Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Linh Duong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tổng hợp các giá trị văn hóa Đông - Tây,
trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam được hình thành trong các phong trào lớn của thế kỷ XX,
phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Khái niệm Đời sống mới được Hồ Chí Minh nêu ra
bao gồm cả “đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống
mới”. Ba nội dung ấy, có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai
trò chủ yếu. Đạo đức gắn liền với lối sống và nếp sống .
Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức mới phải được tiến hành đồng thời với việc xây dựng lối sống

Bởi vì có dựa trên cái nền đạo đức mới thì
mới xây dựng được lối sống mới, nếp sống mới lành
mạnh, vui tươi, hướng con người tới tầm cao của văn
hóa, của một đất nước độc lập và xã hội chủ nghĩa . Ba nội
mới và nếp sống mới.

dung đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ sau:

Đời sống mới trước hết là phải xây dựng được đạo đức
mới, vấn đề này, Người đã chỉ ra rằng: “... thực hiện Đời sống
mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; “Nếu không giữ được
Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành
sâu mọt của dân” còn “Nêu cao và thực hành Cần,
Kiệm, Liêm, Chính tức là nhen lửa cho Đời sống mới” .
Muốn xây dựng

(3)

lối sống mới có lý tưởng, có đạo đức
theo hướng văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của
nhân loại. Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, việc xây dựng Đời sống mới đòi hỏi
Thứ hai, phải xây dựng

phải “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong Đời sống của mọi người, tức là sửa đổi
cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”. Theo Hồ Chí Minh, đó là năm cách phải sửa

. Cách ăn, mặc, ở
không phụ thuộc vào những thứ dùng để ăn, mặc, ở
nhiều hay ít, sang trọng hay đơn giản, mà lại phụ thuộc
vào lối sống có hay không có văn hóa của mỗi con
người.
đổi đối với mỗi người cũng như đối với một tập thể, một cộng đồng

xây dựng một phong cách khiêm tốn,
giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao
động, biết quý trọng thời gian, ít lòng ham muốn về vật
chất, về chức - quyền - danh - lợi. Trong quan hệ với
nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em thì cởi mở, chân
tình, ân cần, tế nhị; giàu lòng yêu thương quý mến con
người, trân trọng con người; đối với mình thì chặt chẽ,
đối với người khác thì khoan dung, độ lượng . Người cho rằng:
Theo Hồ Chí Minh, phải

“Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, lòe lẹt”. Không phải Người phủ
nhận nhu cầu chính đáng của mỗi người trong việc cải...
Tư tưởng về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tổng hợp các giá trị văn hóa Đông - Tây,
trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam được hình thành trong các phong trào lớn của thế kỷ XX,
phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Khái niệm Đời sống mới được Hồ C Minh nêu ra
bao gồm cả “đạo đức mới, lối sống mới nếp sống
mới”. Ba nội dung ấy, quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai
trò chủ yếu. Đạo đức gắn liền với lối sống nếp sống.
Chính vậy, việc xây dựng đạo đức mới phải được tiến hành đồng thời với việc xây dựng lối sống
mới và nếp sống mới. Bởi dựa trên cái nền đạo đức mới thì
mới xây dựng được lối sống mới, nếp sống mới lành
mạnh, vui ơi, ớng con người tới tầm cao của văn
hóa, của một đất nước độc lập xã hội chủ nghĩa. Ba nội
dung đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ sau:
Muốn xây dựng Đời sống mới trước hết phải xây dựng được đạo đức
mới, vấn đề này, Người đã chỉ ra rằng: “... thực hiện Đời sống
mới Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; “Nếu không giữ được
Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành
sâu mọt của dân còn “Nêu cao thực hành Cần,
Kiệm, Liêm, Chính tức là nhen lửa cho Đời sống mới”
(3)
.
Thứ hai, phải xây dựng lối sống mới tưởng, đạo đức
theo hướng văn minh, tiên tiến, kết hợp i hòa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc tinh hoa văn hóa của
nhân loại. Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, việc xây dựng Đời sống mới đòi hỏi
phải “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong Đời sống của mọi người, tức sửa đổi
cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”. Theo Hồ Chí Minh, đó năm cách phải sửa
đổi đối với mỗi người cũng như đối với một tập thể, một cộng đồng. Cách ăn, mặc,
không phụ thuộc vào những thứ dùng để ăn, mặc,
nhiều hay ít, sang trọng hay đơn giản, lại phụ thuộc
vào lối sống hay không văn hóa của mỗi con
người.
tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Linh Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 778