Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi cyberat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ND - Đầu năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam họp. Hội nghị thảo luận và thông qua năm văn kiện quan trọng,
khẳng định cách mạng Việt Nam là "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội cộng sản". Từ chủ trương này, cách mạng tư sản dân quyền và
thổ địa phát triển thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam nhằm giải quyết hai
vấn đề độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho nông dân.Cách mạng Tháng Tám năm
1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng họp từ ngày 11 đến 19-5-1941, tại Cao Bằng. Đây là Hội nghị Trung
ương đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, cùng với đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh và
các Ủy viên Thường vụ Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt tham gia. Nghị quyết của Hội nghị là bước
điều chỉnh lớn về chiến lược và sách lược cách mạng, khi đặt vấn đề hoàn toàn mới là căn cứ vào tình
hình, đặc điểm của cách mạng Đông Dương lúc ấy mà xác định tính chất của cách mạng là giải phóng
dân tộc. Cách mạng tư sản dân quyền đặt vấn đề dân tộc trong vấn đề giai cấp. Cách mạng dân tộc giải
phóng đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Đây là bước đột phá về đổi mới tư duy chiến lược và
sách lược của Đảng. Cách tiến hành cách mạng đã được Hội nghị Trung ương 8 vạch ra là khởi nghĩa
vũ trang và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh tại Hội nghị này đã đẩy cuộc cách mạng đến thắng lợi
vào Tháng Tám 1945.
Chủ trương của Hội nghị Trung ương 8 được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, chỉ thị nhằm tiến hành
cách mạng bảo đảm thắng lợi hoàn toàn. Một cuộc vận động cách mạng rộng lớn diễn ra suốt từ bắc
vào nam. Cơ hội giải phóng đã đến. Nếu không giành lấy cơ hội này để hành động, thì sẽ mất cơ hội.
Tư tưởng này đã được quán triệt trong toàn Đảng và trong Mặt trận Việt Minh.
Từ năm 1940 đến 1945, quân Nhật đã nhảy vào Đông Dương, trong khi đó, quân Pháp vẫn còn
nguyên vẹn. Tình hình Đông Dương từ năm 1940 đến 1945 hết sức căng thẳng. Cách mạng Đông
Dương lúc này còn phụ thuộc một phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới trong Chiến tranh thế
giới thứ hai.
Đứng trước mối nguy cơ của Chiến tranh thế giới thứ hai và sự biến đổi phức tạp của tình hình chính
trị, Đảng Cộng sản Đông Dương đã làm gì? Câu trả lời là, đã làm hết sức mình vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc Việt Nam. Trung ương ra chỉ thị củng cố nội bộ Đảng, vì trong những năm 1942, 1943,
Đảng bị khủng bố dữ dội, rất nhiều đảng viên của Đảng đã bị kẻ thù tàn sát, hàng trăm ngườ...
ND - Đầu năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam họp. Hội nghị thảo luận và thông qua năm văn kiện quan trọng,
khẳng định cách mạng Việt Nam là "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội cộng sản". Từ chủ trương này, cách mạng tư sản dân quyền và
thổ địa phát triển thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam nhằm giải quyết hai
vấn đề độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho nông dân.Cách mạng Tháng Tám năm
1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng họp từ ngày 11 đến 19-5-1941, tại Cao Bằng. Đây là Hội nghị Trung
ương đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, cùng với đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh và
các Ủy viên Thường vụ Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt tham gia. Nghị quyết của Hội nghị là bước
điều chỉnh lớn về chiến lược và sách lược cách mạng, khi đặt vấn đề hoàn toàn mới là căn cứ vào tình
hình, đặc điểm của cách mạng Đông Dương lúc ấy mà xác định tính chất của cách mạng là giải phóng
dân tộc. Cách mạng tư sản dân quyền đặt vấn đề dân tộc trong vấn đề giai cấp. Cách mạng dân tộc giải
phóng đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Đây là bước đột phá về đổi mới tư duy chiến lược và
sách lược của Đảng. Cách tiến hành cách mạng đã được Hội nghị Trung ương 8 vạch ra là khởi nghĩa
vũ trang và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh tại Hội nghị này đã đẩy cuộc cách mạng đến thắng lợi
vào Tháng Tám 1945.
Chủ trương của Hội nghị Trung ương 8 được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, chỉ thị nhằm tiến hành
cách mạng bảo đảm thắng lợi hoàn toàn. Một cuộc vận động cách mạng rộng lớn diễn ra suốt từ bắc
vào nam. Cơ hội giải phóng đã đến. Nếu không giành lấy cơ hội này để hành động, thì sẽ mất cơ hội.
Tư tưởng này đã được quán triệt trong toàn Đảng và trong Mặt trận Việt Minh.
Từ năm 1940 đến 1945, quân Nhật đã nhảy vào Đông Dương, trong khi đó, quân Pháp vẫn còn
nguyên vẹn. Tình hình Đông Dương từ năm 1940 đến 1945 hết sức căng thẳng. Cách mạng Đông
Dương lúc này còn phụ thuộc một phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới trong Chiến tranh thế
giới thứ hai.
Đứng trước mối nguy cơ của Chiến tranh thế giới thứ hai và sự biến đổi phức tạp của tình hình chính
trị, Đảng Cộng sản Đông Dương đã làm gì? Câu trả lời là, đã làm hết sức mình vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc Việt Nam. Trung ương ra chỉ thị củng cố nội bộ Đảng, vì trong những năm 1942, 1943,
Đảng bị khủng bố dữ dội, rất nhiều đảng viên của Đảng đã bị kẻ thù tàn sát, hàng trăm người bị đánh
đến tàn phế, không hoạt động được, hàng nghìn người khác bị giam chặt trong các nhà tù của đế quốc.
Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Đảng trong lúc này là phải đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, gấp rút
huấn luyện, đào tạo cán bộ; củng cố và mở rộng Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc khác.
Năm 1944 là năm nhân dân ta tiến sát đến cao trào cách mạng mới. Đó là lúc Trung ương phải gấp rút
chuẩn bị bước vào một trận chiến đấu mới. Trận chiến đấu này sẽ rất quyết liệt. Chủ trương của Đảng
Cộng sản Đông Dương trong lúc này, một mặt, xây dựng lực lượng chiến đấu; mặt khác, mở rộng mặt
trận ngoại giao để tiến công địch bằng quân sự và ngoại giao, lấy quân sự làm chủ yếu.
Ngày 7-5-1944, Tổng Bí thư Trường Chinh viết bản "Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa". Chỉ thị nhận
định rằng: "Nếu phát-xít Đức ngã quỵ ở châu Âu thì phát-xít Nhật sẽ mất hết vây cánh". Tại Đông
Dương, Nhật sửa soạn truất quyền Pháp và cho bọn Việt gian phản quốc lập chính phủ bù nhìn. Chỉ
thị kết luận: "Chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội ngàn năm có một đặng giành quyền độc lập, đuổi kịp
năm châu". "Tình thế không cho phép chúng ta chậm chạp nữa. Hãy tích cực sửa soạn khởi nghĩa
đặng bẻ xiềng, tháo ách cho dân tộc". Sự thật thì đến tháng 3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Như vậy,
Đảng ta đã dự báo trúng tình hình trước mười tháng.
Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Thực hiện Chỉ thị, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: cyberat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 661