Ktl-icon-tai-lieu

Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng
Doãn Đình Lương
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tổng quan về ước lượng dự án phần mềm. Trình bày một số
phương pháp ước lượng dự án phần mềm truyền thống, đặc biệt là phương pháp
COCOMO. Trình bày phương pháp ước lượng dự án “điểm ca sử dụng”, dành riêng
cho các dự án phần mềm phát triển hướng đối tượng. Phát triển chương trình ứng dụng
dựa trên phương pháp đã trình bày và thử nghiệm với một ví dụ đã cho.
Keywords: Công nghệ phần mềm; Dự án; Phần mềm hướng đối tượng
Content
MỞ ĐẦU
Ước lượng giá cho một dự án phần mềm luôn là bài toán khó cho những người phát
triển phần mềm. Nhưng để triển khai một dự án phần mềm, thì bài toán đầu tiên là ước lượng
giá và thời gian thực hiện dự án. Ước lượng giá thấp và thời gian thực hiện ngắn dễ gặp rủi ro
và dẫn đến thất bại. Ước lượng quá cao thì có nguy cơ phải từ bỏ dự án vì không đủ nguồn
lực. Đây là một bài toán luôn đặt ra mỗi khi cần phát triển một dự án phần mềm và là một
thách thức nói chung cho ngành công nghiệp phát triển phần mềm vì tính đa dạng và phức tạp
của nó. Trong điều kiện phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng phát triển mạnh
mẽ chục năm lại đây, việc ước lượng các dự án phần mềm phát triển theo hướng này càng đòi
hỏi có một phương pháp ước lượng thích hợp. Vì những lý do trên mà đề tài ”Ước lượng dự
án phần mềm trên cơ sở các ca sử dụng” được chọn làm đề tài luận văn của tôi.
Mục tiêu của đề tài là đi sâu nghiên cứu các phương pháp ước lượng dự án phần mềm,
đặc biệt những phương pháp được quan tâm trong thời gian gần đây. Làm rõ cơ sở khoa học
và thực tiễn của chúng, những kinh nghiệm áp dụng, so sánh những ưu và nhược điểm của
mỗi phương pháp và đề xuất cải tiến cho trường hợp dự án phần mềm hướng đối tượng. Tiếp
đó xây dựng một chương trình thử nghiệm cho phương pháp mới nhất và áp dụng để đánh giá
một dự án đã cho nhằm trợ giúp cho việc triển khai các dự án phần mềm hướng đối tượng,
đồng thời làm rõ những ưu điểm và hạn chế của phương pháp.
Luận văn chia làm bốn chương:

Chương I: trình bày tổng quan về ước lượng dự án phần mềm.
Chương II: trình bày một số phương pháp ước lượng dự án phần mềm truyền thống, đặc
biệt là phương pháp COCOMO.
Chương III: trình bày phương pháp ước lượng dự án “điểm ca sử dụng”, dành riêng cho
các dự án phần mềm phát triển hướng đối tượng.
Chương IV: phát triển chương trình ứng dụng dựa trên ...
Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng
Doãn Đình Lương
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phn mm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn V
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tổng quan về ước lượng dự án phần mềm. Trình bày một s
phương pháp ước lượng dự án phần mềm truyền thống, đặc biệt là phương pháp
COCOMO. Trình bày phương pháp ước lượng dự án “điểm ca sdụng”, dành riêng
cho các dự án phần mềm phát triển hướng đối tượng. Phát triển chương tnh ứng dụng
dựa trên phương pháp đã tnh bày và thử nghiệm với một dụ đã cho.
Keywords: Công nghệ phần mềm; Dự án; Phần mềm hướng đối tượng
Content
MỞ ĐẦU
Ước lượng giá cho mt d án phn mm luôn i toán khó cho nhng người phát
trin phn mềm. Nhưng để trin khai mt d án phn mềm, t bài toán đầu tiên là ước lượng
giá và thi gian thc hin d án. Ước lượng giá thp và thi gian thc hin ngn d gp ri ro
dẫn đến tht bại. Ước lượng quá cao thì có nguy cơ phải t b d án không đ ngun
lực. Đây một bài toán ln đặt ra mi khi cn phát trin mt d án phn mm mt
thách thc nói chung cho ngành công nghip phát trin phn mềm tính đa dạng và phc tp
của nó. Trong điu kiện phương pháp phát trin phn mềm hướng đối tượng phát trin mnh
m chục năm li đây, việc ước lượng các d án phn mm phát triển theo hướng này càng đòi
hi có mt phương pháp ước lượng thích hp. Vì những lý do trên mà đề tài ”Ước lượng d
án phn mềm trên cơ sở các ca s dụng” được chọn làm đề tài luận văn của tôi.
Mc tiêu của đề tài đi sâu nghiên cứu các phương pháp ước lượng d án phn mm,
đặc bit những phương pháp được quan tâm trong thi gian gn đây. Làm sở khoa hc
thc tin ca chúng, nhng kinh nghim áp dng, so sánh những ưu nhược đim ca
mi phương pháp đề xut ci tiến cho trường hp d án phn mềm hướng đối tượng. Tiếp
đó xây dựng một chương trình thử nghiệm cho phương pháp mới nht và áp dụng để đánh giá
mt d án đã cho nhm tr giúp cho vic trin khai các d án phn mềm hướng đối tượng,
đồng thi làm rõ những ưu đimhn chế của phương pháp.
Lun văn chia làm bốn chương:
Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng - Trang 2
Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ước lượng dự án trên cơ sở các ca sử dụng 9 10 299