Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết
hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư
Đại trực tràng
Phạm Ngọc Thạch
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Minh Hằng
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tổng quan về khai phá dữ liệu và thực trạng vấn đề nghiên cứu ung thư đại
trực tràng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa
ra một số phương pháp thống kê nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố: tuổi, giới, giai
đoạn bệnh, kích thước khối u, số lượng hạch vét được quanh u, tình trạng di căn hạch, …
đến thời gian sống thêm 5 năm của bệnh nhân
Keywords: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Ung thư đại trực tràng
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, không một lĩnh vực nào lại không cần đến sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và sự
thành công của các lĩnh vực đó phụ thuộc rất nhiều vào việc nắm bắt thông tin một cách nhạy
bén, nhanh chóng và hữu ích. Với nhu cầu như thế nếu chỉ sử dụng thao tác thủ công truyền
thống thì độ chính xác không cao và mất rất nhiều thời gian. Do vậy việc khai phá tri thức từ dữ
liệu trong các tập tài liệu lớn chứa đựng thông tin phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin có vai trò
hết sức to lớn. Việc khai phá tri thức đã có từ lâu nhưng sự bùng nổ của nó thì mới chỉ xảy ra
trong những năm gần đây. Các công cụ thu thập dữ liệu tự động và các công nghệ cơ sở dữ liệu
được phát triển dẫn đến vấn đề một lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và
trong các kho thông tin của các tổ chức, cá nhân....Do đó việc khai phá tri thức từ dữ liệu là một
trong những vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và đang
được ứng dụng rộng rãi trong thương mại, y tế, công nghiệp...
Ung thư đại trực tràng là một bệnh lý khá phổ biến trên thế giới, bệnh có xu hướng tăng dần,
tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân
ở nam và nữ tương ứng là 19,1 và 14,4. Trên thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu trường
hợp được chẩn đoán và khoảng nửa triệu người chết, ở Việt Nam, Ung thư đại trực tràng cũng có
xu hướng tăng dần. Đây là căn bệnh ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và đời sống của bệnh nhân
và gia đình. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra một số phương pháp thống kê nhằm xác

định ảnh hưởng của các yếu tố: tuổi, giới, giai đoạn bệnh, kích thước khối u, số lượng hạch vét
được quanh u, tình trạng di căn hạch, … đến thời gian sống thêm 5 năm của bệnh nhân.
Mục tiêu ...
ng dng ba dng bài toán mô t, quan h kết
hp, hồi quy trong điều tr và theo dõi Ung thư
Đại trc tràng
Phm Ngc Thch
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: H thng thông tin; Mã s: 60 48 05
Người ng dn: PGS.TS Hoàng Minh Hng
m bảo v: 2012
Abstract: Tng quan v khai pd liu và thc trng vấn đề nghiên cứu ung thư đi
trc tràng hin nay Vit Nam trên thế gii. Mc tiêu ca nghiên cu này nhằm đưa
ra mt s phương pháp thống kê nhằm c đnh ảnh hưởng ca các yếu t: tui, gii, giai
đoạn bnh, kích thưc khi u, s lượng hạch vét được quanh u, tình trạng di căn hạch, …
đến thi gian sống thêm 5 năm của bnh nhân
Keywords: Công ngh thông tin; H thng thông tin; Ung thư đại trc tràng
Content
MỞ ĐẦU
Hin nay, không mộtnh vực nào li không cn đến s h tr ca công ngh thông tin và s
thành công của c lĩnh vực đó ph thuc rt nhiu vào vic nm bt thông tin mt cách nhy
bén, nhanh chóng hu ích. Vi nhu cầu như thế nếu ch s dng thao tác th ng truyn
thống t đ chính xác không cao mt rt nhiu thi gian. Do vy vic khai ptri thc t d
liu trong các tp tài liu ln chứa đựng thông tin phc v nhu cu nm bt thông tin vai t
hết sc to ln. Vic khai phá tri thức đã từ lâu nhưng sự bùng n ca nó thì mi ch xy ra
trong những năm gần đây. Các công c thu thp d liu t động các ng ngh sở d liu
được phát trin dẫn đến vấn đề một lưng d liu khng l được lưu tr trong sở d liu
trong các kho thông tin ca c t chức, nhân....Do đó vic khai phá tri thc t d liu mt
trong nhng vấn đề đã và đang nhận đưc nhiu s quan tâm ca các nhà nghiên cu và đang
được ng dng rng rãi trong thương mại, y tế, công nghip...
Ung thư đại trc tràng là mt bnh lý khá ph biến trên thế gii, bệnh có xu hướng tăng dần,
t l mc bệnh tăng theo tuổi. Theo t chc y tế thế gii WHO, t l mc bnh trên 100.000 n
nam và n tương ứng là 19,1 và 14,4. Trên thế giới, ước tính mi năm có khong 1 triệu trường
hp được chẩn đoán và khoảng na triệu người chết, Vit Nam, Ung thư đại trực tràng cũng có
xu hướng tăng dn. Đây là căn bệnh ảnh hưởng nng n ti sc khỏe đi sng ca bnh nhân
gia đình. Mục tiêu ca nghiên cu này nhằm đưa ra mt s phương pháp thng nhm xác
Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng 9 10 528