Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi ngoc-hong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một
tấm gương mẫu mực về thực hành đạo
đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân
noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách
mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt
quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ
Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác
phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể
nói, đạo đức là một trong những vấn đề
quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng.
Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền
tảng và là sức mạnh của người cách mạng,
coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của
sông nước: Người cách mạng phải có đạo
đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn

thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có
nguồn mới có nước, không có nguồn thì
sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc
thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo
đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy
cũng không lãnh đạo được nhân dân”
Người quan niệm đạo đức tạo ra sức
mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của
mọi công việc: “Công việc thành công
hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”.
Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí
Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt
đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có
tài mà không có đức là người vô dụng
nhưng có đức mà không có tài thì làm việc
gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng
đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn
thành nhiệm vụ cách mạng.
- Theo Hồ Chí Minh những chuẩn mực
chung nhất của nền đạo đức cách mạng
Việt Nam gồm những điểm sau:
Một là, trung với nước hiếu với dân.
Đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao
trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác.
Từ khái niệm cũ "trung với vua, hiếu với
cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của
xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí
Minh đưa vào đó một nội dung mới, phản
ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là
“Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một
cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức.
“Trung với nước hiếu với dân, suốt đời
phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ
quốc vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt
qua, k...
TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một
tấm gương mẫu mực về thực hành đạo
đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân
noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách
mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt
quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ
Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác
phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể
nói, đạo đức là một trong những vấn đề
quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng.
Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền
tảng và là sức mạnh của người cách mạng,
coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của
sông nước: Người cách mạng phải có đạo
đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn
Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: ngoc-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh 9 10 957