Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề Văn hóa, Đạo Đức

Được đăng lên bởi Van Ly Doc Hanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG VII
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC,
ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI.

NHÓM 4

Các thành viên nhóm 4:
Lớp QM12:
Nguyễn Văn Chiến
Hồ Đinh Quốc Dũng
Đinh Xuân Hiếu
Lê Quốc Khánh
Huỳnh Kim Phát
Nguyễn Lê Phương Quỳnh
Puih Sang
Trần Ngọc Toàn
Võ Tấn Toàn
Vũ Xuân Trường
Hà Minh Tùng
Thái Thị ngọc Vi

Lớp QM11:
Hoàng Thị Diễm Hương

I.Những quan điểm cơ bản
của Hồ Chí Minh về văn hóa:
 Định nghĩa văn hóa:
 Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương
thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó
nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.
 Bao gồm : - Giá trị vật chất
- Giá trị tinh thần

Quan điểm về xây dựng nền văn hóa
mới

Tinh
thần
tự
lực
tự
cường

Hy
sinh
bản
thân
làm lợi
cho
quần
chúng

Mọi sự
nghiệp
phục
vụ
lợi
ích của
dân

Xây
dựng
nền
chính trị
dân
quyền

Xây
dựng
nền
kinh tế.

Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội.

Quan điểm
Hồ Chí Minh
về vị trí
và
vai trò
văn hóa
trong
đời sống

Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong
kinh tế và chính trị,phục vụ chính trị,
thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tính dân tộc

Quan điểm về tính chất
của nền văn hóa
Tính khoa học

Tính đại chúng

Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn
và
những tình cảm cao đẹp

Quan
điểm
về
chức
năng
văn
hóa

Mở rộng hiểu biết,nâng cao dân trí

Bồi dưỡng phẩm chất,
phong cách,lối sống đẹp,
hướng con người tới hoàn thiện
bản thân

Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số
lĩnh vực văn học

Học đi đôi với hành,
lí luận phải đi đôi
với thực tế

Đội ngũ giảng viên phải có
đạo đức cách mạng,
yêu nghề,
giỏi chuyên môn.

Giáo dục

Bình đẳng trong giáo dục,
coi trọng việc tự học

Đáp ứng yêu cầu cấp bách
của thời đại thông qua việc
dạy và học

Văn nghệ:
+Văn hóa,văn nghệ là một mặt trận,nghệ sĩ
là chiến sĩ,tác phẩm văn nghệ là vũ khí
sắc bén.
+Văn nghệ gắn với thực tiễn đời sống của
nhân dân.
+Có các tác phẩm xứng đáng với thời đại
mới.

Đời sống

Đạo
đức
mới

Lối
sống
mới

Nếp
sống
mới

II.Tư tưởng Hồ Chí Minh về
đạo đức
Vai trò
và sức
mạnh của
đạo đức.

Đạo đức là cái gốc của cách mạng
là nguồn
nuôi dưỡng và phát triển con người
(đức là gốc của tài phẩm chất
là gốc của năng lực).
Đạo đức là nhân tố tạo nên
sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội

Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức
cách mạng
- Trung với nước,hiếu với dân,sẳn sàng
hi sinh để bảo vệ tổ quốc (nắm vững dân
tình,hiểu rõ dân tâm,cải thiện dân
sinh,nâng cao dân t...












Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề Văn hóa, Đạo Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề Văn hóa, Đạo Đức - Người đăng: Van Ly Doc Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề Văn hóa, Đạo Đức 9 10 432