Ktl-icon-tai-lieu

Tư duy truyền thống vầ ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tư duy truyền thống vầ ảnh hưởng của nó đối
với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay
Lê Thanh Thủy
Trung tâm Đào ta ̣o, Bồ i dưỡng giảng viên lý luâ ̣n chinh tri ̣
́
Luận văn ThS. ngành: Triế t ho ̣c; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Viên
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ khái niệm về tư duy, tư duy truyền thống, về các loại hình tư duy
trong lịch sử, những đặc điểm cơ bản của tư duy truyền thống Việt Nam. Phân tích
những tác động tiêu cực của tư duy truyền thống với công cuộc đổi mới ở nước ta
hiện nay. Đề xuất một số giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của tư duy
truyền thống hiện nay góp phần nâng cao năng lực tư duy khoa học cho người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.
Keywords. Tư duy truyề n thố ng; Đổi mới; Triết học; Việt Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những tiến bộ
vượt bậc trên nhiều mặt trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là sự thay đổi chất lượng của quá trình phát triển, đưa
nền kinh tế đất nước ta sang một giai đoạn mới và phát triển trong điều kiện hội nhập toàn
diện và phong phú. Cuộc sống hiện nay đòi hỏi phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự
nghiệp đổi mới để đưa đất nước tiếp tục tiến lên. Trước những thách thức lớn của xu hướng
toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, so với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chúng ta còn
nhiều bất cập ở nhiều lĩnh vực, trước hết là trong lĩnh vực nhận thức. Đánh giá tổng kết hai
mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhiều nghiên cứu đã nhận định: Tư duy của
ta còn chậm đổi mới, chưa theo kịp với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và công cuộc đổi mới đất nước.
Muốn giải phóng con người thì trước hết phải giải phóng cái đầu, giải phóng tư duy
của mọi tầng lớp người Việt Nam. Cản trở lớn nhất của chúng ta bây giờ là tư duy không phù
hợp với yêu cầu phục hưng của đất nước. Với yêu cầu hội nhập hiện nay chúng ta phải xây
dựng một cách thức tư duy mới, đáp ứng yêu các yêu cầu của hoạt động nhận thức và cải tạo
thực tiễn của nuớc ta hiện nay.
Trên thực tế, về trình độ, năng lực tư duy của chúng ta còn có sự bất cập giữa yêu cầu
của đổi mới và khả năng đáp ứng. Lối tư duy truyền thống vẫn đã và đang chi phối các lĩnh
vực của đời sống xã hội. Một mặt, những giá trị của tư duy truyền thống đã có những tác
động tích cực nhất định đối với công cuộc đổi mới, song mặt khác những tác ...
n thng v ng ci
vi mi c ta hin nay



, 





Lu ThS.  
: 60 22 80
ng dn: PGS.TS. 
o v: 2010
Abstract. m v n thng, v 
trong lch s, nhn cn thng Vit Nam. 
nhc cn thng vi mi c ta
hi xut mt s gic phc nhc c
truyn thng hii Vit
p u ci mc.
Keywords. ; i mi; Trit hc; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau gn 20 i mic nhng tin b
t bu mu kin nn kinh t th ng xi
ch , hi nhp kinh t quc t.  i cht ng cn
nn kinh t c ta sang mn mu kin hi nh
di. Cuc sng hii phi tip tn mnh m a s
nghii m c tip tc tic nhc ln cng
i nhp kinh t quc t, so vu ca s nghii m
nhiu bt cp nhic hong lĩnh vực nhn thc. ng kt hai
c hing li mi cng, nhinh: a
i mp vi ca s nghi
i mc.
Mun gic ht phi gii u, gi
ca mi tng li Vit Nam. Cn tr ln nht c 
hp vu phc. Vu hi nhp hin nay phi 
dng mt c i, u ca hong nhn thi to
thc tin ca nuc ta hin nay.
c t, v  bt cp giu
ci m  ng. L duy truyn thng vn i  
vc ci si. Mt mt, nh cn th
c nhi v cui mi, song mc
cn th 
ch yu ca nhng yc v kinh ti, trong
  c n nay. Những tác động tiêu cực của duy truyền
Tư duy truyền thống vầ ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư duy truyền thống vầ ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tư duy truyền thống vầ ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay 9 10 541