Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyể n cho ̣n các chủng vi sinh vâ ̣t ta ̣o chế
phẩ m nhằ m xử lý nước thải nuôi trồng thủy
sản
Nguyễn Thi ̣Quỳnh Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vi sinh vâ ̣t ho ̣c; Mã số: 60 42 40
Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Việt Hà
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan tài liệu về tình hình nuôi trồ ng thủy sản trên thế giới ; ảnh hưởng
của một số điều kiện môi trường lên quá trình nuôi trồng thủy sản : nhiệt độ, độ ph, độ
mặn ... Nghiên cứu tình hình ứng du ̣ng biê ̣n pháp sinh ho ̣c trong xử
lý môi trường
nước nuôi trồ ng thủy sản ; vai trò của các vi sinh vật trong quá trình làm sạch nước
nuôi tôm, cá cũng như biện pháp sử dụng các chế phẩm sinh học (probiotic) và vai trò
của nó trong việc cải tạo nước đầm nuôi trồ ng thủy sản . Qua đó đưa ra ưu điể m và
nhươ ̣c điể m của biê ̣n phấ p sử du ̣ng vi sinh vâ ̣t trong xử lý nước nuôi trồ ng thủy sản
.
Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn phân lập từ các mẫu đất, nước tại địa bàn
Hà Nội. Trình bày các phương pháp nghiên cứu khả năng chuyển hóa các hợp chất
chứa nitơ của tế bào. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả
năng sinh trưởng của vi sinh vật. Đưa ra kết quả và thảo luận: tuyển chọn các chủng vi
sinh vật; tạo chế phẩm.
Keywords: Sinh học; Vi sinh vật; Xử lý nước thải; Nuôi trồng thủy sản
Content
1. Tổng quan tài liệu
Hiện nay, nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng của dât
nước ta. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chính
là do các loài thủy hải sản rất nhạy cảm với môi trường, nếu môi trường không đảm bảo thì
chúng rất dễ mắc bệnh và chết gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Điều đó cũng ảnh hưởng
không nhỏ tới lợi ích quốc giá.
Việc dùng các hóa chất và chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đang bộc lộ các
nhược điểm như gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng… hiện
nay, người ta đã biết đến một biện pháp có thể cải thiện hiểu quả chất lượng nuôi trồng thủy
sản đó là sử dụng chế phẩm sinnh học. Chế phẩm sinh học (probiotic) được biết đến như là
“những vi sinh vật còn sống khi đưa vào cơ thể với một lượng đầy đủ sẽ có lợi cho sức khỏe”.
Đối với nuôi trồng thủy sản, probiotic hiện đang được coi là một liệu pháp an toàn và hiệu

quả xử lý nước ô nhiễm nhằm thay thế cho các loại ...














i hc Khoa hc T nhiên
 ngành: 

; 60 42 40
TS. 
 2011
Abstract: 




; 

 : , , 
 ... 











; 
nuôim,  (probiotic) và vai trò


 













.





Keywords: ; ; ; 
Content
1. Tổng quan tài liệu
           


        


 

C
 

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản 9 10 596