Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5333 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt
Nam đến đầu thế kỷ XX
Trần Thị Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80
Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích nguồn gốc và nội dung của tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng
Việt Nam từ tư tưởng lấy dân làm gốc của Trần Quốc Tuấn; Tư tưởng thân dân của
Nguyễn Trãi; Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Làm rõ sự kế
thừa, tư tưởng thân dân, “lấy dân làm gốc” của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi
mới của đất nước hiện nay.
Keywords. Triết học; Tư tưởng thân dân; Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Triết học phương
Đông

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
Đánh giá về vai trò của dân và giải quyết mối quan hệ giữa những người cầm
quyền với dân là một vấn đề luôn luôn được đặt ra và thể hiện những quan điểm rất khác
nhau ở các chế độ, các thời đại.
Truyền thống “thân dân”, “lấy dân làm gốc” là một tư tưởng tiến bộ đã có từ hơn
2500 năm trước đây trong tư tưởng Nho giáo. “Lấy dân làm gốc” cũng là một bài học
chính trị và lời dặn dò quí báu của ông cha ta thể hiện ở các triều đại tiến bộ trong lịch sử
dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc, được biểu hiện trong tư tưởng và
hành động của nhiều vị vua anh minh thời Lý, Trần, Lê, của nhiều nhà tư tưởng như Trần
Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, v.v….Đến chủ tịch Hồ Chí
Minh, quan điểm nhân dân là người chủ đất nước của Người là tiếp thu từ truyền thống
dân tộc và từ tư tưởng dân chủ tư sản Pháp từ rất sớm. Có thể nói rằng tư tưởng “nước
lấy dân làm gốc” là tư tưởng thể hiện những giá trị triết học và nhân văn sâu sắc và nhất

quán trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. Quan điểm
đó còn biểu hiện sự thấm nhuần quan điểm triết học Mác – Lênin về vai trò sáng tạo lịch
sử của quần chúng nhân dân lao động, biểu hiện ở quan điểm nhân văn cao cả của Bác,
luôn chăm lo xây dựng, bồi dưỡng giáo dục và phát triển nhân tố con người. Đó chính là
sự kế thừa và phát triển những giá trị tư tưởng Triết học phương Đông, Việt Nam và thế
giới trong thời đại mới.
Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” không chỉ đã trở thành nội dung, mục tiêu chủ yếu
mà còn là cơ sở, là căn cứ để hình thành và triển khai đường lối cai trị, quản lý xã hội của
các triều đại phong kiến Việt Nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát
triển đất nước. Ngày nay, việc phát huy tinh thần “Lấy dân làm gốc” đã trở thành bài học
qu...
Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt
Nam đến đầu thế kỷ XX
Trần Thị Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80
Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích nguồn gốc nội dung của tưởng thân dân trong lịch sử tưởng
Việt Nam từ tưởng lấy dân làm gốc của Trần Quốc Tuấn; tưởng thân dân của
Nguyễn Trãi; tưởng dân chủ của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Làm sự kế
thừa, tư tưởng thân dân, “lấy dân làm gốc” của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi
mới của đất nước hiện nay.
Keywords. Triết học; tưởng thân dân; Lịch sử tưởng Việt Nam; Triết học phương
Đông
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
Đánh giá về vai trò của dân giải quyết mối quan hệ giữa những người cầm
quyền với dân là một vấn đề luôn luôn được đặt ra thể hiện những quan điểm rất khác
nhau ở các chế độ, các thời đại.
Truyền thống “thân n”, “lấy dân làm gốc” một tưởng tiến bộ đã từ hơn
2500 năm trước đây trong tưởng Nho giáo. “Lấy dân làm gốc” cũng một bài học
chính trị và lời dặn quí báu của ông cha ta thể hiện ở các triều đại tiến bộ trong lịch sử
dựng nước giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc, được biểu hiện trong tưởng
hành động của nhiều vị vua anh minh thời Lý, Trần, Lê, của nhiều nhà tư tưởng như Trần
Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, v.v….Đến chủ tịch Hồ C
Minh, quan điểm nhân dân người chủ đất nước của Người tiếp thu từ truyền thống
dân tộc từ tưởng dân chủ sản Pháp từ rất sớm. thể nói rằng ởng “nước
lấy dân m gốc” tưởng thể hiện những giá trị triết học nhân văn u sắc nhất
Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỷ XX - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỷ XX 9 10 839