Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông USS

Được đăng lên bởi Huynh Dong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2875 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP.HCM

-1-

CHƢƠNG 2

THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN ĐCKĐB 3 PHA

2.1

Điều khiển biến tần qua giao thức USS
 Là phương thức truyền thông giữa PLC và biến tần chỉ của Siemen
 Cáp kết nối: cáp chuẩn 485 với 1 chân truyền 1 chân nhận
 Cho phép truyền thông trực tiếp giữa PLC và biến tần. Nghĩa là PLC có thể
đọc và ghi trực tiếp các tham số từ biến tần
 Để sử dụng phải có thư viện USS cung cấp bởi Siemen.Sau khi đã add USS
libraries

gồm

4

khối

chương

trình

chính(USS_INIT;

USS_CTRL;

USS_RPM_X; USS_WPM_X)
 Port bất kỳ nào trên PLC đã sử dụng để kết nối bằng giao thức USS thì không
sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác bao gồm cả kết nối với Step 7
Micro/Win
 Cùng 1 lúc chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 chương trình con
USS_RPM;USS_WPM.Chương trình USS_INIT dùng để thiết lập các tham số
truyền thông chỉ gọi trong 1 vòng quét đầu tiên của chương trình
 Mỗi chương trình con USS_CTRL chỉ điều khiển 1 địa chỉ biến tần duy nhất
Bài thí nghiệm 2: TĐĐ tự động với ĐCKĐB

Biên soạn: Nguyễn Việt Khoa

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP.HCM

-2-

 Cấu trúc USS sử dụng 14 chương trình con và 3 chương trình ngắt
 Cấu trúc USS yêu cầu sử dụng 400-byte block miền nhớ V và 16-byte đệm
giao tiếp.Vì vậy khi lập trình cần tránh sử dụng lại những vùng nhớ nằm trong
khoảng vùng nhớ đã quy định cho USS
 Sau khi USS_INIT được thiết lập cho port 0.PLC sẽ thực hiện quét tất cả các
biến tần đang hoạt động với thời gian lấy mẫu ở bảng bên dưới.Ta phải set
tham số time-out của mỗi drive phù hợp với thời gian này:
Communication Times
Baud Rate
1200

240 ms (maximum) x the number of drives

2400

130 ms (maximum) x the number of drives

4800

75 ms (maximum) x the number of drives

9600

50 ms (maximum) x the number of drives

19200

35 ms (maximum) x the number of drives

38400

30 ms (maximum) x the number of drives

57600

25 ms (maximum) x the number of drives

115200

25 ms (maximum) x the number of drives

2.1.1 USS_INIT
Là cấu trúc dùng để kích hoạt, khởi tạo giao thức USS.Trước khi bất kỳ cấu trúc USS
nào được sử dụng cấu trúc USS_INIT phải được hoàn tất 1 cách hoàn thiện
EN:chân kích hoạt USS_INIT(chỉ gọi USS_INIT 1 lần duy nhất).
MODE: 0 đối với MM3 và bằng 1 nếu sử dụng MM4 .
Baud: tốc độ truyền thông.
Active: địa chỉ những biến tần sẽ được kích hoạt(mã hóa dưới dạng
thanh ghi bit nhị phân)
Vd:Active có giá trị 3 thì 2 biến tần có địa chỉ 0 và 1 được kích
hoạt.
Done:Khi USS_INIT hoàn thành bit Done sẽ được kích lên mức 1.
Error:Byte báo lỗi.

Bài thí ng...
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP.HCM -1-
Bài thí nghiệm 2: TĐĐ tự động với ĐCKĐB Biên soạn: Nguyễn Việt Khoa
CHƢƠNG 2
THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN ĐCKĐB 3 PHA
2.1 Điều khiển biến tần qua giao thức USS
Là phương thức truyền thông giữa PLC và biến tần chỉ của Siemen
Cáp kết nối: cáp chuẩn 485 với 1 chân truyền 1 chân nhận
Cho phép truyền thông trực tiếp giữa PLC biến tần. Nghĩa PLC thể
đọc và ghi trực tiếp các tham số từ biến tần
Để sử dụng phải thư viện USS cung cấp bởi Siemen.Sau khi đã add USS
libraries gồm 4 khối chương trình chính(USS_INIT; USS_CTRL;
USS_RPM_X; USS_WPM_X)
Port bất kỳ nào trên PLC đã sử dụng để kết nối bằng giao thức USS thì không
sử dụng với bất k mục đích nào khác bao gồm cả kết nối với Step 7
Micro/Win
Cùng 1 c chỉ thể sử dụng 1 trong 2 chương trình con
USS_RPM;USS_WPM.Chương trình USS_INIT dùng để thiết lập các tham s
truyền thông chỉ gọi trong 1 vòng quét đầu tiên của cơng trình
Mỗi chương trình con USS_CTRL chỉ điều khin 1 địa chỉ biến tần duy nhất
Truyền thông USS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông USS - Người đăng: Huynh Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Truyền thông USS 9 10 871