Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước kiểu mới

Được đăng lên bởi namizzi-89-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do
dân, vì dân.Người khẳng định:“Nước ta là nước dân chủ , bao nhiêu lợi ích cũng vì
dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ trung
ương do dân cử ra... Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.
Để xây dựng nhà nước thực sự là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì
dân thì việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân đã được Đảng và Nhà nước
quan tâm chú trọng , Đảng đã khẳng định :
“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một nội dung cơ bản của đổi mới hệ
thống chính trị ở nước ta . Phải có cơ chế và cách làm cụ thể đểthực hiện phương
châm dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra đối với các chủ trương ,chính sách
lớn của Đảng và Nhà nước .Thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân: làm chủ
thông qua các tổ chức, cơ quan đại diện, làm chủ trực tiếp trong các hình thức tự
quản tại cơ sở “. (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII- trang 44
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đổi
mới về kinh tế, chính trị, xã hội và đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thu
hút nhân dân vào tham gia quản lý Nhà nước đã đạt được một số thành tựu to lớn
trong sự nghiệp xây dựng đất nước, tuy nhiên quyền làm chủ của nhân dân ở một
số nơi còn bị vi phạm, hoặc bị coi nhẹ, một số nơi đã xảy ra tình trạng mất dân chủ
dẫn đến việc khiếu kiện phức tạp ; tiêu biểu là Thái Bình, Đồng Nai, Bắc Ninh....
những sự việc đó đã làm một bộ phận những người dân đã mất lòng tin vào cán bộ,
bộ máy chính quyền ở địa phương ; một số nơi vẫn còn tình trạng tham nhũng ,
sách nhiễu dân, hiệu lực quản lý còn thấp, pháp luật chưa nghiêm, kỷ cương xã hội
bị buông lỏng, Đảng đã nhận thấy những khuyết, tồn tại đó; Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (tháng 6-1997) đã khẳng
định: để khắc phục tình trạng mất dân chủ và nạn tham nhũng hiện nay thì “Khâu
quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở
là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước”. Để

đáp ứng yêu cầu đó, Nhà nước cần ban hành các quy chế dân chủ ở cơ sở để đảm
bảo tính pháp lý cho việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân .
- Ngày 18 tháng 02 năm 1998, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 30 /CT-TƯ về xây
dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Căn cứ vào chỉ thị số 30 /CT-TƯ của Bộ chính trị , Ngày 11 tháng 5 năm
1998, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/1998/ NĐ-CP về việc ban hành Quy
chế thự...
T t ng c a H Chí Minh v y d ng nhà n c ki u m i, nhà n c c a dân, do ư ưở ướ ướ
dân, vì dân.Ng i kh ng nh:“N c ta là n c dân ch , bao nhiêu l i ích c ngườ đị ướ ướ ũ
dân, bao nhiêu quy n h n u c an, chính quy n t xã n Chính ph trung ạ đ đế
ng do dân c ra... ươ Nói tóm l i quy n hành và l c l ng u n i dân”. ư đề ở ơ
xây d ng nhà n c th c s nhà n c pháp quy n XHCN c a dân, do dân, Đ ư ư
dân thì vi c phát huy quy n dân ch c a nhân dân ã c ng Nhà n c đ đượ Đả ướ
quan tâm chú tr ng , ng ã kh ng nh : Đả đ đị
“Xây d ng n n dân ch xã h i ch ngh a là m t n i dung c b n c a i m i h ĩ ơ ả ủ đổ
th ng chính tr n c ta . Ph i có c ch cách làm c th th c hi n ph ng ở ướ ơ ế để ươ
châm dân bi t , dân bàn , dân làm , dân ki m tra i v i các ch tr ng ,chính sáchế đ ươ
l n c a ng và Nhà n c .Th c hi n t t quy nm ch c a nhân dân: làm ch Đ ướ
thông qua các t ch c, c quan i di n, làm ch tr c ti p trong các hình th c t ơ đạ ế
qu n t i c s “. (V n ki n i h i ng toàn qu c l n th VIII- trang 44 ơ ă Đ Đả
Trong nh ng n m qua ng Nhà n c ã ban nh nhi u chính sách i ă Đả ướ đ đổ
m i v kinh t , chính tr , h i và ã phát huy quy n làm ch c a nhân dân , thu ế đ
hút nhân dân o tham gia qu n Nhà n c ã t c m t s thành t u to l n ư đ đạ đượ
trong s nghi p xây d ng t n c, tuy nhiên quy n làm ch c a nhân n m t đấ ướ ủ ủ
s n i còn b vi ph m, ho c b coi nh , m t s n i ã x y ra tình tr ng m t dân ch ơ ơ đ
d n n vi c khi u ki n ph c t p ; tiêu bi u Thái Bình, ng Nai, B c Ninh.... đế ế Đồ
nh ng s vi c ó ãm m t b ph n nh ng ng i dân ã m t lòng tin vào cán b , ệ đ đ ườ đ
b máy chính quy n a ph ng ; m t s n i v n còn tình tr ng tham nh ng , đị ươ ơ ũ
sách nhi u dân, hi u l c qu n còn th p, pháp lu t ch a nghiêm, k c ng h i ư ươ
b buông l ng, ng ã nh n th y nh ng khuy t, t n t i ó; Ngh quy t H i ngh Đ đ ế đ ế
l n th 3 Ban ch p nh Trung ng ng khoá VIII (tháng 6-1997) ã kh ng ươ Đ đ
nh: kh c ph c tình tr ng m t dân ch n n tham nh ng hi n nay thì “Khâuđ đ ũ
quan tr ng và c p bách tr c m t là phát huy quy n làm ch c a nhân dân c s ướ ơ
n i tr c ti p th c hi n m i ch tr ng, chính sách c a ng nhà n c. ơ ế ươ Đả ư Để
tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước kiểu mới - Trang 2
tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước kiểu mới - Người đăng: namizzi-89-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước kiểu mới 9 10 232