Ktl-icon-tai-lieu

tuần 28

Được đăng lên bởi Thanhthanh Van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 28
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2014

Chào cờ đầu tuần 28
………………………………………….
Môn: Tiếng Việt
Bài 28A : CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHIẾN THẮNG TRONG THỂ THAO( Tiết 1,2)
I. Mục tiêu: (sgk trang 3 )
Gv đọc- 2hs đọc.
II. Các hoạt động dạy học.
- Giới thiệu bài
- Nhóm trưởng lấy tài liệu
- Hs viết tên bài vào vở
Hoạt động
Bài tập trang
Nội dung chuẩn bị
A. Hoạt động cơ bản
Trang 3
Câu, đoạn luyện đọc
Phiếu BT 3
B. Hoạt động thực hành Trang 7
Làm việc theo nhóm Bài tập 1,2,3
C. Hoạt động ứng dụng
Phát phiếu bt về nhà cho hs
……………………………………………………….

Chiều:
Môn: Toán.
Bài 77: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100.000(Tiết 1)
I. Mục tiêu: (sgk trang 16)
Gv đọc- 2hs đọc.
II. Các hoạt động dạy học.
- Giới thiệu bài.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu
- Hs viết tên bài vào vở
Hoạt động
Bài tập trang Nội dung chuẩn bị
A. Hoạt động cơ bản
Trang 16
Làm việc theo nhóm
Bà tập 1,2,3
Báo cáo với thầy cô giáo những việc các em đã làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôn toán:
1

Bài 77: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100.000 (Tiết 1)
Gv hướng dẩn hs thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
- HS làm bài trong vở bài tập
- HS: Báo cáo với cô những việc đã làm.
- GV: Nhận xét ghi nhận kết quả của học sinh.
……………………………………………………
Ôn Tiếng việt:
Bài 28A: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHIẾN THẮNG TRONG THỂ THAO ( Tiết 1,2)
B. Hoạt động thực hành.
1. Thi đọc bài.
2. Đọc từng đoạn, cả bài.
Gv hướng dẩn hs thực hành .
Thảo luận và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
Nhóm trưởng điều khiển.
- HS: Báo cáo với cô những việc đã làm.
Đại diện các nhóm đọc bài trước lớp
3. Nhận xét đánh giá.
……………………………………………………………
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2014
Môn: Toán.
Bài 77: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100.000 ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu: (sgk trang 16)
Gv đọc- 2 hs đọc.
II. Các hoạt động dạy học.
- Giới thiệu bài.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu
- Hs viết tên bài vào vở
Hoạt động
Bài tập trang
Nội dung chuẩn bị
B. Hoạt động thực hành Trang 17
Làm việc cá nhân
BT1,2,3,4,5,6
Bảng nhóm bt 4, Vở
toán
……………………………………………………………..
Môn: Tiếng Việt
Bài 28B: BẠN BIẾT NHỮNG TRÒ CHƠI NÀO. (Tiết1, 2)
I. Mục tiêu: (sgk trang 8)
Gv đọc - 2hs đọc.
II. Các hoạt động dạy học.
2

- Giới thiệu bài.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu
- Hs viết tên bài vào vở
Hoạt động
Bài tập trang

Nội dung chuẩn bị

A. Hoạt động cơ bản

Trang 8

Gợi ý kể chuyện
Bảng nhóm

B. Hoạt động thực hành

Trang 11
BT1

Chữ mẫuTH
Bảng nhóm

……………………………………………………
Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014
Môn Toán.
Bài 78: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: (sgk trang 20)
Gv đọc - 2hs đọc.
II. Các hoạt động dạy học.
- Giới thiệu bài....
TUẦN 28




 !
"#$%&'()!
*+,-$.',-$
""/$01,231-$
. *4&5
. 67)89:;:&
. <'+%5+0+9
<01,2 =>) 623&$&?5@
<01,2$A5B ) /C& ,01:&,-$
D&
<01,2E$
F+$G07
)H
=>  
/ <01,23#
D>&5+I$0'

 !"
0
HH##$$#%&'()**+***, -).
"#$%&'()J!
*+,-$.',-$
""/$01,231-$
. *4&5
. 67)89:;:&
. <'+%5+0+9
<01,2 =>) 623&$&?5@
<01,2$A5B
F+$G07
)J
=>  
0$0+4K$0L+$$$G,M:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
/0
tuần 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuần 28 - Người đăng: Thanhthanh Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tuần 28 9 10 810