Ktl-icon-tai-lieu

Tử vi bổ túc

Được đăng lên bởi truongchi128-gmail-com
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo1

Tö vi bæ tóc
Cïng c¸c b¹n ñoïc
(Thay lêi tùa)
T«i ®· ®−îc c¸c b¹n −a chuéng khoa Tö vi §Èu sè qu¸ khen ngîi vµ v× nhiÒu th¬ qu¸ kh«ng
thÓ tr¶ nhêi riªng tõng b¹n, nªn cã th¬ nµy ®Ó tá bµy t©m sù vµ rÊt c¶m ¬n quÝ b¹n ®· qu¸
mÕn t«i, ®· viÕt th¬ cho t«i; kh«ng cã g× båi ®¾p c¸i lßng quÝ b¸u vµ sù ®ßi hái cña quÝ b¹n
nªn t«i ®· cho in lÇn thø hai quyÓn Tö vi §Èu sè ®Çu vµ cè g¾ng trong lóc thêi giê rÊt co hÑp
®Ó in bé “DÞch – Kinh – T©n – Kh¶o” cña t«i cì chõng 10 quyÓn (®é 5000 trang) t«i vÉn
nhí ®Õn c¸c b¹n "Tö vi" mµ so¹n thªm bé: Tö vi Bæ tóc, c¸i nguyªn ý cña t«i lµ khoa häc hãa
khoa Tö vi, v× nã lµ mét khoa häc trªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho nªn t«i míi lËp ra nh÷ng
®å biÓu cña tõng Sao, mµ lµ mét khi ®· cã ®å biÓu thÞ theo To¸n häc t©y ph−¬ng cã thÓ tÝnh
ra con sè ®−îc. Nh− vËy th× trong mét giê víi nh÷ng c«ng thøc ®É ®Þnh cho tõng sao b¹n cã
thÓ tÝnh vÞ tri ¶nh h−ëng cña tÊt c¶ c¸c Sao trong Tö vi, tøc lµ b¹n ®· cã mét bµi to¸n cña Vò
trô tuyÕn ¶nh h−ëng vµo mét giê nhÊt ®inh.
ý t«i muèn ®−a ra mét luËn ¸n ®Ó c¸c nhµ B¸c häc vÒ To¸n ph¸p ViÖt Nam cã nh÷ng ®Þnh lý
vµ nguyªn t¾c ®ã ®Ó t×m kiÕm Vò trô tuyÕn hÇu ®Ó gióp cho nh÷ng B¸c häc ¢u Mü kh«ng thÓ
hiÓu ®−îc khoa Tö vi nµy vËy. C¸i −íc väng cña t«i ch¾c cã thÓ cã tiÕng vang vµ thùc hiÖn
®−îc lµ v× hiÖn t¹i c¸c nhµ B¸c häc ¢u Mü ®ang thi ®ua ®i t×m Vò trô tuyÕn.
Nh©n mu«n bæ tóc cho bé Tö vi §Èu sè cña t«i ®· xuÊt b¶n t«i ®· cè t©m nghiªn cøu thªm vµ
s−u tÇm c¸c b¶n x−a cña Tiªn HiÒn ®Ó l¹i. QuyÓn nµy tøc lµ quyÓn ®Ó bæ tóc gióp c¸c b¹n
thªm nhiÒu tµi liÖu ®Ó cã thÓ ®o¸n Sè mét c¸ch ch¾c ch¾n. Trong 600 c¸ch ®· in phÇn nhiÒu
lµ c¸ch do TrÇn §oµn tiªn sinh vµ L· Ngäc ThiÒm hai nhµ T−íng Sè häc trø danh ®êi Tèng
s¬, trong 600 c¸ch trªn phÇn nhiÒu nãi vÒ nh÷ng c¸ch cña ChÝnh vµ Trung tinh, mµ trong
quyÓn nµy gåm cã h¬n 400 c¸ch phÇn nhiÒu nãi vÒ Bµng tinh do Ma-y l·o tæ Tiªn «ng tr−íc
t¸c vµ b¶n diÔn ra quèc ©m lµ cña Cô Lª QuÝ §«n mét bËc cao thñ vÒ Lý häc, cña n−íc ViÖt
Nam mµ Ýt ai ®−îc biÕt, hiÖn t«i cßn tµng tr÷ ®−îc bé Th¸i Êt DÞ gi¶n cña cô lµm ra sau khi cô
®· häc ®−îc trong khi ®i xø Tµu.
Trong quyÓn Tö vi Bæ tóc mµ t«i so¹n ®©y ®Ó hiÕn quý b¹n h©m mé Tö vi ngoµi nh÷ng c¸ch
rÊt hay vµ cã nhiÒu ¶nh h−ëng m¹nh cña c¸c Bµng tinh cßn cã thÓ cho lµ mét ¸ng v¨n tuyÖt
t¸c ®èi nhau tõng ch÷, tõng c¸ch tõng sao mét. Nh− c©u:
Ph× m·n Kim « tuy Gia s¸t, nhi ChÝ phó
Thanh kú Ngäc thá tuy L¹c H·m, nhi BÊt bÇn.
Ta xem c©u trªn thÊy mét c©u ®«i rÊt...
TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com
1
Tö vi bæ tóc
Cïng c¸c b¹n ñoïc
(Thay lêi tùa)
T«i ®· ®îc c¸c b¹n a chuéng khoa Tö vi §Èu sè qu¸ khen ngîi vµ v× nhiÒu th¬ qu¸ kh«ng
thÓ tr¶ nhêi riªng tõng b¹n, nªn cã th¬ nµy ®Ó tá bµy t©m sù vµ rÊt c¶m ¬n quÝ b¹n ®· qu¸
mÕn t«i, ®· viÕt th¬ cho t«i; kh«ng cã g× båi ®¾p c¸i lßng quÝ b¸u vµ sù ®ßi hái cña quÝ b¹n
nªn t«i ®· cho in lÇn thø hai quyÓn Tö vi §Èu sè ®Çu vµ cè g¾ng trong lóc thêi giê rÊt co hÑp
®Ó in bé “DÞch – Kinh – T©n – Kh¶o” cña t«i cì chõng 10 quyÓn (®é 5000 trang) t«i vÉn
nhí ®Õn c¸c b¹n "Tö vi" mµ so¹n thªm bé: Tö vi Bæ tóc, c¸i nguyªn ý cña t«i lµ khoa häc hãa
khoa Tö vi, v× nã lµ mét khoa häc trªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho nªn t«i míi lËp ra nh÷ng
®å biÓu cña tõng Sao, mµ lµ mét khi ®· cã ®å biÓu thÞ theo To¸n häc t©y ph¬ng cã thÓ tÝnh
ra con sè ®îc. Nh vËy th× trong mét giê víi nh÷ng c«ng thøc ®É ®Þnh cho tõng sao b¹n cã
thÓ tÝnh vÞ tri ¶nh hëng cña tÊt c¶ c¸c Sao trong Tö vi, tøc lµ b¹n ®· cã mét bµi to¸n cña Vò
trô tuyÕn ¶nh hëng vµo mét giê nhÊt ®inh.
ý t«i muèn ®a ra mét luËn ¸n ®Ó c¸c nhµ B¸c häc vÒ To¸n ph¸p ViÖt Nam cã nh÷ng ®Þnh lý
vµ nguyªn t¾c ®ã ®Ó t×m kiÕm Vò trô tuyÕn hÇu ®Ó gióp cho nh÷ng B¸c häc ¢u Mü kh«ng thÓ
hiÓu ®îc khoa Tö vi nµy vËy. C¸i íc väng cña t«i ch¾c cã thÓ cã tiÕng vang vµ thùc hiÖn
®îc lµ v× hiÖn t¹i c¸c nhµ B¸c häc ¢u Mü ®ang thi ®ua ®i t×m Vò trô tuyÕn.
Nh©n mu«n bæ tóc cho bé Tö vi §Èu sè cña t«i ®· xuÊt b¶n t«i ®· cè t©m nghiªn cøu thªm vµ
su tÇm c¸c b¶n xa cña Tiªn HiÒn ®Ó l¹i. QuyÓn nµy tøc lµ quyÓn ®Ó bæ tóc gióp c¸c b¹n
thªm nhiÒu tµi liÖu ®Ó cã thÓ ®o¸n Sè mét c¸ch ch¾c ch¾n. Trong 600 c¸ch ®· in phÇn nhiÒu
lµ c¸ch do TrÇn §oµn tiªn sinh vµ L· Ngäc ThiÒm hai nhµ Tíng Sè häc trø danh ®êi Tèng
s¬, trong 600 c¸ch trªn phÇn nhiÒu nãi vÒ nh÷ng c¸ch cña ChÝnh vµ Trung tinh, mµ trong
quyÓn nµy gåm cã h¬n 400 c¸ch phÇn nhiÒu nãi vÒ Bµng tinh do Ma-y l·o tæ Tiªn «ng tríc
t¸c vµ b¶n diÔn ra quèc ©m lµ cña Cô Lª QuÝ §«n mét bËc cao thñ vÒ Lý häc, cña níc ViÖt
Nam mµ Ýt ai ®îc biÕt, hiÖn t«i cßn tµng tr÷ ®îc bé Th¸i Êt DÞ gi¶n cña cô lµm ra sau khi cô
®· häc ®îc trong khi ®i xø Tµu.
Trong quyÓn Tö vi Bæ tóc mµ t«i so¹n ®©y ®Ó hiÕn quý b¹n h©m mé Tö vi ngoµi nh÷ng c¸ch
rÊt hay vµ cã nhiÒu ¶nh hëng m¹nh cña c¸c Bµng tinh cßn cã thÓ cho lµ mét ¸ng v¨n tuyÖt
t¸c ®èi nhau tõng ch÷, tõng c¸ch tõng sao mét. Nh c©u:
Ph× m·n Kim « tuy Gia s¸t, nhi ChÝ phó
Thanh kú Ngäc thá tuy L¹c H·m, nhi BÊt bÇn.
Ta xem c©u trªn thÊy mét c©u ®«i rÊt c«ng phu mµ Cô ®· lùa tõng ch÷ ®èi nhau thµnh hai vÕ
c©u ®èi ®Ó cho dÔ nhí.
V× lÏ Êy c¶m thÊy quyÓn Tö vi Bæ tóc nµy kh«ng nh÷ng gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu vÒ m«n Lý
häc Tö vi, nã cßn lµ mét c«ng tr×nh v¨n ch¬ng tuyÖt t¸c cÇn ph¶i lu truyÒn l¹i ®Ó ghi chÐp
lÊy c¸i V¨n hãa ®êi Lª ®· ph¸t huy rÊt m¹nh ®Õn c¶ Lý häc vËy.
LÊy gÇn mµ nãi th× Tö vi gióp ta biÕt ta vµ nh÷ng ngêi th©n thuéc ta, trong ®êi lóc nµo thÞnh
suy, thµnh b¹i ®Òu cã thÓ tá bµy râ rµng cã thÓ cho ta biÕt c¸i §¹o tiÕn tho¸i trong §êi.
LÊy xa mµ nãi nh trong mét níc hay c¶ Thiªn h¹ viÖc thµnh sù b¹i, thÞnh suy tån vong, tiªu
trëng, mét c¸i t¬ c¸i tãc kh«ng sai, kh«ng lÉn th× chØ nh÷ng bËc hiÒn triÕt thao thñ vÒ DÞch
Tử vi bổ túc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tử vi bổ túc - Người đăng: truongchi128-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tử vi bổ túc 9 10 428