Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng
vào xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai
đoạn hiện nay
Hoàng Thị Tuyết Thanh
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Tường
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát những cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh về giáo dục. Phân tích tính tất yếu của việc xây dựng xã hội học tập ở
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu khái quát việc xây dựng xã hội học
tập ở nước ta trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng một xã hội
học tập trong giai đoạn hiện nay.
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Xã hội
học tập; Triết học
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt
được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế đã có những bước phát triển mới cả về lực
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không
ngừng được nâng cao, văn hoá xã hội không ngừng tiến bộ. Song, trên thực tế nước nhà
vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Trước thực trạng như vậy, Đảng ta chủ trương:
Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: Chuyển mô hình giáo dục hiện
nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời,
đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã phê
chuẩn đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010.

Tư tưởng về xây dựng xã hội học tập được bắt nguồn từ Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vào
tháng 1 năm 1946 khi trả lời phỏng vấn báo chí Hồ Chí Minh đã từng nói lên khát vọng
cao cả là: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn
toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được
học hành” [67, 161]. Người xót xa vì qua bao nhiêu năm dân ta phải sống trong ách thống
trị ngoại bang với chính sách ngu dân, với một nền giáo dục nhồi sọ và giả dối, vì thế tư
tưởng gắn độc lập dân tộc với xóa bỏ dốt nát là một trong những tư tưởng lớn của Người
về giáo dục. Theo Hồ Chí Minh, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” [67, 8]. Mà, muốn
không dốt, không yếu, không hèn thì phải ra sức học tập, ai cũng phải học tập, cả x...
ng H Chí Minh v giáo dc vn dng
vào xây dng xã hi hc tp c ta trong giai
n hin nay
Hoàng Th Tuyt Thanh
i hc Khoa hc Xã h
LuTrit hc; Mã s: 60 22 80
ng dn: TS. Nguyn Mng
bo v: 2010
Abstract: Khái quát nh hình thành và nn cng H
Chí Minh v . Phân tích tính tt yu ca vic xây dng xã hi hc tp
c n hin nay. Nghiên cu khái quát vic xây dng xã hi hc
tp  cng H Chí Minh v giáo dc. T  xut
mt s gin nhm nâng cao hiu qu ca vic xây dng mt xã hi
hc tn hin nay.
Keywords: H, Chí Minh, 1890-1969; ng H Chí Minh; Giáo dc; Xã hi
hc tp; Trit hc
Content
1. Tính cp thiết của đề tài nghiên cu
Dân tc i s o cng Cng sn Vit Nam trong thi gian vt
c nhng thành tu quan trng. Nn kinh t c phát trin mi c v lc
ng sn xut và quan h sn xui sng vt cht và tinh thn ca nhân dân không
ngc nâng i không ngng tin b. Song, trên thc t c nhà
vi nghèo nàn, lc hc thc trng ta ch :
Cùng vi khoa hc công ngh, giáo do là qu
u nhm nâng cao
o nhân lc, bng nhân tài.
Ngh quyi hng toàn quc ln th nh: Chuyn mô hình giáo dc hin
nay sang mô hình giáo dc m - mô hình xã hi hc tp vi h thng hc tp sui,
o liên tc, liên thông gia các bc hc, ngành hc. T  
chu án xây dng xã hi hc tn 2005 - 2010.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 9 10 674