Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyể n cho ̣n, xây dựng và sử du ̣ng hê ̣ thố ng câu
hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 –
chương trinh câng cao nhằ m phát huy tinh tich
̀
́
́
cực ho ̣c tâ ̣p của ho ̣c sinh trung ho ̣c phổ thông
tỉnh Nam Định
Đinh Thị Lành
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: GS.TS.Nguyễn Đình Triê ̣u
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luâ ̣n của phương pháp da ̣y ho ̣c tich cực
, câu hỏi Trắ c
́
nghiê ̣m khách quan hóa h ọc hữu cơ. Nâng cao mu ̣c tiêu , nô ̣i dung chương trình và sách
giáo khoa hóa học 11 nâng cao . Tuyể n cho ̣n , xây dựng hê ̣ thố ng câu hỏi TNKQ dạng
nhiề u lựa cho ̣n theo chương trình hóa ho ̣c 11 nâng cao dùng để phát huy tính tích cực ho ̣c
tâ ̣p của ho ̣c sinh . Nghiên cứu sử du ̣ng hê ̣ thố ng câu hỏi TNKQ trên để phát huy tinh tich
́
́
cực ho ̣c tâ ̣p của ho ̣c sinh trong quá trình da ̣ y ho ̣c hóa ho ̣c lớp 11 nâng cao. Thực nghiê ̣m
sư pha ̣m để xác đinh hiê ̣u quả của hê ̣ thố ng bài tâ ̣p đã xây dựng
. Xử lý kế t quả thực
̣
nghiê ̣m bằ ng toán ho ̣c thố ng kê .
Keywords: Hóa hữu cơ; Câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Tính tích cực học tập; Phương
pháp giảng dạy; Hóa học

Content
̉
MƠ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài
Trong viê ̣c đổ i mới giáo du ̣c phổ thông

, Luâ ̣t giáo du ̣c điề u 24.2 trong Quyế t đinh số
̣

16/2006/QĐ-BGDĐT “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực

, tự giác,

chủ động sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc trưng môn học , đặc điể m đố i tượng học sinh ,
điề u kiê ̣n của từng lớp học ; bồ i dưỡng cho học sinh phương pháp tự học , khả năng hợp tác; rèn

luyê ̣n kỹ năng vận dụng kiế n thức vào thự c tiễn ; tác động đến tình cảm , đem lại niề m vui , hứng
thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”.
Trong quá trình thực hiê ̣n đổ i mới giáo du ̣c , ngoài đổi mới về mục tiêu , nô ̣i dung thì còn
phải để mới cả về phương pháp giá o du ̣c. Để đổ i mới phương pháp giáo du ̣c , ngoài việc sử dụng
các phương pháp dạy học truyền thống một cách có hiệu quả , giáo viên còn phải sử dụng hợp lí
các phương pháp dạy học tích cực . Mô ̣t trong các phương pháp da ̣y học tích cực là sử dụng bài
tâ ̣p trắ c nghiê ̣m hóa ho ̣c trong hoa ̣t đô ̣ng da ̣y và ho ̣c ở trường phổ thông . Với phương pháp này ,
học sinh không còn tiếp thu...


, 





11













 Lành
i hc Giáo dc
Lu lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
ng dn: GS.TS.


o v: 2012
Abstract: 









, câu h


 c h. 
 ,




 11 nâng cao . 

, 


 





 11 









 . 





















 11 nâng cao. 













 . 







.
Keywords: a h; Câu hi trc nghim khách quan; Tính tích cc hc tp; 
pháp ging dy; a hc
Content


1. 






 , 


 24.2 

-








, 

,




 ;  , 



 ,





; 




, ; 
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam 9 10 358