Ktl-icon-tai-lieu

Understanding Diversity simh and propose measures for biodiversity conservation of Hanoi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Understanding Diversity simh and propose
measures for biodiversity conservation of
Hanoi
Nguyen Thi Ngoc Chi
Hanoi University of Science, VNU; Faculty of Biology
Major: Ecology; Code: 604260
Supervisors: PGS- Dr: Luu Thi Lan Huong
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Điều tra và đánh giá mức độ đa dạng sinh học (ĐDSH) của thành phố Hà Nội.
Nêu những nguyên nhân suy giảm ĐDSH và hiện trạng bảo tồn ĐDSH ở thành phố Hà
Nội. Đề xuất các giải pháp bảo tồn ĐDSH tại Hà Nội góp phần vào công tác bảo tồn
ĐDSH, đặc biệt là bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm đang trong tình trạng bị
tuyệt chủng, nhằm mục đích cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.
Keywords. Đa dạng sinh học; Sinh Thái học; Phát triển bền vững; Cân bằng sinh thái
Content.
INTRODUCTION
`

Vietnam is one of 16 countries with high biodiversity in the world. Biodiversity has an

important role for the maintenance of natural cycles and ecological balance. At present,
Vietnam's biodiversity has been reduced by many factors, including the human race is a positive
cause. The loss or reduction of natural ecosystems has caused the painting to the people.
Biodiversity protection tasks become more urgent, is a pressing practical requirements not only
in Vietnam but also in the world. Hanoi capital of Vietnam is now present many potential HST
unique, biological resources and rich biodiversity. With speeds of fast urbanization in Hanoi
today, the conservation of fauna and flora is very necessary and important trong.Viec survey
collected data on biodiversity resources in one location, from which to find measures of
conservation and rational development is one of the practical work of the conservation of
biodiversity.

From

thought

to

action,

we

have

carried

the

theme:

• "Understanding Biodiversity and proposed conservation measures Biodiversity of Hanoi"
Goal

• Investigate and assess the biodiversity of Hanoi
• Proposed solutions in Hanoi biodiversity conservation contributes to the conservation of
biodiversity, particularly the conservation of the species, rare plants in a state of extinction, for
the purpose of ecological balance and sustainable development
CHAPTER 1: OVERVIEW OF DOCUMENT

1.1. Biological diversity (biodiversity)
1.1.1. The concept of biodiversity
Biodiversity is defined as the difference between living things in all places, including
the

terrestrial

HST,

HST

HST

in

the

ocean

and

other

waterbodies.

1.1.2. The content of biodiversity: species diversity, genetic ...
Understanding Diversity simh and propose
measures for biodiversity conservation of
Hanoi
Nguyen Thi Ngoc Chi
Hanoi University of Science, VNU; Faculty of Biology
Major: Ecology; Code: 604260
Supervisors: PGS- Dr: Luu Thi Lan Huong
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Điều tra và đánh giá mức độ đa dạng sinh học (ĐDSH) của thành phố Hà Nội.
Nêu những nguyên nhân suy giảm ĐDSH hiện trạng bảo tồn ĐDSH thành phố
Nội. Đề xuất các giải pháp bảo tồn ĐDSH tại Nội góp phần vào công tác bảo tồn
ĐDSH, đặc biệt bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm đang trong tình trạng bị
tuyệt chủng, nhằm mục đích cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.
Keywords. Đa dạng sinh học; Sinh Thái học; Phát triển bền vững; Cân bằng sinh thái
Content.
INTRODUCTION
` Vietnam is one of 16 countries with high biodiversity in the world. Biodiversity has an
important role for the maintenance of natural cycles and ecological balance. At present,
Vietnam's biodiversity has been reduced by many factors, including the human race is a positive
cause. The loss or reduction of natural ecosystems has caused the painting to the people.
Biodiversity protection tasks become more urgent, is a pressing practical requirements not only
in Vietnam but also in the world. Hanoi capital of Vietnam is now present many potential HST
unique, biological resources and rich biodiversity. With speeds of fast urbanization in Hanoi
today, the conservation of fauna and flora is very necessary and important trong.Viec survey
collected data on biodiversity resources in one location, from which to find measures of
conservation and rational development is one of the practical work of the conservation of
biodiversity. From thought to action, we have carried the theme:
• "Understanding Biodiversity and proposed conservation measures Biodiversity of Hanoi"
Goal
Understanding Diversity simh and propose measures for biodiversity conservation of Hanoi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Understanding Diversity simh and propose measures for biodiversity conservation of Hanoi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Understanding Diversity simh and propose measures for biodiversity conservation of Hanoi 9 10 364