Ktl-icon-tai-lieu

Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 67-77

Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha
và các nước đang phát triển
Vũ Thanh Hương*
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 22 tháng 4 năm 2010

Tóm tắt. Đàm phán dịch vụ trong vòng Doha hầu như không tiến triển so với những kết quả đã đạt
được từ năm 2006. Các quốc gia đều thể hiện sự thận trọng, thăm dò thái độ và chính sách của các
nước khác với rất ít nỗ lực tự do hóa mới được đưa ra. Mặc dù các bản chào trong vòng Doha nhìn
chung cao hơn mức cam kết trong vòng Uruguay, trong rất ít trường hợp các bản chào của các
nước cao hơn hiện trạng. Ngành dịch vụ viễn thông và tài chính tuy được đánh giá là có mức độ tự
do hóa khá cao nhưng các chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế số lượng các nhà cung cấp dịch vụ và
mức độ sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài trong các công ty viễn thông và các ngân hàng.
Các dịch vụ chuyên ngành, bán lẻ và vận tải biển đạt mức độ tự do hóa thấp. Mở cửa tiếp cận thị
trường theo Phương thức 4 vẫn là mâu thuẫn lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.
Nguyên nhân của tình trạng trì trệ trong đàm phán dịch vụ khá nhiều, có cả nguyên nhân khách
quan và nguyên nhân chủ quan. Để thúc đẩy mở cửa thị trường dịch vụ, các nước đang phát triển
cần có cách tiếp cận chủ động. Một mặt, các nước đang phát triển cần bảo vệ thị trường dịch vụ
nội địa trước sức ép của các nước phát triển, mặt khác nỗ lực phát triển nguồn nhân lực, tăng
cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực hoạch định và thực hiện chính sách
dịch vụ cũng như theo sát tình hình đàm phán dịch vụ trong vòng Doha, từ đó ủng hộ kết thúc đàm
phán thương mại dịch vụ một cách hợp lý.

1. Mở đầu *

10% mỗi năm. Những lợi ích từ việc tự do hóa
dịch vụ viễn thông, tài chính, vận tải và dịch vụ
kinh doanh là rất lớn. Thêm vào đó, muốn khai
thác các cơ hội từ tự do hóa thương mại hàng
hóa, điều kiện cần là phải thúc đẩy sự phát triển
của các ngành dịch vụ. Chính vì vậy, trong các
phiên đàm phán của vòng Doha về dịch vụ hai
năm trở lại đây, nhiều thành viên WTO như
EU, Mỹ và Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm hơn đến
tự do hóa thương mại dịch vụ (Gootiiz &
Mattoo, 2009). Tuy nhiên, vòng đàm phán
Doha đã thúc đẩy tự do hóa dịch vụ ở mức độ
nào? Đó là điều theo nhiều chuyên gia kinh tế
rất khó đánh giá tính đến thời điểm hiện nay.
Bài viết này sẽ phân tích và đánh giá ở một

Trong vòng đàm phán Doha, các cuộc đàm
phán ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 67-77
67
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha
và các nước đang phát triển
Vũ Thanh Hương*
Khoa Kinh tế v Kinh doanh Quc tế, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 22 tháng 4 m 2010
Tóm tt. Đàm phán dịch v trong vòng Doha hu như không tiến trin so vi nhng kết qu đã đạt
đưc t năm 2006. Các quốc gia đều th hin s thn trọng, thăm dò thái độ và chính sách ca các
nước khác vi rt ít n lc t do hóa mới được đưa ra. Mc dù các bn chào trong vòng Doha nhìn
chung cao hơn mức cam kết trong vòng Uruguay, trong rt ít trường hp các bn chào ca các
nước cao hơn hiện trng. Ngành dch v vin thông và tài chính tuy được đánh giá là có mức độ t
do hóa kcao nhưng c chính phủ vn tiếp tc hn chế s lượng các nhà cung cp dch v và
mức độ s hu ca các doanh nghiệp nước ngoài trong các công ty vin thông các ngân hàng.
Các dch v chuyên ngành, bán l vn ti bin đt mức độ t do hóa thp. M ca tiếp cn th
trường theo Phương thc 4 vn mâu thun ln giữa c nước phát triển đang phát triển.
Nguyên nhân ca tình trng trì tr trong đàm phán dịch v khá nhiu, c nguyên nhân khách
quan nguyên nhân ch quan. Để thúc đẩy m ca th trưng dch vụ, các nước đang phát trin
cn cách tiếp cn ch động. Mt mặt, các nước đang phát trin cn bo v th trường dch v
nội địa trước sc ép của các nước phát trin, mt khác n lc phát trin ngun nhân lực, tăng
ng hp tác vi các t chc quc tế để nâng cao năng lc hoạch định và thc hin chính sách
dch v ng như theo sát tình hình đàm phán dch v trong vòng Doha, t đó ng h kết thúc đàm
phán thương mại dch v mt cách hp lý.
1. Mở đầu
*
Trong vòng đàm phán Doha, các cuộc đàm
phán v t do hóa thương mại tp trung ch yếu
vào hàng hóa công nghip nông nghip.
Dch v cũng được đề cập đến nhưng hầu như
ch mang nh hình thc trong khi vai trò ca
dch v đối vi s phát trin ca thế gii ngày
càng được ghi nhn qua s đóng góp của dch
v lên ti 80% GDP ca M, EU xut khu
dch v ca mt s nước đang phát triển như
Ấn Độ, Trung Quốc Brazil tăng bình quân
______
* ĐT: 84-977917656
E-mail: huongvt@vnu.edu.vn
10% mỗi năm. Những li ích t vic t do hóa
dch v vin thông, tài chính, vn ti và dch v
kinh doanh rt ln. Thêm vào đó, muốn khai
thác các hội t t do hóa thương mại hàng
hóa, điều kin cn là phải thúc đẩy s phát trin
ca các ngành dch v. Chính vy, trong các
phiên đàm phán của vòng Doha v dch v hai
năm trở lại đây, nhiều thành viên WTO như
EU, M Ấn Độ bày t s quan m hơn đến
t do hóa thương mại dch v (Gootiiz &
Mattoo, 2009). Tuy nhiên, vòng đàm phán
Doha đã thúc đẩy t do hóa dch v mức độ
nào? Đó điều theo nhiu chuyên gia kinh tế
rất khó đánh giá tính đến thời điểm hin nay.
Bài viết này s phân tích đánh g mt
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển 9 10 694