Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL 2014

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3505 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Hỏi đáp môn quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi:

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền Xã hội chủ
nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.” Đồng chí hãy phân tích
làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân
của nhà nước ta? Theo đồng chí, cần phải làm gì để thực hiện được mục
tiêu trên?
Dàn bài:
1. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hiến pháp
năm 1992 (điều 2)
2. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền:
a. Khái niệm: Nhà nước pháp quyền là nhà nước được tổ chức và hoạt động
dựa trên khung pháp luật. Trong nhà nước pháp quyền thì pháp luật là tối cao,
tối thượng, không ai đứng trên pháp luật và cũng không có ai đứng ngoài pháp
luật.
b. Nhà nước pháp quyền Việt Nam có những đặc điểm sau:
- Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật.
- Pháp luật trong nhà nước pháp quyền Việt nam là để phục vụ nhân dân lao
động.
- Nhà nước pháp quyền được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ.
3. Bản chất nhân dân của nhà nước được thể hiện ở các yếu tố:

1

a. Nhà nước pháp quyền của dân: Nhân dân có quyền lập ra các cơ quan nhà
nước, nhân dân có quyền bầu ra các chức vụ đứng đầu nhà nước, nhân dân có
quyền bãi miễn các chức vụ đứng đầu các cơ quan nhà nước nếu họ đi ngược
lại với Hiến pháp, pháp luật và lợi ích nhân dân.
b. Nhà nước pháp quyền do dân: Nhân dân được trực tiếp tham gia vào quá
trình xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật… Nhà nước đảm bảo quyền dân
chủ của nhân dân trong xây dựng pháp luật (dân biết, dân bàn… trong quá
trình xây dựng pháp luật)
c. Nhà nước pháp quyền vì dân: Pháp luật là để phục vụ nhân dân, cái gì có lợi
cho dân thì làm, có hại cho dân thì hết sức tránh; mọi hoạt động của các cơ
quan nhà nước và cán bộ công chức đều nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân
dân (vì dân làm việc…)
4. Nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:
a. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: tăng cường chất lượng công tác
xây dựng luật.
b. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa: tổ chức tốt công tác thực hiện pháp
luật để đảm bảo pháp luật được tốt trọng và chấp hành pháp luật được nghiêm
minh.
5. Giải pháp để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
dân và vì dân:
Để từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền cần phải thực
hiện 9 nội dung sau:
- Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lenin và tư t...
Hỏi đáp môn quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi:
Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước
cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền hội chủ
nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, nhân dân.” Đồng chí hãy phân tích
làm nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền bản chất nhân dân
của nhà nước ta? Theo đồng chí, cần phải làm để thực hiện được mục
tiêu trên?
Dàn bài:
1. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng pháp quyền
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hiến pháp
năm 1992 (điều 2)
2. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền:
a. Khái niệm: Nhà nước pháp quyền nhà nước được tổ chức hoạt động
dựa trên khung pháp luật. Trong nhà nước pháp quyền thì pháp luật tối cao,
tối thượng, không ai đứng trên pháp luật và cũng không có ai đứng ngoài pháp
luật.
b. Nhà nước pháp quyền Việt Nam có những đặc điểm sau:
- Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật.
- Pháp luật trong nhà nước pháp quyền Việt nam để phục vụ nhân dân lao
động.
- Nhà nước pháp quyền được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ.
3. Bản chất nhân dân của nhà nước được thể hiện ở các yếu tố:
1
Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL 2014 - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL 2014 9 10 123