Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

Được đăng lên bởi thien-nguyen-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 9802 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

A.Mở đầu:
B.Nội dung:
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ:
1.Xây dựng một Nhà nước hợp hiến
2.Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc
sống
3.Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức của Nhà nước đủ đức và tài
II.Thực trạng và một số giải pháp việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về một
Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ vào việc phòng và chống tham nhũng hiện
nay:
1.thực trạng việc phòng và chống tham nhũng trong những năm qua
Thực trạng
Hạn chế
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế
2.Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực
pháp lý mạnh mẽ vào việc phòng và chống tham nhũng hiện nay
C. Kết luận
D.Tài liệu tham khảo

Sinh viên thực hiện: Hà Thị Mây

Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

A.

LỜI MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã về cõi vĩnh hằng.Người ra đi nhưng
để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô giá – đó là một hệ thống
tư tưởng về nhiều mặt.Trong đó tư tưởng về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý
mạnh mẽ là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn với quá trình phát triển của dân
tộc ta và của toàn nhân loại.Đây là tư tưởng xuyên suốt nhất quán trong tư duy lý
luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, đã trở thành chiến lược cách
mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trọng đại, vẻ vang mà nhân dân giao phó, bên cạnh
những nhiệm vụ nặng nề khác Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận định một cách
đúng đắn, triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống
tham nhũng – một cuộc chiến “chống nội xâm”.Đây là trận chiến mang tầm vóc
của một trận đánh lớn của toàn Đảng và toàn dân tộc, âm thầm nhưng nhưng quyết
liệt.Uy tín của Đảng, sức sống của công cuộc đổi mới, sức mạnh của chế độ xã hội
chủ nghĩa, tương lai của đất nước phụ thuộc lớn vào kết quả của trận chiến không
khoan nhượng này.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ là cơ sở lý
luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hành động thực tiễn đấu tranh phòng chống
tham nhũng, xây dựng một Nhà nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sinh viên thực hiện: Hà Thị Mây

Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

B.

I.

NỘI DUNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh
mẽ:
Trong bản yêu sách của nhân d...
Ti u lu n môn T t ng H Chí Minh ư ưở
MỤC LỤC
A.Mở đầu:
B.Nội dung:
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ:
1.Xây dựng một Nhà nước hợp hiến
2.Quản Nhà nước bằng pháp luật chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc
sống
3.Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức của Nhà nước đủ đức và tài
II.Thực trạng và một s giải pháp việc vận dụng tưởng H C Minh v một
Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ vào việc phòng chống tham nhũng hiện
nay:
1.thực trạng việc phòng và chống tham nhũng trong những năm qua
Thực trạng
Hạn chế
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế
2.Một số giải pháp vận dụng tưởng HC Minh v một Nhà nước hiệu lực
pháp lý mạnh mẽ vào việc phòng và chống tham nhũng hiện nay
C. Kết luận
D.Tài liệu tham khảo
Sinh viên th c hi n: Hà Th Mây
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ - Người đăng: thien-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 9 10 120