghÞ häc
viªn thÓ hiÖn dÊu b»ng c¸c ®éng t¸c. VD Em th©n yªu ! (chÊm than). Em cã khoÎ
kh«ng? (hái chÊm)
4. Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi , kh«ng lµm theo nh÷ng ®iÒu t«i lµm:
4.1 Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ mäi ngêi lµm theo nh÷ng g× ngêi trëng trß nãi, kh«ng lµm
theo nh÷ng g× ngêi ®ã lµ. Qui ®Þnh khi ngêi trëng trß nãi:
a.
b.
c.
d.

‘con thá’ - hai tay ®Ó lªn ®Çu.
‘¨n cá” – bµn tay tr¸i xoÌ, tay ph¶i chôm l¹i ®Ó vµo lßng tay tr¸i.
‘uèng níc’ – tay chôm l¹i vµ ®Ó vµo måm.
‘chui hang’ tay ph¶i chôm l¹i vµ ®Ó vµo tai

Ngêi trëng trß c¸c hiÖu lÖnh ®ång thêi lµm c¸c ®éng t¸c thÓ hiÖn kh¸c quy ®Þnh
®Ó g©y nhiÔu. Nh÷ng HV lµm sai nh÷ng ®éng t¸c quy ®Þnh sÏ bÞ thua trong trß
ch¬i.
HoÆc c¸ch kh¸c:
4.2 : §øng theo vßng trßn. Quy ®Þnh: ¢la – gi¬ hai tay cao lªn trªn ®Çu; A men: ®Ó 2
tay lªn vai; A Ma: ch¾p 2 tay tríc ngùc. Ngêi trëng trß h« to hiÖu lÖnh vµ ®ång

1

thêi ngêi trëng trß cã thÓ lµm ®óng theo hiÖu lÖnh hoÆc cè t×nh lµm sai kh¸c ®Ó
nh÷ng ngêi kh¸c dÔ m¾c lçi.
5. Mòi tªn – Con thá – Bøc têng :
...
Phô lôc 3: Mét sè trß ch¬i sö dông trong tËp huÊn
I. Mét sè trß ch¬i khuÊy ®éng:
1. §æi chç cho nhau : thµnh viªn ngåi thµnh vßng trßn. §¶m b¶o ®ñ ghÕ ngåi cho
c¸c thµnh viªn, trõ ngêi ®iÒu hµnh ®øng. Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ nh÷ng ngêi cã
®Æc ®iÓm gièng nhau ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh nªu c¸c ®Æc ®iÓm - VD
nh÷ng ngêi tãc ng¾n, nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå... ®æi chç cho nhau. Trong qu¸
tr×nh nh÷ng ngêi cã cïng ®Æc ®iÓm ®øng dËy ®æi chç, ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo
mét ghÕ. Thµnh viªn nµo chËm ch©n bÞ mÊt ghÕ ngåi sÏ lµ ngêi thua cuéc.
2. M¸t xa cho nhau : ®Ò nghÞ mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn, hai tay ®Æt lªn vai ng-
êi bªn ph¶i. Yªu cÇu mäi ngêi tëng tëng vai ngêi tríc lµ bét lµm b¸nh tr«i b¸nh
chay. §Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay bãp bét cho nhuyÔn. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ng êi
dïng tay chÆt nhÑ vµo vai ngêi ®»ng tríc. Yªu cÇu mäi ngêi võa m¸t xa võa ®i
trong vßng trßn. Sau kho¶ng 2 phót, ®Ò nghÞ mäi ngêi ®»ng sau quay. Mäi ngêi
l¹i ®Æt tay lªn vai ngêi tríc vµ lµm t¬ng tù nh lÇn ®Çu. Ngêi ®iÒu hµnh cã thÓ yªu
cÇu c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau, miÔn lµ mäi ngêi tho¶i m¸i tham gia vµ kÕt thóc trß
ch¬i häc viªn ®ì mái ngêi. (VD: ma dïng c¸c ®Çu ngãn tay vç nhÑ lªn l ng ngêi
phÝa tríc; giã dïng 2 tay xoa l ng ngêi tríc; sÊm chíp dïng 2 tay ®Êm l ng ngêi
®»ng tríc)
3. ViÕt ch÷/dÊu b»ng ngêi: Yªu cÇu häc viªn ®øng vµ trëng trß yªu cÇu häc viªn
viÕt ch÷ b»ng ngêi. Häc viªn cã thÓ cö ®éng, xoay ngêi vµ sö dông tay, ch©n...
VD ch÷ H, A...HoÆc ngêi trëng trß cã thÓ ®äc mét sè c©u cã dÊu, ®Ò nghÞ häc
viªn thÓ hiÖn dÊu b»ng c¸c ®éng t¸c. VD Em th©n yªu ! (chÊm than). Em cã khoÎ
kh«ng? (hái chÊm)
4. Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi , kh«ng lµm theo nh÷ng ®iÒu t«i lµm:
4.1Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ mäi ngêi lµm theo nh÷ng g× ngêi trëng trß nãi, kh«ng lµm
theo nh÷ng g× ngêi ®ã lµ. Qui ®Þnh khi ngêi trëng trß nãi:
a. con thá - hai tay ®Ó lªn ®Çu.
b. ¨n cá bµn tay tr¸i xoÌ, tay ph¶i chôm l¹i ®Ó vµo lßng tay tr¸i.
c. uèng níc tay chôm l¹i vµ ®Ó vµo måm.
d. chui hang tay ph¶i chôm l¹i vµ ®Ó vµo tai
Ngêi trëng trß c¸c hiÖu lÖnh ®ång thêi lµm c¸c ®éng t¸c thÓ hiÖn kh¸c quy ®Þnh
®Ó g©y nhiÔu. Nh÷ng HV lµm sai nh÷ng ®éng t¸c quy ®Þnh sÏ bÞ thua trong trß
ch¬i.
HoÆc c¸ch kh¸c:
4.2: §øng theo vßng trßn. Quy ®Þnh: ¢la gi¬ hai tay cao lªn trªn ®Çu; A men: ®Ó 2
tay lªn vai; A Ma: ch¾p 2 tay tríc ngùc. Ngêi trëng trß h« to hiÖu lÖnh vµ ®ång
1
Trò chơi dùng trong tập huấn team building - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trò chơi dùng trong tập huấn team building - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Trò chơi dùng trong tập huấn team building 9 10 506