Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Được đăng lên bởi anhtt.vlqt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3929 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 02/2007

Trường Đại học Nha Trang

VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI

ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
ThS. Đặng Xuân Phương
Khoa Cơ Khí – Trường Đại học Nha Trang
Động học của cơ cấu phẳng gồm ba nội
dung đó là xác định vị trí, vận tốc và chuyển vị
của tất cả các khâu có trong cơ cấu. Chúng là
các đại lượng biến thiên theo thời gian hoặc góc
quay của khâu dẫn. Trong các giáo trình cơ học
hiện nay sử dụng hai phương pháp để giải quyết
bài toán này là phương pháp họa đồ vectơ và
phương pháp giải tích. Phương pháp họa đồ
véctơ tuy dễ tiếp cận, kết quả minh họa dưới
dạng véctơ nên rất trực quan nhưng không cho
ta biết được công thức tổng quát để xác định
được vị trí, vận tốc và gia tốc các khâu cần xem
xét. Ngược lại, phương pháp giải tích tuy khá
phức tạp về mặt công thức và khối lượng tính
toán nhưng cho ta một quy luật thông qua một
phương trình toán biểu diễn chuyển vị, vận tốc
và gia tốc của cơ cấu theo thời gian hoặc theo
góc quay của khâu dẫn. Do vậy, nếu áp dụng
phương pháp giải tích, sử dụng công thức toán
biểu diễn động học của cơ cấu thì hoàn toàn áp
dụng Excel để giải một cách dễ dàng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ trước đến nay người ta thường cho
rằng phần mềm Microsoft Excel trong bộ
Microsoft Office là một bảng tính điện tử chỉ
thích hợp cho các ứng dụng văn phòng và các
công việc tính toán về kế toán, tài chính, thống
kê… Tuy nhiên để ý thấy rằng nó chứa đựng
hầu hết các công cụ toán học cơ bản và đặc
biệt là kết quả trình bày dưới dạng bảng, do
vậy vẫn có thể áp dụng nó một cách có hiệu
quả để giải quyết các bài tính trong kỹ thuật cơ
khí nói chung hoặc trong cơ học nói riêng,
nhất là các bài tính mà kết quả được tính toán
và minh họa dưới dạng bảng và đồ thị khi biến
số đầu vào là các đại lượng thay đổi theo
khoảng như thời gian, góc quay hoặc nhiệt độ.
Việc áp dụng các phần mềm lập trình như
Visual Basic, Matlab hay các ngôn ngữ lập
trình khác để giải các bài toán về động học cơ
cấu phẳng là điều mà người ta thường làm
nhưng ứng dụng Excel để giải bài toán này là
vấn đề lý thú và rất thiết thực trong việc dạy và
học nội dung này trong cơ học và nguyên lý
máy. Lý do ở chỗ Excel là phần phần mềm
văn phòng thông dụng mà mọi người với trình
độ tin học căn bản đều sử dụng được, số liệu
dễ dàng cập nhật và thay đổi, dễ dàng minh
họa kết quả bằng đồ thị, các công thức được
hiển thị rõ như một chương trình có mã nguồn
mở mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng
thay đối, chỉnh sửa và tương tác với nó trong
quá trình họ...
Tp chí Khoa hc - Công ngh Thy sn S 02/2007 Trường Đại hc Nha Trang
48
VN ĐỀ TRAO ĐỔI
NG DNG EXCEL ĐỂ GII BÀI TOÁN ĐỘNG HC CƠ CU PHNG
ThS. Đặng Xuân Phương
Khoa Cơ Khí – Trường Đại hc Nha Trang
1. ĐẶT VN ĐỀ
T trước đến nay người ta thường cho
rng phn mm Microsoft Excel trong b
Microsoft Office là mt bng tính đin t ch
thích hp cho các ng dng văn phòng và các
công vic tính toán v kế toán, tài chính, thng
kê… Tuy nhiên để ý thy rng nó cha đựng
hu hết các công c toán hc cơ bn và đặc
bit là kết qu trình bày dưới dng bng, do
vy vn có th áp dng nó mt cách có hiu
qu để gii quyết các bài tính trong k thut cơ
khí nói chung hoc trong cơ hc nói riêng,
nht là các bài tính mà kết qu được tính toán
và minh ha dưới dng bng và đồ th khi biến
s đầu vào là các đại lượng thay đổi theo
khong như thi gian, góc quay hoc nhit độ.
Vic áp dng các phn mm lp trình như
Visual Basic, Matlab hay các ngôn ng lp
trình khác để gii các bài toán v động hc cơ
cu phng là điu mà người ta thường làm
nhưng ng dng Excel để gii bài toán này là
vn đề lý thú và rt thiết thc trong vic dy và
hc ni dung này trong cơ hc và nguyên lý
máy. Lý do ch Excel là phn phn mm
văn phòng thông dng mà mi người vi trình
độ tin hc căn bn đều s dng đưc, s liu
d dàng cp nht và thay đổi, d dàng minh
ha kết qu bng đồ th, các công thc được
hin th rõ như mt chương trình có mã ngun
m mà t đó người s dng có th d dàng
thay đối, chnh sa và tương tác vi nó trong
quá trình hc tp và nghiên cu.
2. CƠ S LÝ THUYT CA BÀI TOÁN
ĐỘNG HC CƠ CU PHNG VÀ CÁCH ÁP
DNG EXCELL ĐỂ GII
Động hc ca cơ cu phng gm ba ni
dung đó là xác định v trí, vn tc và chuyn v
ca tt c các khâu có trong cơ cu. Chúng là
các đại lượng biến thiên theo thi gian hoc góc
quay ca khâu dn. Trong các giáo trình cơ hc
hin nay s dng hai phương pháp để gii quyết
bài toán này là phương pháp ha đồ vectơ
phương pháp gii tích. Phương pháp ha đồ
véctơ tuy d tiếp cn, kết qu minh ha dưới
dng véctơ nên rt trc quan nhưng không cho
ta biết được công thc tng quát để xác định
được v trí, vn tc và gia tc các khâu cn xem
xét. Ngược li, phương pháp gii tích tuy khá
phc tp v mt công thc và khi lượng tính
toán nhưng cho ta mt quy lut thông qua mt
phương trình toán biu din chuyn v, vn tc
và gia tc ca cơ cu theo thi gian hoc theo
góc quay ca khâu dn. Do vy, nếu áp dng
phương pháp gii tích, s dng công thc toán
biu din động hc ca cơ cu thì hoàn toàn áp
dng Excel để gii mt cách d dàng.
Phương pháp gii tích có hai cách tiếp cn:
mt là s dng các phương trình hình chiếu [1],
hai là s dng ma trn quay [2,3] nhưng chung
quy tt c đều xut phát t đa giác v trí và kết
thúc bng các h phương trình có nghim. Mt
nhu cu bc bách ca vic tin hc hóa trong
vic gii các phương trình này là mc dù chúng
dng tường minh nhưng rt dài dòng nên tn
nhiu thi gian nếu gii và xây dng đồ th bng
tay. Điu này gây khó khăn cho sinh viên trong
vic kho sát tường tn động hc ca mt cơ
cu c th khi hc tp, tìm hiu hoc thiết kế.
Còn nếu s dng các phn mm chuyên ngành
như Adams, Alaska, Algor…thì sinh viên không
hiu được cu trúc bên trong và cách thc tính
toán mà các phn mm này thc hin.
1
2
3
A
B
D
X
22
X
21
X
02
X
01
X
12
X
11
θ
1
θ
2
C
X
32
X
41
θ
3
X
31
X
42
X
51
X
52
E
4
5
Hình 1: Cơ cu sàng lc
ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG - Trang 2
ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG - Người đăng: anhtt.vlqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG 9 10 882