Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ứng dụng công nghệ truyền tin Message
Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán
Nguyễn Hồng Phúc
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoài Sơn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán: các tác vụ
chính trong hệ thống; những yêu cầu về bảo mật chương trình và giao diện cũng như
đánh giá chung về hệ thống. Trình bày chi tiết về phương thức truyền tin trong hệ
thống thanh toán chứng khoán. Các bài toán đặt ra trong hệ thống, giới thiệu chung về
IBM Websphere MQ: định nghĩa, đặc trưng, bộ quản lý hàng đợi, giao diện hàng đợi
thông điệp, các lợi ích và chức năng cơ bản khi sử dụng MQ. Nghiên cứu sử dụng
công nghệ truyền tin IBM Message Queue trong thiết kế xây dựng hệ thống thanh toán
chứng khoán trực tuyến. Công nghệ này giúp cho ngân hàng kết nối được với tất cả
các công ty chứng khoán, đảm bảo chất lượng truyền tin về mọi mặt cho dù hệ thống
giao dịch tại các công ty chứng khoán phát triển trên các môi trường khác nhau. Nó
giúp cho kết nối tránh được những phức tạp vốn có liên quan đến mạng
Keywords: Chứng khoán; Công nghệ thông tin; Công nghệ truyền tin; Hệ thống thanh
toán
Content
MỞ ĐẦU
Đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước thực sự là một cơ hội. Ngày
23/2/2007, chính phủ ra nghị định số 27/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài
chính và ngày 8/3/2007, chính phủ đưa ra nghị định 35/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử
trong hoạt động ngân hàng, trong đó tài khoản các nhà đầu tư chứng khoán đều phải chuyển
về cho các ngân hàng thương mại quản lý trước ngày 1/10/2008 thay vì do các công ty chứng
khoán quản lý như trước. Nghị định trên là cơ hội để cho các ngân hàng thương mại thu hút
khách hàng, nhà đầu tư. Tuy nhiên, rất nhiều các công ty chứng khoán còn băn khoăn e dè khi
phải chuyển toàn bộ các tài khoản nhà đầu tư từ công ty chứng khoán quản lý sang cho các
ngân hàng quản lý. Lý do chủ yếu là lo ngại về tương thích phần mềm, về bảo mật, an toàn kỹ
thuật kết nối, tốc độ xử lý giao dịch..vv khi mà khối lượng giao dịch tài chính rất lớn và nhạy
cảm.

Vì vậy, xây dựng cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến kết nối với các công ty
chứng khoán là một vấn đề hết sức quan trọng. …
Các giao dịch vấn tin tài khoản, huỷ phong toả tài khoản, thanh toán mua bán chứng
khoán được gửi sang ngân hàng từ các công ty chứng khoán. Các giao dịch này được thực
hiện qua thông qua giao tiếp giữa các server của các côn...
Ứng dụng công nghệ truyền tin Message
Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán
Nguyễn Hồng Phúc
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liu và mạng máy tính; số: 60 48 15
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Hoàin
m bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán: các tác vụ
chính trong hệ thống; những u cầu vbảo mật chương trình giao diện cũng như
đánh giá chung về hệ thống. Trình bày chi tiết về phương thức truyền tin trong hệ
thống thanh toán chứng khoán. Các bài toán đặt ra trong hệ thống, giới thiệu chung về
IBM Websphere MQ: định nghĩa, đặc trưng, bquản ng đợi, giao diện hàng đợi
thông điệp, các lợi ích và chức năng bản khi sử dụng MQ. Nghiên cứu sdụng
công nghệ truyền tin IBM Message Queue trong thiết kế xây dựng hệ thống thanh toán
chứng khoán trực tuyến. ng nghệ này giúp cho nn hàng kết nối được với tất c
các ng ty chứng khoán, đảm bảo chất lượng truyền tin về mi mặt cho hệ thống
giao dịch ti các công ty chứng khoán phát triển trên các môi trường khác nhau.
giúp cho kết nối tránh được những phức tạp vốn có liên quan đến mạng
Keywords: Chứng khoán; Công nghệ thông tin; Công nghệ truyền tin; Hệ thống thanh
toán
Content
MỞ ĐẦU
Đầu tư chứng khoán Việt Nam cũng như nhiều nước thực s là một hội. Ngày
23/2/2007, chính phủ ra nghị định số 27/2007 -CP về giao dch điện tử trong hoạt động tài
chính ngày 8/3/2007, chính phủ đưa ra nghị định 35/2007 -CP về giao dch điện tử
trong hoạt động ngân hàng, trong đó tài khoản các nhà đầu tư chứng khoán đều phải chuyển
về cho các ngân hàng thương mại quản trước ngày 1/10/2008 thay vì do các công ty chứng
khoán qun như trước. Ngh định trên là cơ hội để cho các nn hàng thương mại thu t
khách hàng, nhà đầu tư. Tuy nhiên, rt nhiu các công ty chứng khoán còn băn khoăn e dè khi
phải chuyn toàn b các tài khoản nhà đầu tư t ng ty chứng khoán qun sang cho các
ngân hàng qun lý. Lý do ch yếu là lo ngại v tương thích phn mềm, v bo mật, an toàn k
thut kết nối, tốc độ x giao dch..vv khi mà khối lượng giao dch tài chính rt lớn nhạy
cm.
Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán - Trang 2
Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán 9 10 32