Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong
chọn giống lúa chịu ngập chìm
Vũ Thị Thu Hằng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyền học; Mã số: 60 42 70
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Lƣu Thị Ngọc Huyền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng đến sản
xuất lúa gạo; các vùng trồng lúa ở Việt Nam có khả năng bị ngập theo kịch bản biến
đổi khí hậu. Nghiên cứu về cơ chế tính chống chịu ngập của cây lúa: gen chịu gập
của cây lúa và cơ chế hoạt động; sinh lý học tính chịu ngập của cây lúa; di truyền
tính chịu ngập của cây lúa. Tìm hiểu một số loại chỉ thị phân tử thƣờng đƣợc sử
dụng trong nghiên cứu Genome và chọn giống thực vật, đồng thời nghiên cứu chọn
tạo giống chụi ngập trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu về giống lúa cho gen:
IR64Sub1 và giống lúa nhận gen: AS996 trong môi trƣờng chịu ngập nƣớc ở Việt
Nam. Trình bày các phƣơng pháp nghiên cứu: phƣơng pháp lai hữu tính -lai trở lại
giữa giống cho và nhận gen chịu ngập nƣớc; phƣơng pháp tách chiết ADN tổng số;
phƣơng pháp PCR với mồi SSR; phƣơng pháp điện di trên gel agarose 0,8%;
phƣơng pháp điện di trên gel polyacylamide; phƣơng pháp xử lý số liệu. Đƣa ra kết
quả nghiên cứu và thảo luận: tách chiết và tinh sạch ADN tổng số; khảo sát đa hình
giữa hai giống bố mẹ; quy tụ gen chịu ngập chìm SuB1 vào giống lúa AS996.
Keywords. Di truyền học; Phân tử; Giống lúa chịu ngập chìm; Cây lúa
Content
MỞ ĐẦU
Cây lúa (Oryza Sativa) là một trong những cây lƣơng thực quan trọng cho khoảng 2/3
dân số thế giới. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thế giới có khoảng 156,1 triệu
ha đất dùng cho việc trồng lúa, sản lƣợng là 697,9 triệu tấn, 90% diện tích này thuộc các
nƣớc châu Á với 651 triệu tấn thóc chiếm 92% tổng sản lƣợng lúa gạo thế giới. (Bộ Nông
nghiệp và PTNT, 2010)[3]
Trên thế giới, an ninh lƣơng thực không chỉ là vấn đề với các nƣớc nghèo mà nó đang
trở thành vấn đề có tính toàn cầu. Dân số thế giới liên tục tăng (khoảng 7 tỷ ngƣời năm 2011)

trong khi diện tích đất dành cho việc trồng lúa hầu nhƣ không tăng mà ngày càng giảm do đất
đƣợc chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác nhƣ xây dựng khu công nghiệp, trƣờng
học, nhà ở, khu du lịch...
Bên cạnh đó, các dấu hiệu về sự biến đổi khí hậu hiện nay đã có thể nhận thấy nhƣ
trái đất đang nóng lên, băng tan ở hai cực, bão lũ xảy ra thƣờng xuyên. Ở Việt Nam nhiệt độ
trung bình hàng năm tăng 0,10C và mực nƣớc biển tăng 2,5 – 3,0 cm mỗi năm trong thập kỷ
qua. Tính đến cuối thế kỷ 21, nhiệt...
ng dng ch th phân tử liên kết gn trong
chn giống lúa chịu ngập chìm
Vũ Thị Thu Hng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyn hc; Mã số: 60 42 70
Ngƣời hƣớng dn: TS. Lƣu Thị Ngc Huyn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v ảnh hƣởng ca biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng đến sn
xut lúa gạo; các vùng trồng lúa Việt Nam khả năng bị ngp theo kch bn biến
đổi khí hậu. Nghiên cu v cơ chế tính chống chu ngp của cây lúa: gen chịu gp
của cây lúa chế hoạt động; sinh học tính chịu ngp của cây lúa; di truyền
tính chịu ngp của cây lúa. Tìm hiểu mt s loi ch th phân tử thƣờng đƣợc s
dụng trong nghiên cứu Genome chọn ging thc vật, đồng thời nghiên cứu chn
to ging chi ngập trên thế giới Việt Nam. Nghiên cứu v giống a cho gen:
IR64Sub1 giống lúa nhận gen: AS996 trong môi trƣng chu ngập nƣớc Vit
Nam. Trình bày các phƣơng pháp nghiên cứu: phƣơng pháp lai hữu tính -lai tr li
gia giống cho nhn gen chu ngập nƣớc; phƣơng pháp ch chiết ADN tng s;
phƣơng pháp PCR với mồi SSR; phƣơng pháp điện di trên gel agarose 0,8%;
phƣơng pháp điện di trên gel polyacylamide; phƣơng pháp x lý số liệu. Đƣa ra kết
qu nghiên cứu thảo luận: tách chiết tinh sạch ADN tng s; khảo sát đa hình
gia hai ging b m; quy t gen chu ngập chìm SuB1 vào giống lúa AS996.
Keywords. Di truyn hc; Phân tử; Giống lúa chịu ngập chìm; Cây lúa
Content
M ĐẦU
Cây lúa (Oryza Sativa) là một trong những cây lƣơng thc quan trng cho khong 2/3
dân số thế gii. Theo thống của B Nông nghiệp Hoa K, thế giới khoảng 156,1 triu
ha đất dùng cho việc trồng lúa, sản lƣợng 697,9 triu tn, 90% diện tích y thuộc các
nƣớc châu Á với 651 triu tấn thóc chiếm 92% tng sản lƣợng lúa gạo thế gii. (B Nông
nghiệp và PTNT, 2010)[3]
Trên thế giới, an ninh lƣơng thực không chỉ là vấn đề với các nƣớc nghèo mà nó đang
tr thành vấn đ có tính toàn cu. Dân số thế giới liên tục tăng (khong 7 t ngƣời năm 2011)
Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm 9 10 345