Ktl-icon-tai-lieu

Tương quan từ-cấu trúc trong hệ phân tử Mn4

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tương quan từ-cấu trúc trong hệ phân tử Mn4
Ngô Thanh Tâm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý nhiệt; Mã số: 60 44 09
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu về hệ nam châm đơn phân tử Mn4. Tìm hiểu lý

thuyết phiếm hàm mật độ sẽ được trình bày một cách khái quát.
Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán được sử dụng. Trình bày về các
tương quan từ-cấu trúc của hệ nam châm đơn phân tử Mn4 đã được
khám phá từ những nghiên cứu. Tổng kết lại các kết quả thu được về
các tương quan từ-cấu trúc của hệ nam châm đơn phân tử Mn4 đã
được khám phá từ những nghiên cứu trên
Keywords: Vật lý nhiệt; Tương quan từ; Hệ phân tử Mn4; Nam châm đơn
phân tử
Content
Trong khuôn khổ của luận văn này, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu tương
quan từ-cấu trúc của hệ nam châm đơn phân tử Mn4. Về mặt cấu trúc hình học cũng
như dạng tương tác từ, các phân tử Mn4 có nhiều đặc điểm tương tự với các hệ nam
châm đơn phân tử phức tạp hơn như Mn12. Vì vậy, việc nghiên cứu tương quan từ- cấu
trúc của hệ phân tử Mn4 sẽ góp phần định hướng cho việc tổng hợp nhiều hệ nam
châm phân tử mới ưu việt hơn dựa trên dựa trên Mn. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
phương pháp thay thế phối tử đã được vận dụng thành công để khám phá ra các tương
quan từ-cấu trúc của hệ phân tử Mn4.
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ NAM CHÂM ĐƠN PHÂN TỬ Mn4
Hệ nam châm đơn phân tử Mn4 được đề cập đến trong bản luận văn này là các phân

tử có công thức hóa học tổng quát [Mn4+Mn3+L3X(RCOO)3Z3] với L là gốc hóa trị II,
X, R và Z là các gốc hóa trị I [16]. Mỗi phân tử Mn4 gồm có bốn nguyên tử Mn liên
kết với nhau thông qua các phối tử, như được minh họa trên Hình 1.1. Phân tử có trục
đối xứng bậc 3 với trục đối xứng đi qua vị trí Mn4+ và nguyên tử X. Trong đó có một
nguyên tử Mn ở trạng thái Mn4+ tương tác phản sắt từ với ba nguyên tử Mn ở trạng

1

thái Mn3+. Ion Mn4+ có spin bằng 3/2, còn ba ion Mn3+ tồn tại ở trạng thái spin cao với
spin bằng 2. Vì vậy, tổng spin của phân tử là S = 2×3 – 3/2 = 9/2. Cường độ tương tác
trao đổi Mn4+-Mn3+, JAB/kB, cỡ khoảng vài chục K. Dị hướng từ của phân tử là do các
méo mạng Jahn-Teller dọc tại ba vị trí Mn3+ với độ lớn D  0,5 K.

R
Mn
4+

L

Mn
3+

X

Z

Phân tử được nhìn theo phương
Phân tử được nhìn dọc theo
ngang học minh họa của hệ phân tửtrục đối xứng
Hình 1.1: Cấu trúc hình
[Mn L X(RCOO) Z ]. Các
4 3

3 3

nguyên tử trong phần nhân [Mn4L3X] của phân tử được biểu thị bằng hình cầu để
phân biệt với các phối tử bên ngoài.
...
1
Tng quan t-cu trúc trong h phân t Mn4
Ngô Thanh Tâm
i hc Khoa hc T nhiên, Khoa Vt lý
LuChuyên ngành: Vt lý nhit; Mã s: 60 44 09
ng dn: TS. Nguyn Anh Tun
o v: 2011
Abstract: Gii thiu v h  Mn4. Tìm hiu lý
thuyt phim hàm m  s c trình bày mt cách khái quát.
Nghiên cu các k thuc s dng. Trình bày v các
-cu trúc ca h  c
khám phá t nhng nghiên cu. Tng kt li các kt qu c v
-cu trúc ca h  
c khám phá t nhng nghiên cu trên
Keywords: Vt nhit; ; H phân t Mn4; Nam 
phân t
Content
Trong khuôn kh ca lup trung vào nghiên c
quan t-cu trúc ca h  Mn
4
. V mt cu trúc hình h
, các phân t Mn
4
nhi vi các h nam
châm phân t phc t
12
. Vì vy, vic nghiên c- cu
trúc ca h phân t Mn
4
s góp ph  ng cho vic tng hp nhiu h nam
châm phân t ma trên da trên Mn. Trong nghiên cu ca chúng tôi,
 phi t c vn d 
quan t-cu trúc ca h phân t Mn
4
.
CHƢƠNG 1. GII THIU V H NAM CHÂM ĐƠN PHÂN TỬ Mn
4
H  Mn
4
 cn trong bn lu
t công thc hóa hc tng quát [Mn
4+
Mn
3+
L
3
X(RCOO)
3
Z
3
] vi L gc hóa tr II,
X, R Z các gc hóa tr I [16]. Mi phân t Mn
4
gm bn nguyên t Mn liên
kt vi nhau thông qua các phi tc minh ha trên Hình 1.1. Phân t trc
i xng bc 3 vi tri x trí Mn
4+
nguyên t t
nguyên t Mn trng thái Mn
4+
n st t vi ba nguyên t Mn trng
Tương quan từ-cấu trúc trong hệ phân tử Mn4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương quan từ-cấu trúc trong hệ phân tử Mn4 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tương quan từ-cấu trúc trong hệ phân tử Mn4 9 10 858