Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo

Được đăng lên bởi Nguyen Dinh Tung
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 2
I.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .......................................................................... 2

II. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ................................................................... 2
1. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 2
2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................................. 3
III. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................................. 3
IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................... 4
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 4
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 4
NỘI DUNG TIỂU LUẬN .................................................................................................. 6
CHƢƠNG 1......................................................................................................................... 6
TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO ................................................................ 6
I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................................... 6
1. Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về tôn giáo ....................................... 6
1.1. Kế thừa quan niệm về tôn giáo và tự do tôn giáo của dân tộc Việt Nam ............. 6
1.2. Kế thừa quan niệm về tôn giáo và tự do ton giáo Đông và Tây............................. 7
1.3. Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo và tự do tôn giáo ...... 8

II. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO .................................................... 11
1. Tƣ tƣởng hồ chí minh về đoàn kết lƣơng-giáo .................................................. 11
1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương-giáo, hòa hợp dân tộc ...................... 11
1.2. Cơ sở đoàn kết lương-giáo ................................................................................... 15
1.3. Đối tượng của đoàn kết lương-giáo .............................................................
MC LC
LI CM ƠN ..................................................................................................................... 1
LI M ĐẦU ..................................................................................................................... 2
I. TÍNH CP THIT CA Đ TÀI .......................................................................... 2
II. MỤC ĐÍCH-YÊU CU CA Đ TÀI ................................................................... 2
1. Mục đích nghiên cu ............................................................................................ 2
2. Yêu cu của đề tài ................................................................................................. 3
III. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CU ................................................................................. 3
IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................... 4
V. PHM VI NGHIÊN CU ....................................................................................... 4
VI. KT QU NGHIÊN CU ...................................................................................... 4
NI DUNG TIU LUN .................................................................................................. 6
CHƢƠNG 1......................................................................................................................... 6
TƢ TƢỞNG H CHÍ MINH V TÔN GIÁO ................................................................ 6
I. CƠ S LÝ LUN .................................................................................................... 6
1. Cơ sở hình thành tƣ tƣởng H Chí Minh v tôn giáo ....................................... 6
1.1. Kế tha quan nim v tôn giáo và t do tôn giáo ca dân tc Vit Nam ............. 6
1.2. Kế tha quan nim v tôn giáo và t do ton giáo Đông và Tây............................. 7
1.3. Kế thừa quan đim ca ch nghĩa Mác-Lênin v tôn giáo và t do tôn giáo ...... 8
II. TƢ TƢỞNG H CHÍ MINH V TÔN GIÁO .................................................... 11
1. Tƣ tƣởng h chí minh v đoàn kết lƣơng-giáo .................................................. 11
1.1. Tư tưởng H Chí Minh v đoàn kết lương-giáo, hòa hp dân tc ...................... 11
1.2. Cơ sở đoàn kết lương-giáo ................................................................................... 15
1.3. Đối tượng của đoàn kết lương-giáo ..................................................................... 15
1.4. Phương pháp thực hiện tư tưởng đoàn kết lương giao, hòa hợp dân tc ............ 16
2. Tƣ tƣởng H Chí Minh v t do tôn giáo ........................................................... 17
2.1. T do tín ngưỡng,tôn giáo gn với độc lp dân tc và ch nghĩa xã hội. ........... 18
2.2. T do tín ngưỡng,tôn giáo được c tha bng h thng pháp lut. ................ 18
2.3. T do tín ngưỡng,tôn giáo gn vi chng li dụng tôn giáo,tín ngưỡng vào mc
đích chính trị và mê tín d đoan ................................................................................... 18
CHƢƠNG 2....................................................................................................................... 20
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo - Người đăng: Nguyen Dinh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo 9 10 506