Ktl-icon-tai-lieu

Tưởng tượng và tài năng sáng tạo

Được đăng lên bởi minhadc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ng tng và tài nng sáng to
"Con ngi không bit tng tng vn có th thu thp c s kin. Nhng nu
không có tng tng s không th có phát minh vi, loài ngi s không phát
trin c vn minh vt cht và vn minh tinh thn" (Ti-mi-ria-zép)
Quá trình phát trin trí tu ca con ngi thng liên quan n bn yu t. Bm sinh
di truyn, môi trng sng, giáo dc ào to và t thân rèn luyn. Tng tng ch
t trong nhiu ni dung ca t thân rèn luyn.
Dù là hc binh, sinh viên n nhà khoa hc, các v lãnh o qun lý, SXKD, n các
n ngh s... mun phát trin tài nng nht thit phi bit tng tng.
Trong quá trình nhn thc lý tính phi tri qua quá trình t duy. Nhng t duy không
tháp ng c mi òi hi phc tp do thc tin cuc sng t ra. Có nhng tình
hung có vn , con ngi khó có th dùng t duy mà gii quyt c. Khi ó con
ngi phi dùng n mt qúa trình nhn thc cao cp khác, ó là tng tng.
y tng tng là gì?
Là con ngi dng lên trong óc mình nhng hình nh con ngi, s vt, s kin mi
cha tng c trc tip tri giác hoc cha có trong hin thc.
Hoc có th nói, tng tng còn là quá trình nhn thc, phn ánh nhng cái cha có
trong kinh nghim bng cách xây dng nhng hình nh mi, trên c s nhng hình
nh (biu tng) ã có.
Ví d nh nhc s An Thuyên sáng tác bài "Hành quân lên Tây Bc" nm 1983. Nhng
11 nm sau ( l994 ), anh mi có dp c lên Tây Bc và mi trc tip thy Tây Bc…
"Vút xa m" vi Tây Bc “Mây trng bng bnh nh m”.
Ngày nay, v mt khoa hc và k thut con ngi ã lên thm c ch Hng và mt
 ngôi nhà (hành tinh) khác ngoài trái t. Con ngi ã lang thang di áy i
ng tìm cua, tìm vàng và thm "Vua thy T”. Bit bao nhiêu s kin mà trc ây
cho là hoang ng, thn bí nay thành s tht. Tt cu bt u t Tng tng.
Lênin tng nói: "Tht là sai lm nu ngh rng ch có nhà th mi cn tng tng.
ó là mt nh kin sai lm ngu xun. Ngay c trong toán hc cng cn có tng
ng. Không có nó thì không th có phép vi phân và tích phân"
(*)
Có loi tng tng không chnh và loi tng tng có chnh.
Loi tng tng không chnh là loi tng tng mà nhng hình nh xut
hin trong óc ta không theo mt mc ích t ra t trc.
Tưởng tượng và tài năng sáng tạo - Trang 2
Tưởng tượng và tài năng sáng tạo - Người đăng: minhadc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tưởng tượng và tài năng sáng tạo 9 10 726