Ktl-icon-tai-lieu

Truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4479 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

PHẠM VĂN TUÂN
TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số: 60. 48. 01( Khoa học máy tính)
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Huy Thập

Phản biện 1:……………………………………
Phản biện 2:

…………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm
luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Vào lúc: ......giờ.....ngày.......tháng......năm .....

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông

1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xã hội ngày càng phát triển kèm theo yêu cầu khối
lượng thông tin cần xử lý, lưu trữ tăng lên. Trên thực tế, các
doanh nghiệp, các đơn vị và các tổ chức phải phân bố trên
một vùng rộng lớn về mặt vật lý, có thể dàn trải trên phạm vi
nhiều thành phố hoặc toàn bộ quốc gia hay đến một vài quốc
gia, thậm chí trên toàn cầu. Do đó, dữ liệu không thể lưu trữ
tập trung ở một địa điểm nhất định mà giải khắp các địa
điểm mà cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp đó hoạt động.
Khi dữ liệu không còn lưu trữ tập trung thì vấn đề làm thế
nào để quản lý, tốc độ truy xuất dữ liệu phục vụ cho công tác
chuyên môn không bị ảnh hưởng, không bị gián đoạn được
đặt ra. Đó chính là tiền đề để cơ sở dữ liệu phân tán ra đời.
Khi khối lượng thông tin phải xử lý ngày càng lớn,
phong phú và đa dạng thì vấn đề đặt ra là xử lý thông tin như
thế nào để giảm chi phí đến mức tối thiểu. Một trong các giải
pháp có khả năng khả thi là phải tối ưu hóa các câu lệnh khi
truy vấn dữ liệu nên tôi chọn nghiên cứu “ Truy vấn trong
cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng” làm đề tài luận văn
tốt nghiệp của mình.
2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đề tài nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của cơ sở dữ
liệu phân tán, các nguyên lý chung, các kỹ thuật, các thuật

2
toán liên quan đến vấn đề truy vấn và cài đặt thử nghiệm
thuật toán truy vấn phân tán.
3. Ý nghĩa khoa học
Trên cơ sở nghiên cứu về các mô hình CSDL phân
tán và các cơ chế truy vấn để xây dựng thuật toán truy vấn
tối ưu. Những kết quả dự kiến của luận văn sẽ góp phần vào
việc thiết kế CSDL phân tán phục vụ cho việc truy vấn hiệu
quả.

3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu chương
1.2.1 Nội dung
1.2.1 Giới thiệu về hệ quản trị cở sở dữ liệu phân tán
1.2.1.1 Khái niệm
Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp các dữ liệu phụ thuộc
logic lẫn nhau của cùng mộ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
PHẠM VĂN TUÂN
TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG
Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số: 60. 48. 01( Khoa học máy tính)
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI – NĂM 2012
Truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng 9 10 664