Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN
VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

1.
2.
3.
4.

Tuyển dụng người bán hàng
Lựa chọn người bán hàng
Đánh giá quá trình tuyển dụng và lựa chọn
Đào tạo nhân viên bán hàng

Tóm tắt
Chương 7 tập trung vào các giai đoạn tuyển dụng và lựa chọn của quá trình
tuyển dụng lao động, sức khỏe khác nhau trong các nguồn tuyển dụng mới, từ các
đối thủ, các bạn hàng và và các trường đào tạo. Làm cách nào để tuyển dụng và lựa
chọn đựợc các nhân viên bán hàng có triển vọng. Việc đầu tiên là sàng lọc những
người dự tuyển, loại ra những người xin việc không đủ điều kiện cơ bản như trình độ
đại học, rồi tới quá trình lựa chọn 5 giai đoạn bắt đầu từ việc sàng lọc này.
Chương này cũng sẽ trình bày các phương pháp và các tiêu chuẩn được nhà
quản trị bán hàng sử dụng ở mỗi giai đoạn để nhận ra những người xin việc có triển
vọng nhất.
1. Tuyển dụng người bán hàng
Tuyển dụng bán hàng là một chuỗi hoạt động được tạo ra để sắp xếp những
người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của Công ty về nhân viên bán hàng. Mục tiêu
của giai đoạn tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên
môn hóa càng rộng càng tốt. Ở giai đoạn này cần lưu ý không để sa đà với những
người không có đủ phẩm chất.
Cần chắc chắn rằng hệ thống không quá tải, một vài sàng lọc cần tìm thấy
trong quá trình tuyển dụng. Ví dụ, nếu Công ty vừa tìm thấy rằng trình độ đại học
hoặc mong muốn được phân bổ lại ngay là một ảnh hưởng chính lên kết quả, thì sau
đó nó có thể xác định những điều này như những điều kiện trong một quảng cáo và
chọn lọc các bản tóm tắt và loại ra những người không phù hợp với những điều kiện
này.
Các nguồn người tuyển dụng

Trên thị trường lao động một hãng có thể cần liên hệ tới nhiều nguồn hoặc có
thể sử dụng các nguồn khác nhau cho các vị trí bán hàng khác nhau. Các nguồn
chính được tập hợp vào các loại dưới đây:
Nguồn Công ty.
Những nhân viên hiện tại của một Công ty là nhóm người tuyển dụng bán hàng
có tiềm năng sử dụng ngay. Các thư ký, kỹ sư, người giữ kho, và những người khác
đều có thể bán hàng được. Họ biết Công ty và có lịch sử công việc sẵn sàng để sử
dụng. Các chi phí tuyển dụng đối với họ không tồn tại thường xuyên cho tới khi họ đã
được tuyển thông qua công việc (bàn giấy) sự vụ của công ty. Đối với nhiều người
việc chuyển đi bán hàng có thể rời bỏ thăng chức và cơ hội mới, mà làm tăng tinh
thần của hội và có lẽ cả của những đồng nghiệp của họ.
Ở đây có một số vấn đề khi coi Công ty như một nguồn. Đầu tiên, các phòng
khác có lẽ rất không vui vì mất một nhân v...
TUYN DNG, LA CHN
ĐÀO TO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
1.
Tuyn dng người bán hàng
2.
La chn người bán hàng
3.
Đánh giá quá trình tuyn dng và la chn
4.
Đào to nhân viên bán hàng
Tóm tt
Chương 7 tp trung vào các giai đon tuyn dng và la chn ca quá trình
tuyn dng lao động, sc khe khác nhau trong các ngun tuyn dng mi, t các
đối th, các bn hàng và và các trường đào to. Làm cách nào để tuyn dng và la
chn đựợc các nhân viên bán hàng có trin vng. Vic đầu tiên là sàng lc nhng
người d tuyn, loi ra nhng người xin vic không đủ điu kin cơ bn như trình độ
đại hc, ri ti quá trình la chn 5 giai đon bt đầu t vic sàng lc này.
Chương này cũng s trình bày các phương pháp và các tiêu chun được nhà
qun tr bán hàng s dng mi giai đon để nhn ra nhng người xin vic có trin
vng nht.
1. Tuyn dng người bán hàng
Tuyn dng bán hàng là mt chui hot động được to ra để sp xếp nhng
người mà h có th phù hp yêu cu ca Công ty v nhân viên bán hàng. Mc tiêu
ca giai đon tuyn dng là phát trin nhóm người d tuyn có xu hướng chuyên
môn hóa càng rng càng tt. giai đon này cn lưu ý không để sa đà vi nhng
người không có đủ phm cht.
Cn chc chn rng h thng không quá ti, mt vài sàng lc cn tìm thy
trong quá trình tuyn dng. Ví d, nếu Công ty va tìm thy rng trình độ đại hc
hoc mong mun được phân b li ngay là mt nh hưởng chính lên kết qu, thì sau
đó nó có th xác định nhng điu này như nhng điu kin trong mt qung cáo và
chn lc các bn tóm tt và loi ra nhng người không phù hp vi nhng điu kin
này.
Các ngun người tuyn dng
Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng 9 10 924