Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ 3S cảnh báo ảnh hưởng tai biến thiên nhiên phục vụ đề xuất các công trình quân sự trên địa bàn khu vực trung trung bộ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ứng dụng công nghệ 3S cảnh báo ảnh hưởng tai
biến thiên nhiên phục vụ đề xuất các công trình
quân sự trên địa bàn khu vực trung trung bộ
Tạ Đức Chinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Mã số: 60 44 76
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tìm hiểu tình hình nghiên cứu chung trên thế giới và ở kinh tế
liên quan đến tai biến thiên nhiên: Dữ liệu tập trung chủ yếu vào các điều
kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực; một số mô hình được xây dựng
có tính chất thử nghiệm để minh họa cho việc ứng dụng GIS vào việc thành
lập bản đồ dự báo ngập lụt. Xây dựng bộ bản đồ tai biến trong khu vực
nghiên cứu. Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm hỗ trợ lãnh đạo,
chỉ huy trong quản lý, hoạch định chính sách, quy hoạch và khai thác hiệu
quả các nguồn tài nguyên của khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
củng cố quốc phòng - an ninh.
Keywords: Công nghệ 3S; Tai biến thiên nhiên; Thông tin địa lý; Công
trình quân sự; Trung Trung Bộ
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Các loại thiên tai thường xảy ra trên thế giới hiện nay bao gồm lũ lụt, dông bão,
động đất, núi lửa.Các thiên tai thường xảy ra trên một quy mô rộng lớn, gây thiệt hại
không chỉ về người của cải mà còn có tác động tiêu cực lâu dài tới môi trường sinh thái
của khu vực.
Việt Nam nằm gần xích đạo, sát biển, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều. Đặc
biệt là khu vực miền trung Việt Nam, do vị trí địa lý cũng như bề mặt địa hình tương đối
phức tạp làm cho thời tiết ở khu vực này rất khắc nghiệt thường xuyên có bão lũ và hỏa
hoạn xảy ra với tần số tương đối lớn, đồng thời cũng có diễn biến vô cùng phức tạp.
Về quân sự, Trung trung bộ do Quân khu 5 quản lý, là địa bàn rất quan trọng
trong chiến lược chống chia cắt, tiến công và đổ bộ đường biển; địa hình ở đây cũng
không thuận lợi cho ta bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị quân sự và cơ động
lực lượng trên quy mô lớn. Vì vậy, vấn đề phát triển kinh tế xã hội củng cố thế trận quốc

phòng - an ninh các khu vực phòng thủ tỉnh thành miền Trung được Đảng và Nhà nước
ta tập trung, ưu tiên, trong đó có công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, đánh giá các điều
kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ công tác quy hoạch, phát triển các vùng
kinh tế trọng điểm thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, vấn đề thiên tai khí hậu là điều khó có
thể dự báo một cách chính xác. Tuy nhiên, để chủ động trong công tác quy hoạch, ...
ng dng công ngh 3S cnh báo ảnh hưởng tai
biến thiên nhiên phc v đề xut các công trình
quân s trên địa bàn khu vc trung trung b
T Đức Chinh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Bản đồ, vin thám và h thông tin đa lý; Mã s: 60 44 76
Người ng dn: PGS. TS. Nguyn Ngc Thch
m bảo v: 2012
Abstract: m hiu tình hình nghiên cu chung trên thế gii kinh tế
liên quan đến tai biến thiên nhiên: D liu tp trung ch yếu vào các điều
kin t nhiên và kinh tế xã hi ca khu vc; mt s mô hình được xây dng
có tính cht th nghiệm để minh ha cho vic ng dng GIS vào vic thành
lp bản đồ d báo ngp lt. Xây dng b bản đồ tai biến trong khu vc
nghiên cứu. Đ xut mt s kiến ngh gii pháp nhm h tr lãnh đạo,
ch huy trong qun lý, hoch định chính sách, quy hoch và khai thác hiu
qu các ngun tài nguyên ca khu vc, phc v phát trin kinh tế - hi,
cng c quc phòng - an ninh.
Keywords: Công ngh 3S; Tai biến thiên nhiên; Thông tin đa lý; Công
trình quân s; Trung Trung B
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Các loại thiên tai thường xy ra trên thế gii hin nay bao gồm lt, ng bão,
động đất, i lửa.Các thiên tai thường xy ra trên mt quy rng ln, gây thit hi
không ch v người ca cải còn có tác đng tiêu cc lâu dài ti môi trường sinh thái
ca khu vc.
Vit Nam nm gần xích đo, sát bin, khu nhiệt đi nóng ẩm mưa nhiều. Đc
bit khu vc min trung Vit Nam, do v trí địa lý cũng như b mặt địa hình tương đi
phc tp làm cho thi tiết khu vc y rt khc nghiệt thường xuyên bão và ha
hon xy ra vi tn s tương đối ln, đồng thời cũng có diễn biến vô cùng phc tp.
V quân s, Trung trung b do Quân khu 5 quản lý, đa n rt quan trng
trong chiến lược chng chia ct, tiến công đổ b đường biển; địa hình đây cũng
không thun li cho ta b trí lực lượng, phương tiện, trang thiết b quân s động
lực lượng trên quy mô ln. Vì vy, vấn đề phát trin kinh tế xã hi cng c thế trn quc
Ứng dụng công nghệ 3S cảnh báo ảnh hưởng tai biến thiên nhiên phục vụ đề xuất các công trình quân sự trên địa bàn khu vực trung trung bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ 3S cảnh báo ảnh hưởng tai biến thiên nhiên phục vụ đề xuất các công trình quân sự trên địa bàn khu vực trung trung bộ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ 3S cảnh báo ảnh hưởng tai biến thiên nhiên phục vụ đề xuất các công trình quân sự trên địa bàn khu vực trung trung bộ 9 10 512