Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Toto Lùn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đại Học kinh tế kỹ thuật Bình Dương

Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí
Minh
Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một mệnh đề cấu thành định nghĩa rất chuẩn xác
về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam". Như
vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu không phải dưới góc độ những ý
kiến, những suy nghĩ riêng lẻ, cụ thể, mà trong sự tổng hợp có tính hệ thống, tức là
nghiên cứu dưới góc độ một học thuyết chính trị - cách mạng. Tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Nói cách khác,
tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hóa, và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa lại là một bộ phận của tư tưởng Hồ
Chí Minh nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu, một mẫu
mực tuyệt vời về đạo đức, không chỉ đạo đức của con người xã hội mà còn là đạo
đức của một lãnh tụ cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy
nhiên, nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là nghiên cứu những
phẩm chất cao quý thể hiện trong cuộc sống của Người, mà còn là nghiên cứu
những quan điểm của Người về đạo đức, những quan điểm đó đã, đang và sẽ còn
chỉ đạo dài lâu cho sự nghiệp của Đảng ta xây dựng văn hóa dân tộc nói chung và
xây dựng văn hóa trong Đảng nói riêng.
Xuyên suốt các tác phẩm của Người, từ "Đường Cách mệnh" (1927), "Sửa đổi lối
làm việc" (1947), "Cần, kiệm, liêm, chính" (1949) cho đến "Nâng cao đạo đức
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969) và bản Di chúc của Người
(1969), ta thấy toát lên tinh thần và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức.
Khái niệm đạo đức, được Hồ Chí Minh tập trung đề cập trong các tác phẩm của
Người là đạo đức của xã hội mới, cao hơn nữa là đạo đức cách mạng, đạo đức của
cán bộ, đảng viên. Những phẩm chất đạo đức cao quý chung nhất, cơ bản nhất mà
Người nêu lên đối với cán bộ cách mạng:
Một là: trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không phải một lần mà rất nhiều lần,
không phải đối với một số đối tượng nhất định mà đối với rất nhiều đối tượng
khác nhau, Người luôn luôn nhắc nhở rằng, điều chủ chốt nhất của đạo đức cách
mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đ...
Đại Học kinh tế kỹ thuật Bình Dương
Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí
Minh
Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một mệnh đề cấu thành định nghĩa rất chuẩn xác
về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam". Như
vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu không phải dưới góc độ những ý
kiến, những suy nghĩ riêng lẻ, cụ thể, mà trong sự tổng hợp có tính hệ thống, tức là
nghiên cứu dưới góc độ một học thuyết chính trị - cách mạng. Tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Nói cách khác,
tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hóa, và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa lại là một bộ phận của tư tưởng Hồ
Chí Minh nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu, một mẫu
mực tuyệt vời về đạo đức, không chỉ đạo đức của con người xã hội mà còn là đạo
đức của một lãnh tụ cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy
nhiên, nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là nghiên cứu những
phẩm chất cao quý thể hiện trong cuộc sống của Người, mà còn là nghiên cứu
những quan điểm của Người về đạo đức, những quan điểm đó đã, đang và sẽ còn
chỉ đạo dài lâu cho sự nghiệp của Đảng ta xây dựng văn hóa dân tộc nói chung và
xây dựng văn hóa trong Đảng nói riêng.
Xuyên suốt các tác phẩm của Người, từ "Đường Cách mệnh" (1927), "Sửa đổi lối
làm việc" (1947), "Cần, kiệm, liêm, chính" (1949) cho đến "Nâng cao đạo đức
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969) và bản Di chúc của Người
(1969), ta thấy toát lên tinh thần và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức.
Khái niệm đạo đức, được Hồ Chí Minh tập trung đề cập trong các tác phẩm của
Người là đạo đức của xã hội mới, cao hơn nữa là đạo đức cách mạng, đạo đức của
cán bộ, đảng viên. Những phẩm chất đạo đức cao quý chung nhất, cơ bản nhất mà
Người nêu lên đối với cán bộ cách mạng:
Một là: trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không phải một lần mà rất nhiều lần,
không phải đối với một số đối tượng nhất định mà đối với rất nhiều đối tượng
khác nhau, Người luôn luôn nhắc nhở rằng, điều chủ chốt nhất của đạo đức cách
mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, là tuyệt đối trung
thành với Đảng, với nhân dân, là trung với nước, hiếu với dân.
Hai là: nhân, nghĩa, trí, dũng. Nhân thật thà yêu thương, giúp đỡ đồng chí và
đồng bàoVì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến
Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn sàng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng
hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không ngại cực khổ,
không sợ uy quyền. Nghĩa là ngay thẳng, không có tà tâm, không làm việc bậy,
không có việc gì phải giấu Đảng. Trí là đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lý
luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc,... Dũng là dũng cảm, gan
PG9x
tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Toto Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 119