Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2826 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế
dịch vụ web
Hoàng Huy Tùng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Võ Đình Hiếu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu về XML, các khái niệm cơ bản về
dịch vụ Web bao gồm các chuẩn và các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn
ngữ BPEL: nghiên cứu về ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WSBPEL. Giải thích các khái niệm cơ bản, cấu trúc của một tiến trình WS-BPEL và các
thành phần của ngôn ngữ. Tìm hiểu hệ thống đại lý phân phối: tập trung xây dựng hệ
thống đại lý phân phối kết hợp và thay thế các dịch vụ Web bằng cách định nghĩa và
xử lý các tiến trình nghiệp vụ thông qua ngôn ngữ WS-BPEL.
Keywords: Công nghệ thông tin; Công nghệ phần mềm; Dịch vụ Web
Content
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, hàng loạt công nghệ
mới ra đời phục vụ cho nhu cầu về cuộc sống của con người. Sự tiện lợi của Internet đã làm
cho các dịch vụ trực tuyến phát triển mạnh (dịch vụ web), có quá nhiều các nhà cung cấp,
cung cấp các dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên việc tạo ra các dịch vụ web kết hợp cung cấp cho
khách hàng là khó khăn đặc biệt là việc kết hợp giữa các dịch vụ của các nhà cung cấp khác
nhau.
Độ ổn định của mỗi dịch vụ là không cao, trong khi có nhiều dịch vụ giống nhau được cung
cấp bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ và chất lượng của mỗi dịch vụ là không giống nhau, nẩy
sinh việc thay thế các nhà cung cấp dịch vụ khi các nhà cung cấp ngừng cung cấp các dịch vụ
hiện tại.
Đã có nhiều nhà cung cấp, cung cấp các dịch vụ web kết hợp tuy nhiên việc tạo ra các dịch vụ
như vậy là khó khăn đòi hỏi sự trao đổi giữa các nhà cung cấp.
Mục đích nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan về dịch vụ web, ngôn ngữ định nghĩa hành vi
của 1 tiến trình nghiệp vụ WS- BPEL, qua đó tác giả đã xây dựng hệ thống đại lý phân phối,

thực hiện trao đổi thông tin với các dịch vụ web của các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể là kết
hợp và thay thế các dịch vụ web đó.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài


Khi đề cập đến việc phát triển một dịch vụ Web(Web service), người ta thường
nghĩ đến việc phát triển từ các ngôn ngữ lập trình như Java, C#,…Tuy nhiên,
có một cách phát triển dịch vụ Web khác đó là dùng một ngôn ngữ định nghĩa
các công việc để kết hợp các dịch vụ Web có sẵn, ví dụ như ngôn thực thi tiến
trình nghiệp vụ (BPEL). Trong trường hợp này, dịch vụ Web tạo ra được gọi là
dịch vụ We...
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế
dịch vụ web
Hoàng Huy Tùng
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người ng dẫn: TS. Võ Đình Hiếu
m bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu vXML, các khái niệm bản về
dịch vWeb bao gồm các chuẩn các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn
ngữ BPEL: nghiên cứu v ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WS-
BPEL. Gii thích c khái niệm cơ bản, cấu trúc của mt tiến trình WS-BPEL các
thành phần của nn ngữ. Tìm hiểu hthống đại phân phối: tập trung xây dựng hệ
thng đại phân phối kết hợp thay thế các dịch vụ Web bằng cách định nghĩa
xử lý các tiến trình nghiệp vụ thông qua ngôn ngữ WS-BPEL.
Keywords: ng nghệ thông tin; ng nghệ phần mềm; Dịch vụ Web
Content
M ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Ngày nay, cùng với sphát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, hàng loạt công nghệ
mới ra đời phục vụ cho nhu cầu về cuộc sống của con người. Sự tiện lợi của Internet đã làm
cho các dịch vtrực tuyến phát triển mạnh (dịch vụ web), quá nhiều các nhà cung cấp,
cung cấp các dch vụ khách hàng. Tuy nhiên việc tạo ra các dịch vụ web kết hợp cung cấp cho
khách hàng kkhăn đặc biệt là việc kết hợp giữa các dịch vụ của các nhà cung cấp khác
nhau.
Độ ổn định của mỗi dịch vụ không cao, trong khi nhiu dịch vging nhau được cung
cấp bởi nhiều nhà cung cấp dịch vvà chất lượng của mi dịch vụ không ging nhau, ny
sinh việc thay thế các nhà cung cấp dịch vụ khi các nhà cung cấp ngừng cung cấp các dịch vụ
hiện ti.
Đã có nhiều nhà cung cấp, cung cấp các dịch vụ web kết hợp tuy nhiên việc tạo ra các dịch vụ
như vậy kkhăn đòi hỏi sự trao đổi gia các nhà cung cấp.
Mục đích nghiên cứu
Đề tài tp trung nghiên cu tng quan v dch v web, ngôn ng định nghĩa hành vi
ca 1 tiến trình nghip v WS- BPEL, qua đó tác giả đã xây dựng h thống đại pn phi,
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web 9 10 366